Near Miss

Near Miss หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือกระทังเสียชีวิต  ตัวอย่างเช่น  เราเดินไปแล้ว เราก็สะดุดพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ  แต่เรายังไม่ล้ม จะเห็นว่า มันเกิดจากลักษณะกายภาพที่ไม่ปลอดภัย  (สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) ที่ชำรุด หรือ  Unsafe  Condition นั่นเอง

      Unsafe Condition  คือ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพกายภาพที่ไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น แสง เสียง หรือกลิ่น  ตัวอย่างเช่น นั่งร้านสูงที่มีฐานไม่ปลอดภัย เวลาเจอลมแรง หรือว่าแรงกระแทกใดๆ จะทำให้นั่งร้านเอียงล้มลง ซึ่งก็อาจเป็นอันตรายมาก

 จากสถิติอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น  เกิดจาก Unsafe Condition เพียงแค่ 15 % ส่วนที่เหลืออีก 85% เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของเราล้วนๆ อย่างที่เรียกว่า  Unsafe Act  ตัวอย่างเช่น การทำงานไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นต้น  ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้  ไม่ว่า จะเป็น Near Miss  Unsafe Act หรือ Unsafe Condition  สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ที่เรียกว่า Accident ทำให้เกิดความเสียหาย แก่ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือเสียชีวิตได้

 

Visitors: 212,788