อบรมผู้รับเหมา

หัวข้อการให้การอบรมเบื้องต้น ( คนงานใหม่ , คนงานเก่าแต่เปิดไซด์งานใหม่ )

-   ว่าด้วยการกล่าวถึง อุบัติเหตุคือ?

ความหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่โดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนและนำมาซึ่งการบาดเจ็บความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน.

-      อุบัติเหตุเกิดขึ้นจาก สาเหตุสองประการ

       1.การเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย ( UNSAFE ACTION ) ตัวเอง คือ ความประมาท ความไม่พร้อมของร่างกาย     เช่น    ป่วย  พักผ่อนไม่เพียงพอ   ดื่มสุรามากมีอาการเมาค้างความอ่อนเพลีย          หรือ การทำงานที่เสี่ยงอันตรายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

การเกิดอุบัติเหตุจากผู้อื่นทำให้เกิดและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นกับเรา     หรือการหยอกล้อกันเล่นในเวลาทำงานเป็นต้นล้วนนำมาซึ่งอุบัติเหตุ

        2.การเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย ( UNSAFE CONDITION ) เช่น ทำงานอยู่ใกล้เศษวัสดุเกะกะ ไม้ติดตะปู , ทำงานอยู่ใกล้หลุมลึกที่ไม่มีการป้องกันเป็นต้น. 

-      ว่าด้วยเรื่อง “ การมีจิตสำนึกในความปลอดภัย ” 

                   การทำงานในงานก่อสร้างนั้นจัดอยู่ในการทำงานที่มีอันตรายสูงในอันดับต้นๆ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

        ที่สูงกว่าการทำงานประเภทอื่นๆแต่อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆสามารถป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทและรู้จักการ

        ป้องกัน รู้เท่าทันอันตราย หมั่นเป็นคนช่างสังเกต เท่านี้อุบัติเหตุจะห่างไกลตัวคุณ.

                   ทุกวันที่คุณออกมาทำงานอยากให้คุณตระหนักย้ำเตือนตัวเองไว้เสมอว่า    ในไซด์งานนั้นอันตรายเกิด

        ในการทำงานในไซด์งาน อุบัติเหตุนั้นเกิดกับคุณได้ทุกที่ ทุกเวลาจงปฏิบัติงานด้วยความมีสติอยู่เสมอรู้ว่าตัว

        เองอยู่ตรงไหน กำลังทำอะไร  มีอะไรอยู่ใกล้ตัวเรา  ก่อนทำงานเช้า  บ่าย    ระลึกไว้เสมอว่ามีใครบ้างที่เรารัก

        และรักเรา รอคอยเราอยู่ทั้งที่ห้องพักและที่บ้าน ใครที่เราต้องส่งเสียเลี้ยงดู    หากเราประมาทเกิดอะไรขึ้นกับ

        เราแล้วใครจะเลี้ยงดูครอบครัวเราโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นรายได้หลักของครอบครัว   และ

        หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนำมาซึ่งความพิการหนักเข้าไปอีก   ใครจะมาเลี้ยงดูครอบครัว  แล้ว   เรายังต้องเป็น

        ภาระให้ผู้อื่นไปตลอดชีวิต   ความสูญเสียเมื่อเกิดขึ้นมันไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขอะไรได้อีก  ดังนั้น

        จงปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ทางงานความปลอดภัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นพวกคุณกลับห้องพักด้วย

        ความปลอดภัยหรือเวลาสงกรานต์พวกคุณกลับบ้าน   ไปหาครอบครัวที่เขารอคุณอยู่ที่บ้านด้วยร่างกายที่ครบ

        ไม่ขาดหาย ไม่พิกลพิการ.

-                    ว่าด้วยเรื่อง  ระเบียบการแต่งกาย

ทำไม? การทำงานในไซด์งานที่มีการควบคุม มีฝ่ายงานความปลอดภัยดูแลถึงต้องมีความเข้มงวดในเรื่องการ

แต่งกายเป็นเบื้องต้น    เพราะว่าการแต่งกายที่ไม่รัดกุมนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายทั้งๆที่ไม่ควรเกิด

หรืออาจทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บเมื่อเรามีการแต่งกายที่รัดกุม เช่น ระเบียบในการสวมใส่รองเท้าหุ้มข้อการที่

เราใส่รองเท้าแตะทำงาน  วัสดุตามพื้นในไซด์งานนั้นมีอยู่ทั่วไปแค่เดินเฉี่ยว  เดินเตะ สะดุด เล็กๆน้อยๆเหล่า

นี้หากใส่รองเท้าแตะก็จะเกิดบาดแผลขึ้นได้ง่ายกว่าการที่เราสวมรองเท้าหุ้มมิดชิด   การสวมใส่กางเกงขาสั้น

ก็เช่นกัน   ย่อมเกิดบาดแผลขึ้นได้ง่ายกว่าการที่เราสวมกางเกงขายาวเช่นกัน  อุบัติเหตุเหล่านี้นั้นล้วนป้องกัน

ได้ทำไมไม่ป้องกัน?

         การสวมใส่ หมวกนิรภัย     ต้องกล่าวถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานก่อสร้างที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ร่างกายและส่วนศรีษะคือส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกาย     การสวมใส่หมวกหากเกิดอุบัติเหตุกับศรีษะอาจจะทำให้ท่านไม่บาดเจ็บเลยหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้    และ   ในปัจจุบันการก่อสร้างนั้นบริษัทที่มีศักยภาพมี

มาตรฐานล้วนต้องมีในเรื่องของงานความปลอดภัย  บริษัทหรืองานการก่อสร้างใดที่ทำงานแบบไม่มีระเบียบ

ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยล้วนเป็นงานการก่อสร้างที่ได้ชื่อว่าล้าหลังไม่พัฒนาจะก้าวขึ้น

สู้กับใครก็ไม่ได้  บริษัทสองบริษัทก่อสร้างอยู่ใกล้กันบริษัทหนึ่งกางเกงขาสั้น  รองเท้าแตะ เสื้อใส่บ้างไม่ใส่บ้าง   หมวกนิรภัยไม่ต้องพูดถึง กับอีกบริษัทมีระบบมีระเบียบผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หมวกนิรภัย การแต่งกายมี

ระเบียบรัดกุม          ผู้ที่มองจากภายนอกจะเกิดข้อเปรียบเทียบถึงมาตรฐานของบริษัททั้งสองอย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้น   เพียงแค่เรื่องการแต่งกาย   การสวมใส่หมวกนิรภัยของทุกคน   ล้วนเป็นหน้าตาของบริษัท เป็นจุดบ่งบอกถึงมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัททั้งสิ้น     อีกทั้งยังแสดงถึงการมีจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานจนถึงระดับบริหารทุกระดับชั้น  ที่ปัจจุบันมีการรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยกันอย่างกว้างขวางบริษัทจึงไม่ควรมองข้ามในเรื่องเหล่านี้.

