มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

หลักสูตร มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
หลักการและเหตุผล
โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้นายจ้างจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีทีสภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมง ตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดให้นายจ้างจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินใน
สถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์การได้ยินและความสำคัญ
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการได้ยินและผลกระทบจากเสียงดัง
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและการป้องกัน
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน
- เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน

หัวข้อบรรยาย
ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)
        โครงสร้างของหู
        หลักการได้ยิน
        ผลกระทบจากเสียง
        ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน
         การสำรวจและการวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน และการเฝ้าระวัง
ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
        แนวทางควบคุมและป้องกัน
        การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
          โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
              1)ต้องมี นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน
             2) ต้องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
             3) ต้องมี การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) ให้ทำ 3เรื่อง
                3.1ต้อง สำรวจและตรวจวัดระดับเสียง
                3.2 ต้อง ศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง
                3.3 ต้อง ประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้าง
            4) ต้องมี การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring)
            5) ต้อง จัดทำและติดแผนผังแสดงระดับเสียง(Noise Contour Map)
            6) ต้องมี การอบรมให้ความรู้
           7) ต้อง ประเมินและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน 1)ต้องมี นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

            การตรวจประเมินสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้บริหาร
- ผู้จัดการหน่วยงาน
- หัวหน้างาน
- พนักงาน
ระยะเวลาอบรม : 6 ชั่วโมง ( 9.00 น -16.00 น)

 
 
Visitors: 524,089