5 ส ในโรงงาน สะดวก

ส สะดวก

หลักการจัดวางของให้สะดวกต้องคำนึงถึงคุณภาพ, ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการทำางาน โดยมีหลักการดังต่อไปนี ้คือ
       1. จัดประเภทสิ่งของตามลักษณะการใช้เช่น ของที่ใช้ประจำ ให้วางที่ระดับความสูงจากบ่าถึงเข่า, ของที่ใช้ตามคาบเวลา และของที่ใช้ในการปรับแต่งอุปกรณ์
       2. กำหนดภาชนะที่ใส่สิ่งของ เช่น กำหนดตามปริมาณอาจแบ่งตามช่องของกล่อง หรือท า jig & fixture ส าหรับสวมใส่อุปกรณ์, กำาหนดตามลักษณะการใช้งาน เช่น Bolt, มีดตัด และDrill
       3. คู่มือการใช้งาน และCheck list วางไว้ใกล้กับเครื่องจักร
       4. ควรจัดวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเผ่นรอง (Pallet) เนื่องจากการวางไว้ที่พืนอาจเกิดความสกปรก, รอยถลอก และสนิม บนผลิตภัณฑ์ได้เป็นต้น

 

 

Visitors: 182,413