          อีกทั้งหมวกนิรภัยนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของงานความปลอดภัยอีกด้วย บริษัทใดมีผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หมวกนิรภัยกันทุกคน แสดงให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติงานอยู่.

-                    ว่าด้วยเรื่อง  กฎมาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนในงานความปลอดภัย

ตามที่ฝ่ายงานความปลอดภัยกำหนดตามความเหมาะสม     เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบปฏิบัติไปในทิศทาง

        เดียวกัน.

 

 

-                    ว่าด้วยเรื่อง การระวังสามอย่างในการทำงาน.

                   การทำงานคุณต้อง 1.ระวังตัวเอง 2.ระวังเพื่อนที่ทำงานร่วมกันในชุดเดียวกับเรา 3.ระวังผู้อื่นที่ไม่ได้

         ทำงานร่วมกับเรา.

                   การระวังตัวเองนั้นระวังอย่างไร ? 

         การทำงานเมื่อเราต้องเปลี่ยนจุดทำงานต้องเดินไปอีกที่หนึ่งให้เราสังเกตุดูว่ามีอะไรอยู่ใกล้ตัวที่จะทำให้เกิด

         อันตรายกับเราได้บ้าง   ทุกที่ให้เรามีสติหมั่นสังเกตอยู่เสมอ เช่น

                   -  มีใครทำอะไรอยู่ตรงกับหัวด้านบนหรือไม่

                   -  จะเดินผ่านออกมามีใครทำอะไรอยู่ด้านบนตรงทางผ่านที่เราจะต้องเดินไปหรือไม่ 

                   -  รอบๆตัวที่เราต้องทำงานอยู่มีไม้ติดตะปูอยู่หรือไม่   

                   -  รอบๆตัวมีเศษวัสดุเศษเหล็กที่เราจะเดินเตะ เดินเกี่ยวแข้งขา เท้า อยู่หรือไม่     

                   -  ใกล้ๆตัวมีหลุมลึกที่ไม่มีการป้องกันอยู่หรือไม่

                   -  เราทำงานบนที่สูง หรือในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยแล้วหรือไม่

                   การระวังเพื่อนร่วมงานในชุดเดียวกันระวังอย่างไร ?     

          การทำงานร่วมกันในทีมงานเดียวกัน เพื่อนอาจกำลังอยู่ในสถานะการณ์อันตรายเราเห็นเราอยู่ใกล้ ร้องบอก

          เตือนเพื่อน แม้เหตุการณ์มันยังไม่เกิดก็ควรที่จะต้องมีการร้องบอกเตือนกันอยู่เสมอๆ อันตรายมักเกิดขึ้นกับ

          ชุดทำงานที่ทำกันแบบตัวใครตัวมัน !

                   -  ยกตัวอย่างเหตุการณ์ ไซด์งานที่ จ.เชียงใหม่    เป็นชุดผู้รับเหมาปฏิบัติงานรื้อแปรหลังคาซึ่งเป็นไม้

          และกระเบื้องหลังคาอาคารสองชั้น หลังคากระเบื้องรื้อออกแล้วก็มาถึงการรื้อไม้แปรหลังคา  กลุ่มที่งัดก็งัด

          กันใหญ่โดยที่ยังมีเพื่อนอยู่ที่ปลายของแปรหลังคาอีกด้าน          เพื่อนอีกฝั่งก็ทำงานเพลินไม่ทันได้ระวังตัว

         แปรไม้ได้หลุดออกทั้งแผงดีที่กลุ่มเพื่อนร้องบอกเตือนทัน เพื่อนอีกคนจึงโดดเกาะได้ทันไม่อย่างนั้นก็คงตก

         ลงมาจากความสูงเหนืออาคารสองชั้น จะเป็นยังไงถ้าเพื่อนร้องบอกไม่ทันต่างคนต่างทำ !

                     การระวังผู้อื่นที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับเราระวังอย่างไร ?

         โดยเฉพาะการทำงานที่เราอยู่บนที่สูง     นอกจากเราต้องระวังตัวเองแล้วเราก็ยังต้องระวังคนอื่นที่อยู่ข้างล่าง

         ด้วย  หรือการทิ้งหรือโยนวัสดุจากที่สูงหรือจากหน้าต่างอาคารก่อนโยนลงมาต้องมองข้างล่างให้ดีก่อนหรือ

         เมื่อเห็นคนกำลังเดินผ่านด้านล่างต้องร้องบอกเตือนให้ระวังด้วย   อย่าทำงานแบบประมาทอาจจะทำให้ผู้อื่น

         บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตโดยไม่เจตนาได้

                     ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นที่ไซด์งานระยอง ชุดผู้รับเหมางานเชื่อมได้ปฏิบัติงานตัดปลาย

         เหล็กหัวเสาซึ่งเป็นเหล็กเสริมชนิดข้ออ้อยขนาด 12 มิล.ยาว 1 ฟุต. ตัดโดยใช้ไฟเป่าปลายเหล็กด้านหนึ่งก็จะ

         ร้อนแดง ช่างเชื่อมนายนี้ก็ไม่รู้จะรีบอะไรนักหนาโยนเจ้าท่อนเหล็กร้อนๆลงข้างล่างโดย    ไม่ดูด้านล่างให้ดี

         เสียก่อน ซึ่งข้างล่างก็มีกรรมกรผู้หญิงทำงานปรับพื้นด้านล่างกันอยู่เจ้าท่อนเหล็กร้อนนี้ก็ลงถากสีข้างผู้หญิง

         ที่อยู่ข้างล่างคนหนึ่ง จากการสอบสวนอุบัติเหตุพบว่าเหล็กท่อนดังกล่าวมีน้ำหนักที่มากพอสมควร ยังโชคดี

         ที่ไม่ปักลงหลังหรือคอ รายนี้บาดเจ็บเสื้อไหม้ขาด  เป็นแผลไหม้พองลึกพอสมควร ผลสุดท้ายสรุปการสอบ

         สวนอุบัติเหตุ   จริงอยู่ที่ต่างฝ่ายก็ต่างต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันแต่ผู้มีวัตถุในมือและอยู่ที่สูงปล่อยวัตถุลง

         มาย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทหากมีการเสียชีวิต  ก็ย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง

         แก่ชีวิต   ทางฝ่ายผู้รับเหมางานเชื่อมเหล็กจึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บากเจ็บรวมถึงชดเชยค่าแรงใน

         กรณีบาดเจ็บหยุดงานอีกด้วย  ซึ่งในกรณีนี้ก็จะขอกล่าวว่าคนอยู่ด้านบนก็ต้องระวังด้านล่าง คนอยู่ด้านล่างก็

         ต้องระวังด้านบน   หากไม่อยากเป็นผู้บาดเจ็บและไม่อยากเป็นผู้ทำให้ผู้อื่นต้องได้รับบาดเจ็บจากการกระทำ

         อันประมาทของเรา.

