Safety Patrol

สวัสดีครับ

        Safety Patrol คือ การค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุอันตรายและการประเมินความจำเป็น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันก่อนที่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจะเกิดขึ้น


        โดยทีมงานคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท จะเดินสำรวจ ตรวจเช็ค ถ่ายรูป จุด Near Miss ตามจุดบริเวณต่างๆในบริษัท โดยเน้นไปที่สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และหามาตราการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข ถ้าจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดหาจัดจ้าง ก็นำมาพูดคุยกันในที่ประชุมเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารที่มีอำนาจได้ตัดสินใจ เพื่อนำมาติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บขึ้นได้

          

ความหมายของสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย จะได้เข้าใจตรงกัน กล่าวคือ

สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัว

ของผู้ปฏิบัติงานขณะทำงานซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น

       1 เครื่องจักรไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย

       2 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

      3 บริเวณพื้นที่ของการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม

      4 การจัดเก็บวัสดุสิ่งของอย่างไม่ถูกวิธี

      5 การจัดเก็บสารเคมีหรือสารไวไฟที่เป็นอันตรายไม่ถูกวิธี

       6 ไม่มีการจัดระเบียบและดูแลความสะดวกของสถานที่ทำงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ

       7 แสงสว่างไม่เพียงพอ

       8 ไม่มีระบบระบายและถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม

       9 ไม่มีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม

        ผมไปเจอแบบฟอร์มของการตรวจ Safety patrol  คิดว่ามีประโยชน์ เป็นไอเดียในการปฏิบัติ เลยนำมาเสนอ และต้องขอขอบคุณผู้เผยแพร่ด้วยนะครับ 3 ท่าน ในเวป ่่jorpor.com

rodjana
Envi2013
vichayanott8999

suriyan

noppadol_1411

มาดูน้อง ๆ เขาทำสื่อมาให้ดู จะได้เข้าได้ง่ายขึ้น  ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับ

   • คปอ.หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีตัวแทนจากผู้บริหาร และตัวแทนจากลูกจ้าง และมี จป.วิชาชีพเป็นเลขานุการ ตามที่กฏหมายกำหนด มีหน้าที่ตามที่กฏหมายก...

  • คปอ.หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีตัวแทนจากผู้บริหาร และตัวแทนจากลูกจ้าง และมี จป.วิชาชีพเป็นเลขานุการ ตามที่กฏหมายกำหนด มีหน้าที่ตามที่กฏหมาย...

  • คปอ.ต้องรับการอบรมก่อนหรือหลังส่งเอกสารขึ้นทะเบียน ตามกฎหมายแล้ว กำหนดให้แจ้งรายชื่อ คปอ.ต่อแรงงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง และให้ส่งไปอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันแ...

  • หัวข้อรายงานการประชุม คปอ แบ่งเป็น 5 วาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ในที่ประชุมรับทราบ วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 3...

  • สวัสดีครับ หน้าที่ของ คปอ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง ? หน้าที่ของ คปอ. 11 ข้อ คนที่ผ่านฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยแล้วจะต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด...
Visitors: 573,234