5 ส ในโรงงาน ส สร้างนิสัย

มารู้จัก ส สร้างวินัย กันครับ

 

           ส5 สร้างวินัย  หมายถึง การฝึกอบรมหรือวินัย  

           วินัย  หมายถึง การเคารพในกฏกติกา และนำไปปฏิบัติด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และเข้าใจในสิ่งที่ทำ (ไม่ใช่การบังคับให้ทำ)

           สร้างวินัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของ 5ส  จุดเริ่มต้นคือการสร้างแรงจูงใจ และจุดสุดท้าย คือการติดตามและประเมินผล

ที่มาของข้อมูล จากหนังสือ 5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ ของอาจารย์ อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา

Visitors: 572,415