-                     ว่าด้วยเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ประเภทต่างๆ

การปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไปตามที่กฎหมายกำหนดต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย หรือ ใน

         จุดเสี่ยงที่มีความสูงไม่ถึง 4 เมตร( จุดยืนเหยียบปฏิบัติงานมีน้อย , ไม่มั่นคง แข็งแรง ) ก็ต้องสวมใส่เข็มขัด

         เช่นกัน.

                     เรื่องการตรวจเข็มขัดนั้นจะควบคู่ไปกับการสาธิตการสวมใส่เข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง ถ้ามีเราคนเดียว

         ให้หาคนงานมาเป็นแบบในการสาธิตการสวมเข็มขัด      ซึ่งก่อนการสาธิตจะยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นที่       

         ระยองก็ได้เพื่อให้คนงานเกิดความตั้งใจฟังถึงการสวมใส่ที่ไม่ถูกต้องแล้วเกิดอะไรขึ้น    เหตุการณ์ที่เคยเกิด

         ขึ้นนั้นเป็นชุดคนงานช่างหลังคาชุดหนึ่ง          ผมได้รับแจ้งเหตุมีช่างหลังคาตกจากโครงเหล็กกันสาดประตู 

          โรงงาน          เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุคนเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วดูที่เกิดเหตุพบเข็มขัดห้อยอยู่กับ

          โครงเหล็ก นำเข็มขัดลงมาเช็คก็พบว่ามันมีสภาพใหม่มากทุกอย่างไม่มีข้อบกพร่อง   ซึ่งถามหัวหน้างานชุด

           ดังกล่าวก็ได้รับคำตอบว่าการสวมใส่ก็ใส่ถูกต้อง      มันก็น่าขัดกันเนื่องจากถ้าใส่ถูกจริงยิ่งดึงจะยิ่งแน่นยิ่ง

          รับน้ำหนักตัวด้วยแล้วจะยิ่งแน่น        ไปถึงโรงพยาบาลก็พบว่าคนเจ็บเอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นอะไรแค่จุกแน่น

          หน้าอกเนื่องจากตกลงในลักษณะนอนราบลง     แต่คนเจ็บมีอายุน้อยกระดูกยังแข็งแรงหากเป็นคนอายุมาก

          สักหน่อยเหตุการณ์นี้คงสาหัสในเบื้องต้นคนเจ็บก็ให้การว่าใส่ถูก  กลับมาถึงห้องพักให้ลองใส่ให้ดูก็พบว่า

          ใส่ถูก ?  ผลสุดท้ายคาดคั้นไปมาชักแม่น้ำทั้งห้าหลอกล่อ เราต้องการหามูลเหตุความเป็นจริงไว้ป้องกันหาก

          เกิดในที่สูงกว่านี้คงมีการสูญเสีย   อีกทั้งค่ารักษาทางบริษัทก็จ่ายให้ไปแล้วถึงยังไงก็ตามแต่จะผิดถูกก็จะไม่

          มีการเก็บเงินหรอก เราเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ใช่ตำรวจมาสอบสวนเพื่อเอาผิดอะไรเพียงต้องการรู้

          ความจริงเพื่อป้องกันชีวิตคนอื่นไม่ให้เกิดขึ้นอีก ” สุดท้ายจึงได้รู้ความจริงว่าใส่สายเข็มขัดผิดช่องจึงรูดตก

          ลงมาแต่หัวหน้างานเกรงว่าบริษัทจะไม่ช่วยค่ารักษาพยาบาลหากเป็นหนักจึงกำชับคนเจ็บดังที่ได้กล่าวไป

          ในตอนต้น   อีกทั้งคนเจ็บยังเป็นคนงานใหม่ยังไม่คล่องแต่คนที่ทำงานมานานสวมเข็มขัดมานานจะรู้ว่าถ้า

          ใส่ถูกจริงมันจะยิ่งแน่น ใส่ผิดเท่านั้นมันถึงรูด      เจ้าหัวหน้างานคงคิดว่าเราไม่รู้เลยโยนความผิดให้กับเจ้า

          เข็มขัด งานนี้จึงต้องไปว่าเจ้าหัวหน้างาน เอาละเมื่อสาธิตก็ควบคู่กับหัวข้อดังต่อไปนี้

                     ก่อนใช้เข็มขัดหรือเมื่อเบิกเข็มขัดมาใช้ก่อนใช้ต้องตรวจเข็มขัดก่อนใช้งานตรวจเช็คอะไรบ้าง ?

                     -  ตรวจดูว่าสายหรือเชือกช่วยชีวิตมีการแตกขาด , เปื่อยของเกลียวเชือกหรือไม่ ?

                     -  ตรวจดูว่าเข็มขัดที่คาดเอวมีรอยขาดเปื่อย หรือไม่?

                     -  ตรวจดูว่าขอเกี่ยวที่ใช้สำหรับคล้องล็อคมีการกดแล้วค้าง ฝืด ไม่ล๊อค หรือไม่ ?      

                     -  สังเกตดูด้วยว่าจุดที่เราจะใช้คล้องขณะทำงานตรงที่ใดก็ตามแต่มันสามารถรับน้ำหนักของเราได้

                        หรือไม่ ?  

-                     ว่าด้วยเรื่อง การตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนและในระหว่างใช้งาน

                    ค้อนปอนด์   มีทั้งที่ด้ามเสียบด้วยไม้ และ ที่ใช้เชื่อมเป็นด้ามเหล็ก เมื่อเบิกมาใช้งานตรวจดูก่อนว่ามี

         รอยแตกร้าวของไม้ในส่วนที่เป็นด้ามและจุดเสียบระหว่างไม้กับหัวค้อนหรือไม่     หากเป็นด้ามเหล็กแป๊บ

         ก็เช่นกันดูว่ามีรอยร้าวในจุดเชื่อมระหว่างแป๊บกับหัวค้อนหรือไม่      ในขณะที่ใช้ก็ต้องหมั่นตรวจดูเช่นกัน

         ไม่ใช่ตรวจดูตอนเบิกอย่างเดียว  มันเป็นอุปกรณ์ทำงานที่มีการกระแทกอย่างหนักตลอดโอกาสที่จะเกิดการ

         แตกชำรุดจึงมีสูง ยกตัวอย่างการเกือบเกิดอุบัติเหตุที่หน่วยงานเชียงใหม่ กาแลไนท์บาซา      หัวค้อนปอนด์

         เคยหลุดโชคดีที่ไม่หล่นโดนตัวเองและไม่หลุดขณะเหวี่ยงไปโดนคนอื่น

                     ฮิตเตอร์     สำหรับขุดก็เช่นกันมีทั้งด้ามไม้เสียบและด้ามที่ดัดแปลงเชื่อมเหล็กแป๊บ   ต้องตรวจดูเช่น

         เดียวกับค้อนปอนด์    อุปกรณ์ใดๆที่มีการใช้งานโดยการกระแทก ทุบ  นั้นต้องมีการตรวจอยู่เสมอ มิเช่นนั้น

         อันตรายจะเกิดกับตัวท่าน หรือ คนที่ทำงานอยู่ใกล้ๆ.

