อุบัติเหตุในการทำงานส่วนอื่นๆ

อุบัติเหตุในที่ทำงาน ส่วนใหญ่ เกิด จากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย 96 %  ซึ่งสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 4% สถานประกอบการหลายๆ ที่ ได้มีมาตรการป้องกันไว้มากมาย  เช่น การรณรงค์ 5ส  จัดทำระบบ ISO   ,  OHSAS 18001  มี คปอ. เดินสำรวจ ตรวจ Safety Partorl  มีการทำ 3 ป. ปลูกจิตสำนึก ประเมินความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนให้ความปลอดภัย

  ดังนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็มาจาก การกระทำที่ไม่ปลอดภัย  การกระทำงานที่มีความเสี่ยง ทำอย่างประมาท เลินเล่อ  ขาดจิตสำนึกความปลอดภัย เรามาดูกันเป็นอุทาธรณ์กันครับ

Visitors: 572,428