โครงการ โรงเรียนปลอดภัย

หนึ่งโครงการที่ดี เพื่อเยาวชนเรา

โครงการ โรงเรียนปลอดภัย 
เป็นกระบวนการพัฒนาความปลอดภัยในโรงเรียน 
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ (Injury prevention) จากภัยต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยและภัยทางสังคม และสร้างเสริมความปลอดภัย (Safety promotion) 
ในระดับบุคคลและกลุ่ม ที่อยู่ในโรงเรียนและชุมชน 

กระบวนการพัฒนานี้ ประกอบด้วย 
1.โรงเรียนสนใจเก็บข้อมูลการบาดเจ็บด้วยตนเอง ( School-based need assessment ) 
2.โรงเรียนจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและตั้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ (School-based priority and objective setting) 
3.โรงเรียนร่วมวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ (School-based planning) บนข้อจำกัดต่าง ๆ ของโรงเรียน 
4.โรงเรียนดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ( School-based intervention ) และพัฒนาทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานนอกโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา 
5.โรงเรียนขยายองค์ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน 

ดังนั้น ในปี 2545-2546 ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย 
ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และร่วมพัฒนาความปลอดภัยกับโรงเรียนนำร่อง 5 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการดำเนินงานโรงเรียนได้สร้างผลเป็นรูปธรรมในด้านการรวมกลุ่มของบุคคล
ที่มีความตระหนักและสนใจเรื่องปลอดภัยในโรงเรียน
ด้านการมีส่วนร่วมทั้งร่วมค้นหาปัญหา 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันอันตราย
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียน

นอกจากนี้ ได้สร้างกลไกการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และดำเนินการแก้ไขปัญหาระดับหนึ่ง จนได้รับความสนใจของโรงเรียนอื่นต่อ
โครงการโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัยมากขึ้น 
และได้ผลักดันโครงการโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างชุมชนปลอดภัย ภายใต้โครงการเด็กไทยปลอดภัย 
ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา

ปัจจุบันโครงการโรงเรียนปลอดภัย มีโรงเรียนเครือข่าย 29 แห่ง 
ทั้งสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักบริหารคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้าน
ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ที่มาข้อมูล 

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)

 

CSIP : ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

 คลิ๊กเข้าไปดูข่าวสาร ข้อมูลได้ ที่ 

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP). CSIP NEW UPDATE!! รวมข่าวความเคลื่อนไหว งานวิจัย, การลงพื้นที่เก็บข้อมูล,. ออกสื่อTV หรือวิทยุ , งานเสวนา, งานประชุมวิชาการ ...

 

สถานการศึกษา โรงเรียน ระดับประถม เชิญเข้าร่วมโครงการหรือขอรายละเอียดได้ที่  

 

พว. ชฎาพร สุขสิริวรรณ(พย.บ.,สส.ม.)

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

270 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กทม.10400

โทร 02 6449081 ต่อ14

( ท่านอาจารย์ ใจดี พร้อมให้คำแนะนำครับ )

 

Visitors: 580,714