                      เครื่องเจียรมือหรือลูกหมูทั้งเล็ก และ ใหญ่  อุปกรณ์ตัวนี้ก่อนใช้และขณะใช้งานต้องตรวจใบตัดโดย

         เฉพาะอย่างยิ่งใบตัดเหล็ก ( สีน้ำตาล ) อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นเท่าที่ทราบถึงเสียชีวิตมากกว่าหนึ่งครั้ง  โดยเกิด

         จากใบตัดแตกเศษใบตัดกระเด็นเฉือนเส้นเลือดและหลอดลมที่คอผู้ใช้งาน เหตุการณ์ดังกล่าวลงใน  นสพ.

                      แท่นตัดไฟเบอร์  หรือ แท่นตัด       อุปกรณ์ตัวนี้ผู้ใช้ต้องหมุนตรวจที่ใบตัดก่อนเปิดเครื่องใช้งานทุก

         ครั้ง  ว่ามีรอยแตกร้าวหรือใบตัดมีการเปียกน้ำหรือไม่      การทำงานกับอุปกรณ์ตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยบอก

         กันมาก่อนมักนั่งตรงกับแท่นตัดโดยแท่นตัดอยู่กลางลำตัวและระหว่างขา     เท่าที่ทราบมาเคยมีอุบัติเหตุเกิด

         ขึ้นกับอุปกรณ์ตัวนี้โดยใบตัดแตกเศษใบตัดกระเด็นด้วยความเร็วและแรงเฉือนถูกตัวผู้ปฏิบัติงาน หากเศษที่

         แตกอยู่ภายในการ์ดก็โชคดีไปแต่โอกาสที่จะมีเศษกระเด็นออกมานั้นมีสูงมาก  ดังนั้นการทำงานกับอุปกรณ์

         ตัวนี้ต้องนั่งทำงานโดยให้แท่นตัดอยู่ด้านข้างลำตัว.

-        ว่าด้วยเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล   ตามประเภทงาน

                                                     ถุงมือหนัง  งานใดบ้างที่ต้องสวมใส่ถุงมือหนัง

                       งานที่ใช้เครื่องเจียรมือทั้งใหญ่และเล็ก              อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นที่ทราบคือใบตัดแตกเศษใบตัด

         กระเด็นเฉือนตัดเอ็นข้อมือ ,   เฉือนตัดเอ็นและเส้นเลือดแขน   ,  นิ้ว       ลักษณะเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วดัง

         นั้นการสวมใส่ถุงมือหนังอาจช่วยให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น  นิ้ว  มือ แขน   คุณอาจไม่เป็นอะไรเลย   หรืออย่าง

         น้อยก็ผ่อนหนักให้   เป็นเบาได้.

                     งานยกเคลื่อนย้ายเหล็กเส้นเป็นมัด    อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทเรานั้นในลักษณะคนงานสาม

          คนช่วยกันยกเหล็กเส้นขึ้นโต๊ะเพื่อเตรียมดัด เหล็กที่พบการเกิดเหตุมากกว่าหนึ่งครั้งนั้นเป็นเหล็กข้ออ้อย

          ขนาดใหญ่  เมื่อทั้งสามคนยกโยนลงบนโต๊ะเกิดการปล่อยมือไม่พร้อมกันจึงโดนมัดเหล็กหนีบหนังหลุด

          ติดเหล็กส่งเย็บมาแล้ว.

                     งานดัดเหล็กกับเครื่องดัดเหล็ก   อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทเราคือขณะกำลังจับเหล็กเพื่อดัดนั้น

          นิ้วถูกเหล็กเส้นที่กำลังดัดหนีบแล้วเคลื่อนลากไปตามการดัด บาดเจ็บทำแผลกันอีก.

                     งานที่ต้องยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีสังกะสี  อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับเราคือการย้ายห้องน้ำชั่วคราวหน้า

          งานกลับมาแคมป์โดยรถหกล้อติดเครน   ขณะกำลังนำลงจากรถนั้นคนงานเข้าประคองแต่ตำแหน่งมือวาง

          ผิดที่ไปวางอยู่ในช่องบานประตูจึงถูกสังกะสีบานประตูงับมือเลือดใหลไม่หยุดส่งเย็บมาแล้ว.

                     งานเคลื่อนย้ายแผ่นสังกะสี และ งานรื้อถอนวัสดุที่มีสังกะสี  อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับเราในลักษณะ

          สังกะสีบาดเฉือนมีทั้งขณะเคลื่อนย้ายแผ่นสังกะสี  ขณะรื้อถอนห้องพักคนงาน  เหล่านี้เคยเกิดเหตุขึ้นต้อง

          ส่งเย็บทั้งนั้นเนื่องจากความคมของสังกะสี.

                     งานเทคอนกรีตโดยใช้รถเครนยก BUGGET  อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นคือผู้ทำหน้าที่ประคองมือถูก

          BUGGET เบียดเข้ากับวัตถุอย่างน้อยหากสวมใส่ถุงมือหนังก็อาจผ่อนหนักให้เป็นเบาได้.

                              แว่นตานิรภัย แว่นตาใส หรือ SAFETY GLASS  งานใดบ้างที่ต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย  

                     งานที่ใช้สว่านไฟฟ้าในการเจาะในระดับสายตาหรือเหนือระดับสายตา  ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุคือ

         เศษขี้ปูนร่วงใส่ตายังไม่มีสถิติในลักษณะต้องส่งโรงพยาบาล.

                     งานที่ใช้เครื่องเจียรมือ ไม่ว่าจะเป็นการขัดสนิม การตัด การแต่งวัสดุใดๆก็ตาม ลักษณะของอุบัติเหตุ

         ที่เคยเกิดขึ้นคือ       ใช้ฝอยขัดสนิมเหล็กเศษสนิมเหล็กกระเด็นเข้าตาต้องส่งโรงพยาบาลให้พยาบาลเอาออก

         งานตัดแต่งกระเบื้องเศษกระเบื้องเข้าตา.

                     งานที่ต้องใช้แท่นตัดไฟเบอร์  ในการตัดแต่งวัสดุใดๆก็ตาม ก็เคยเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว

                     งานที่ใช้เลื่อยวงเดือนในการตัดไม้ อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นคือ   ขณะทำงานลมพัดเศษเสี้ยน ขี้ไม้ เข้าตา    

          ต้องให้พยาบาลเอาออกอีกเช่นกัน.  

                      งานเทปูนโดยใช้ปั๊ม      โดยเฉพาะคนงานที่ประคองหรืออยู่ใกล้ปากท่อปั๊ม    เหตุที่เคยขึ้นเกิดคือปูน

          เข้าตาไม่ถึงกับต้องส่งโรงพยาบาลแต่ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองตามาก.

                      งานสกัดทำลายพื้นปูน พื้นกระเบื้อง     เหตุที่เคยเกิดขึ้นคือ  กรรมกรผู้หญิงสกัดทำลายพื้นกระเบื้อง

          ห้องน้ำเศษกระเบื้องกระเด็นเข้าตารายนี้พยายามเอาออกเองจนมีเลือดไหลแต่ก็ไม่สามารถเอาออกได้จนคน

          เจ็บทรมานมากเนื่องจากเจ็บปวดทุกครั้งที่กระพริบตาจึงต้องนำส่งโรงพยาบาลให้พยาบาลเอาออกให้.

                      งานตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดเหล็ก       มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่สองครั้งคือระหว่างการตัดเศษขี้เหล็ก

          ขี้สนิมกระเด็นเข้า     ต้องส่งโรงพยาบาลทั้งสองรายเนื่องจากเป็นเศษขี้สนิมซึ่งมีความคม  และ ไม่สามารถ

          เอาออกเองได้.

                      งานทุบทำลายปูน ผนังปูน ด้วยค้อนปอนด์กรณีนี้ก็เคยเกิดการกระเด็นของเศษปูนเข้าตามาแล้ว.

                   สรุปว่ากรณีการเกิดเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นมีหลายลักษณะดังนั้นการปฏิบัติงานใดๆก็ตามแต่ที่ทำให้เกิด

          การกระเด็นของเศษวัสดุ เกิดเศษฝุ่นต่างๆต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย. 

                                                                   ผ้าปิดจมูก  งานใดบ้างที่ต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูก

                      งานปูน   สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานผสมปูนที่มีการฟุ้งของฝุ่นปูน      โดยเฉพาะกับการผสมด้วยโม่

          ผสมปูน      ซึ่งการให้ใช้ผ้าปิดจมูกนั้นคงไม่เป็นการบังคับกันแต่ด้วยความหวังดีที่อยากจะให้มีการป้องกัน

          และมันก็เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ไม่ยาก สโตร์ก็มีให้เบิกทำไมไม่ยอมไปเบิกกัน   (  สำหรับหน่วยงานที่มีผ้าปิด

         จมูกให้เบิกแล้ว ) เนื่องจากฝุ่นปูนนั้นมันเป็นอันตรายสะสมและมีความร้ายแรงกว่าบุหรี่ .

                       งานที่ใช้เครื่องเจียรมือในการตัดแต่งปูน และ งานที่ใช้เครื่องเจียรมือในการขัดสนิมเหล็ก

                       งานตัดผิวคอนกรีตด้วยเครื่องตัดผิวคอนกรีต  ( ตัดจ๊อย )

                     งานตัดแต่งไม้โดยใช้เลื่อยวงเดือน

              ซึ่งในงานเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูกซึ่งทุกงานก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องบังคับกันแต่ด้วย

         ความหวังดีที่อยากจะให้ป้องกัน.

-                    ว่าด้วยเรื่องการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

              จะอบรมในช่วงการทำงานในตอนต้นหรืออบรมเฉพาะชุดงานเช่นช่างหลังคา หรือ ช่างใดๆก็ตามแต่ที่

        ต้องทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนื่องจากไม่ว่าการทำงานในช่วงใดก็ตามล้วนจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาเกือบ

        ทั้งหมด อยู่ที่เราเห็นสมควรในการจัดการอบรมให้เข้ากับช่วงเวลาและชุดงานที่จะปฏิบัติงาน.

                    การทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นหากไม่ได้ตรวจเช็คและอุปกรณ์นั้นมีการชำรุดจะมีอันตรายร้ายแรง

        ถึงชีวิต ซึ่งในงานก่อสร้างนั้นการเสียชีวิตจากอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมักมีข่าวให้ได้ยินกันอยู่เสมอเนื่องจากขาด

        การระมัดระวัง อุปกรณ์ไฟฟ้าในการทำงานที่เราต้องหมั่นตรวจเช็คก่อนและระหว่างใช้งานนั้นมีอะไรบ้าง

                    แผงไฟชั่วคราว   โดยมากในงานก่อสร้างนั้นแผงไฟชั่วคราวที่มีคัตเอาท์นั้นมักเป็นแบบเปิดเปลือย

        เนื่องจากความมักง่ายเข้าว่า  ขี้เกียจเปิดปิดฝาครอบก็เปิดเปลือยไว้มาถึงก็เกาะเกี่ยวสายทองแดงคล้องไว้ใน

        บางแผงจะเห็นว่ามากันเป็นพวงเกี่ยวกันไว้   อันตรายห้ามเข้าไปสัมผัสบริเวณคัตเอาท์ที่มีการเปิดเปลือยไว้

        เป็นอันขาด    รวมถึงเด็กๆในงานการก่อสร้างถึงห้ามเด็กเข้ามาในบริเวณเด็ดขาด และผู้ไม่มีความรู้ในเรื่อง

        ไฟฟ้าหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแผงหรือตู้ไฟห้ามเข้าไปสัมผัสเด็ดขาดมีอันตราย

        ถึงชีวิต.

                    สายไฟ        จะเป็นสายต่อสายพ่วงจะขนาดใดก็ตามต้องหมั่นตรวจเช็ค       ก่อนใช้งานและระหว่าง

        ใช้งานมีการชำรุด หรือ ไม่โดยมากสายไฟในงานก่อสร้างจะของบริษัท  หรือ ของผู้รับเหมาก็ตามมักใช้กัน

        อย่างคุ้มค่าสุดๆ มีการแตกเปิดเห็นสายทองแดงก็มักจะพันเทปพันสายไฟกันไว้             บางขดบางเส้นที่มี

        ขนาดยาวๆมีรอยชำรุดพันเทปนับสิบจุดก็เคยพบมาแล้ว   และ  หากจุดใดจุดหนึ่งเทปที่พันเอาไว้มันเกิดเลื่อน

        ออกละโอกาสที่ผู้ใช้จะสัมผัสถูกทองแดงก็มีอยู่สูง      จึงต้องหมั่นตรวจดูสายไฟที่เราจะใช้งานว่ามีลักษณะ 

        อันตรายอย่างนี้หรือไม่ หากพบว่าชำรุดมากก็เปลี่ยนเถอะโดยเฉพาะผู้รับเหมาเราเข้าใจว่าสายไฟมีราคาสูง

        แต่หากเกิดอะไรขึ้นถึงชีวิตคุณต้องจ่ายมากกว่าราคาสายไฟเส้นใหม่มากมายนักอย่างเปรียบกันไม่ได้

                     อันตรายจากการทำงานกับสายไฟนั้นที่พบมีอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกันที่เคยเกิดกับบริษัทเราจะขอยก

        ตัวอย่างที่เคยเกิดเพื่อเตือนใจกันในการทำงานลักษณะที่เคยเกิดคือ

                     ในขณะเก็บสายไฟ   เคยมีช่างหลังคาทำงานอยู่บนหลังคาโรงงาน  ขึ้นชื่อก็บอกแล้วว่าช่างหลังคาคง 

      ไม่ปูกระเบื้องอยู่ในห้องน้ำแน่      ในช่วงที่เกิดเหตุอยู่ในเวลาเลิกงานแล้วคนงานในไซด์งานบางส่วนก็ทยอย

        จากไซด์งาน ชุดช่างหลังคาเองก็ลงกันเกือบหมดเหลือแค่ผู้บาดเจ็บกับหัวหน้างานอยู่เพียงสองคนบนหลังคา

        ผู้บาดเจ็บได้เก็บม้วนสายไฟโดยไม่ได้ถอดปลั๊กที่ต้นสายออกก่อนขณะกำลังม้วนเก็บอยู่นั้นตนเองก็ยืนอยู่ที่

        ขอบหลังคา   มือก็ม้วนทบสายเป็นบ่วงคล้องกับแขน  ขณะกำลังม้วนมือได้กำเข้ากับจุดที่สายไฟชำรุดแล้วมี

        การพันเทปไว้แต่เทปนั้นได้เลื่อนออกจากทองแดง          เป็นเหตุให้ถูกไฟดูดที่มือตัวก็ชาแข็งช่วยเหลือตัว

       เองไม่ได้แต่ยังดีที่ยังพอมีสติล้มตัวลงข้างหลัง        หากล้มตัวมาด้านหน้าเนื่องจากหมดสติก็ตกลงมาตาย

       แน่นอนก่อนที่จะถูกไฟดูดตายเสียอีกและในเหตุการณ์นี้   หากเหลือเขาอยู่คนเดียวบนหลังคาก็คงตายแน่

       เนื่องจากสายไฟติดอยู่กับมือที่กำไว้  แต่โชคดีที่หัวหน้างานมีสติรีบวิ่งเข้ามาช่วยกระชากสายไฟออกจากมือ

       ทัน      ได้มีการสอบสวนอุบัติเหตุพบสายไฟของผู้รับเหมางานหลังคารายนี้มีรอยชำรุดและพันสก๊อตเทปไว้

       หลายจุด  หากหัวหน้างานคนนี้โชคไม่ดีกระชากสายไฟไปโดนจุดที่สก๊อตเทปเลื่อนออกอีกก็คงโดนกันทั้งคู่

       และก็คงไม่มีใครรู้กว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้ก็คงตายกันทั้งคู่แล้ว ไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลก็พบว่าฝ่ามือที่

       กำสายไฟที่ไฟดูดนั้นไหม้พองไปหมด  แต่ก็นับว่าเขายังโชคดีมากที่เหมือนรอดตายถึงสองครั้งซ้อนในคราว

       เดียวกัน

                   ในขณะใช้สายไฟ           เหตุการณ์หนึ่งได้ทราบว่ามีการรั่วของไฟบนหลังคาขณะนั้นบนหลังคามีชุด

       ผู้รับเหมางานหลังคา มีชุดผู้รับเหมางานฉนวนกันความร้อน ชุดช่างเชื่อม  รวมแล้วหลายสิบชีวิต สอบสวน

       ได้ความว่าสายไฟเส้นหนึ่งที่พาดจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนและมีการเสียบไฟไว้ขณะใช้งานได้มีการลากสาย

        ไฟถูกับขอบหลังคาจนจุดที่ชำรุดมีสก๊อตเทปพันไว้ได้รูดออกเป็นเหตุให้ทองแดงสำผัสกับแผ่นหลังคาคนที่

        มือเท้าถูกแผ่นหลังคาจึงรู้สึกได้ถึงไฟดูดแต่ไม่รุนแรงนักเนื่องจากสวมใส่รองเท้ามือไม่เปียกรองเท้าไม่เปียก

        ไฟฟ้าจึงเข้าสู่ร่างกายไม่ครบขั้นตอน   จึงร้องบอกกันทันหากเหตุการณ์นี้หลังคาเปียก    มีคนไม่สวมรองเท้า      

        หรือมีคนสวมใส่รองเท้าเปียกอะไรจะเกิดขึ้น?  เหล่านี้คงเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่ยังโชคดีที่ไม่

        เกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิต.

                   ในขณะเริ่มงานตอนเช้า  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน่วยงานสถานฑูตกัมพูชา คืนหนึ่งฝนได้ตกอย่างหนัก

        จนถึงเช้ามืด และได้มีการใช้สปอร์ตไลท์ตลอดทั้งคืนพอตื่นผมจึงออกเดินสำรวจตามบริเวณที่มีสายไฟทุก

        จุดและมักมีน้ำเป็นแอ่งอยู่ทั่วไป   ตัวผมเองก็ไม่เดินลุยน้ำเมื่อต้องผ่านแอ่งน้ำแน่ถ้าไม่สังเกตให้ดีเสียก่อน

        จนมาพบแอ่งน้ำหนึ่งที่เป็นทางผ่านของคนงานต้องเดินผ่านกันมากทุกวันและถึงแม้มีน้ำขังคนงานก็มักจะ

        เดินลุยผ่านทุกวัน แต่วันนี้ผมสังเกตเห็นฟองอากาศในน้ำที่มีสายไฟอยู่เป็นสายไฟสปอร์ตไลท์ที่ใช้งานยังไม่

        ถอดปลั๊กออกและตรงจุดฟองน้ำนั้นมีไอน้ำลอยขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนไอจากน้ำร้อน   นั่นหมายความว่า

        แอ่งน้ำตรงหน้าผมแค่ก้าวเดียวนี้มีไฟฟ้าแน่นอน      ผมจึงรีบถอดปลั๊กไฟแล้วนำสายไฟขึ้นมาสำรวจพบว่า

        จุดที่รั่วเป็นจุดที่มีการพันสก๊อตเทปไว้แต่ได้แช่น้ำมาทั้งคืนประกอบกับเป็นร่องรอยของสก๊อตเทปเก่าน้ำจึง

        ซึมเข้าได้เมื่อน้ำซึมเข้าถึงทองแดงจึงประทุเป็นรอยไหม้ออก  หากผมไม่มาพบเสียก่อนอะไรจะเกิดขึ้นในเช้า

        วันนั้นเมื่อคนงานต้องเดินย่ำผ่านน้ำซึ่งเป็นทางผ่านประจำของพวกเขาในวันนั้น.

               ในขณะที่ต้องใช้งานบนนั่งร้านไม่ว่าจะเป็นสายไฟต่อหรือสปอร์ตไลท์ที่ต้องใช้พาดผ่านกับนั่งร้านหรือ

         ต้องติดตั้งสปอร์ตไลท์บนนั่งร้านก็ตามต้องมีการตรวจเช็คสายไฟก่อนที่จะนำไปใช้งานบนนั่งร้านเนื่องจาก

         หากเกิดการชำรุดของสายไฟจนทองแดงสัมผัสกับนั่งร้านจะเกิดอันตรายร้ายแรงเนื่องจากนั่งร้านนั้นเป็นสื่อ

         ไฟฟ้าที่ไฟจะวิ่งไปทั่วนั่งร้าน.  

                 ในขณะที่ต้องคล้องสายไฟ    เข้ากับแผงไฟชั่วคราวต้องใช้ความระมัดระวังและมือห้ามเปียกเด็ดขาด

                  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นสว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรมือ เป็นต้น ต้องตรวจเช็คสายไฟก่อนนำไปใช้งาน

                    โม่ปูนฉาบ      บริเวณโม่ปูนฉาบนั้นมักมีการเปียกหรือมีน้ำขังในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากในการผสม

        ปูนนั้นต้องมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง            โดยมากจะมีปลั๊กต่ออยู่ในบริเวณโม่เนื่องจากสายไฟของโม่นั้นมักสั้น

        ปลั๊กต่อจึงต้องวางให้สูงสักหน่อยไม่ควรวางอยู่กับพื้นโอกาสที่จะถูกน้ำนั้นมีสูงอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้

        สายไฟจากโม่นั้นต้องหมั่นสำรวจว่ามีการชำรุดหรือไม่มีรอยสก๊อตเทปที่พันอยู่เสื่อมสภาพหรือไม่   หากรอย

        ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่มีน้ำผู้ที่จะเกิดอันตรายก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณโม่นั้นเอง.

                     ว่าด้วยเรื่อง การช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด            ไฟฟ้าในงานก่อสร้างนั้นมีกำลังไฟสูงไม่เหมือนกับ

        ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ตามบ้าน ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดในงานจึงต้องใช้ความรวดเร็ว หากช้านั่นหมาย

         ถึงชีวิตคน  การจะเข้าช่วยเหลือผู้อื่นนั้นอันดับแรก  ต้องตั้งสติ   หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดอยู่ในลักษณะกำสายไฟ 

         ต้องหาทางกระชากสายไฟให้ออกจากมือหรือหาอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นสื่อไฟเช่น   ไม้สอดแล้วตวัดกระชากให้

         หลุดออกจากมือ   โดยที่ไม่ว่าจะหาวัสดุใดๆมาช่วยก็ตามแต่ต้องไม่ใช่โลหะและต้องไม่เปียกน้ำเป็นอันขาด  

         การที่เราจะใช้มือกระชากนั้นก็ต้องมองดูจุดจับให้ดีอย่าไปจับกระชากเอาในจุดที่มีการพันสายไฟที่ชำรุดไว้

         โอกาสที่เราจะพลาดด้วยก็มี  หากผู้ที่ถูกดูดอยู่ติดกับแผงไฟหรือบริเวณต้องช่วยเหลือโดยการกระชากคนให้

         พ้นออกจากจุดนั้น เราต้องดูก่อนว่าพื้นในบริเวณที่เราจะเข้าไปนั้นมีน้ำอยู่ที่พื้นหรือไม่หากมีให้หาไม้  หรือ

         ผ้าหรือสายยางคล้องตัวแล้วดึงกระชากออกมา        หากตรงจุดนั้นไม่เปียกและไม่สามารถหาวัตถุใดๆได้ทัน

         ท่วงทีก็ให้กระโดดถีบตัวให้กระเด็นออกมา  โดยที่ต้องดูด้วยว่าหากเรากระโดดถีบเขาแล้วเขาจะกระเด็นไป

         โดนอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นมีเหล็กเส้นอยู่ในจุดที่เราจะถีบกระเด็นไปโดนหรือไม่เป็นต้น มิเช่นนั้นเขาอาจ

          จะรอดจากไฟดูดแต่อาจถูกเหล็กเสียบตัวหัวตายหรือพิการแทน       จากความหวังดีของเราก็ได้และหากจะ

          กระโดดถีบเขาเราก็ต้องสวมใส่รองเท้าที่มิดชิดไม่ใช่รองเท้าแตะ และ รองเท้าของเรานั้นก็จะต้องไม่เปียก

          ไม่อย่างนั้นตัวเราก็จะมีโอกาสพลาดไปด้วย. 

                      ว่าด้วยเรื่องการเทคอนกรีตโดยใช้รถเครนยก BUGGET  หัวข้อเรื่องนี้เคยมีข่าวการรูดของสลิงหรือ

          การขาดของสลิงขณะยกกันมาแล้ว  ไม่ใช่แต่เพียงแค่เรื่องการทำงานกับ BUGGET เท่านั้นหมายรวมถึงการ

          ทำงานใดๆก็ตามแต่ที่มีการยกวัตถุหนักจากที่สูงนั้น   หากตัวเราอยู่ด้านล่างต้องหลบเบี่ยงตัวออกไม่ควรอยู่

          ใต้วัตถุเป็นอันขาดอุบัติเหตุคือเรื่องที่ไม่คาดคิด   จึงได้มีการเสียชีวิตจากวัตถุหนักตกทับในการทำงาน กลับ

          มาถึงเรื่องการทำงานกับ  BUGGET หากเครนยก  BUGGET  ผ่านมาทางเราก็ควรมองดูด้วยส่วนอุบัติเหตุที่

          เคยเกิดขึ้นกับบริษัทนั้นถึงแม้แค่ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องถึงชีวิตก็ควรรู้ไว้เป็นเรื่องเตือนใจในการทำงาน.

                        ครั้งแรกคือการเทคอนกรีตคานหลังคาโรงงาน        ชุดผู้รับเหมางานทั่วไปซึ่งต่างคนก็มัวแต่ทำงาน

          ของตนอยู่โดยที่ BUGGET ก็มาใกล้ตัวคนบังคับเครนก็มองเห็นไม่ถนัดและเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนด้วย

           คานจึงบัง  BUGGET  เมื่อมาถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็มีช่างปูนคนหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งเป็นมุมอับ    กล่าวคือ

          อยู่บริเวณหัวมุมเสา  BUGGET  ได้เบียดเข้าตัวโดยที่ตัวเองก็ผลักออกไม่ทันอีกทั้งไม่ทันได้ระวังตัวจึงถูก

          ขอบ BUGGET เบียดเข้าบริเวณโคนขาฉีกเป็นแผลลึกต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อทำการเย็บแผล.

                      ครั้งที่สองที่ได้บันทึกไว้คืองานเทคอนกรีตบ่อพักน้ำทิ้ง  ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บพร้อมกันถึง

          สองคน   เหตุการณ์คือได้ใช้ปูนที่เหลือจากการเทคานโดยใช้เครนยก  BUGGET   เทคอนกรีตบ่อพักน้ำทิ้ง

          ซึ่งด้านบนของการเข้าแบบบ่อพักนั้นมีโครงเหล็กเสริมตั้งเป็นแผงขึ้นและเหล็กเสริมดังกล่าวบริเวณขอบก็

          มีความคมจากการตัด ขณะที่กำลังประคอง BUGGET โดยคนงานสองคนนั้นตำแหน่งการจับ BUGGET

          ของทั้งสองคนนั้นไม่ถูกต้องโดยมือจับประคอง BUGGET อยู่หน้าเหล็กเสริมแทนที่จะจับประคองอยู่ข้าง

           BUGGET มือของทั้งสองคนจึงถูก BUGGET เบียดเข้ากับเหล็กเสริมโดยหลังมือของทั้งสองคนถูกเหล็ก

           เสริมเป็นแผลลึกถึงเอ็นหลังมือขาดต้องส่งเย็บทั้งคู่.

                     อีกครั้งหนึ่งคือการเกือบเกิดอุบัติเหตุ   ก็เป็นงานเทคอนกรีตคานเช่นกันโดยที่ผู้ปฏิบัติงานได้ยืนไม่

             ทันระวังตัวโดน BUGGET เบียดเกือบตกจากคานยังดีที่แม้จะเสียหลักแต่ก็ยังกระโดดไปยืนบนแบบคาน

             ที่อยู่ใกล้ๆกันทัน.

                        ส่วนกรณีนี้เป็นอุบัติเหตุในงานเทคอนกรีตคานแต่ไม่เกี่ยวกับ BUGGET คือตามไม้ค้ำแบบคานมัก

             จะมีไม้เก่าเป็นไม้ค้ำซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานเทคอนกรีต   ต้องสำรวจดูให้ทั่วเสียก่อนว่ามีไม้ที่มีตะปูหันคม   

             ขึ้นติดไม้อยู่หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการปฏิบัติงานกลางคืนขณะกำลังชุลมุนกับการประคอง BUGGET

              ได้มีผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเหยียบตะปูเข้าถึงกับสะดุ้งเซด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากเหยียบเข้าเต็มแรงยังดีที่

              ขณะเหยียบไม่เสียหลักพลาดตกลงมาด้วย.

-                         ว่าด้วยเรื่องการทำงานบนไม้ระนาด

                        อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นอยู่ในขั้นตอนการเข้าแบบคานซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องเดินอยู่บนไม้ระนาด

              แบบคาน           ซึ่งผมได้รับแจ้งเหตุมีช่างไม้บริษัทตกจากไม้ระนาดคานเนื่องจากไม้หักเมื่อไปสอบสวน    

              อุบัติเหตุพบว่าไม้ระนาดท่อนที่หักนั้น มีตาไม้ซึ่งกินเนื้อไม้ลึก  ตาไม้จะเป็นลักษณะวงสีดำกลางท่อน

                         สรุปจากเรื่องนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงต้องขอย้ำเตือนช่างไม้ทุกคนว่า    ในการทำงานขึ้นไม้ระนาด     

               หรืองานที่ต้องใช้ไม้พวกไม้หน้าสามทำงาน      ในลักษณะของงานที่ใช้ไม้ในการเหยียบเดินหรือรับน้ำ

               หนัก  ต้องตรวจดูไม้ที่จะใช้ด้วยว่ามีตาไม้ในลักษณะกินเนื้อไม้ลึกหรือเป็นวงกว้างหรือไม่ ถ้าพบให้คัด

               ออกและบอกเตือนไม่ให้นำมาใช้งาน เพราะคนที่จะเกิดอุบัติเหตุก็คือพวกคุณที่อยู่ข้างบนไม้นั้นนั่นเอง.

          ว่าด้วยเรื่องการทำงานกับนั่งร้านประเภทต่างๆ

                            อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้านนั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับนั่งร้านสูงเสมอไป

             รุนแรงมีถึงขั้นเสียชีวิตที่เกิดกับบริษัทแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานที่นี่และมีขั้นพิการจากอุบัติเหตุนั่งร้าน

              อันจะขอกล่าวต่อไป

                             กรณีเสียชีวิตนั้นเกิดกับคนงานของผู้รับเหมางานทาสีซึ่งปฏิบัติงานกับนั่งร้านซึ่งมีความสูง5ชั้น

             โดยชั้นที่ปฏิบัติงานได้ใช้ไม้กระดานแผ่นเดียวรองนั่ง  ขณะเอื้อมเพื่อทาสีไม้ได้กระดกเป็นเหตุให้ตกลง

             มาถึงแก่ชีวิต ในปัจจุบันงานความปลอดภัยหน่วยงาน จ.ระยอง  ได้มีกฎระเบียบห้ามใช้ไม้กระดานแผ่น

             เดียวในการทำงานไม่ว่านั่งร้านจะมีความสูงเท่าใดก็ตามแต่   และหากมีการใช้ไม้กระดานเนื่องจากความ

             จำเป็น      ไม่มีชานพักเหล็กเพียงพอจริงๆ ต้องใช้ไม้กระดานหนาซ้อนสองแผ่นเท่านั้นและหากเป็นการ

             ทำงานบนที่สูงต้องมีการมัดไม้ทั้งสองแผ่นให้เรียบร้อย

                              กรณีการทำงานกับนั่งร้านเพียงชั้นเดียวแท้ๆก็ยังเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเหตุการณ์นี้เกิดกับ

             คนงานช่างไม้ผู้รับเหมางานทั่วไปงานหนึ่งใช้นั่งร้านชั้นเดียวและใช้หม้กระดานแผ่นเดียวในการเหยียบ

             ยืนทำงานซึ่งผมได้พบและกล่าวเตือนให้ซ้อนไม้แต่คนงานคนดังกล่าวได้ดื้อรั้นเพราะขี้เกียจหาไม้ผมจึง

             บอกหากเกิดเหตุใดๆขึ้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  แต่คนงานคนดังกล่าวก็ยังรั้นว่าอีกแป๊บเดียว

             เมื่อผมออกจากไซด์งานไปไม่ถึงสิบนาทีได้รับแจ้งว่ามีคนงานตกนั่งร้านได้รับบาดเจ็บข้อเท้าไม่สามารถ

             เดินได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วสอบถามชื่อไปจึงได้ทราบว่าเป็นคนงานคนดังกล่าวจริงๆทำให้เสียสถิติ

             อุบัติเหตุในไซด์งานนั้นๆแต่บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น     เมื่อไปดูที่เกิดเหตุก็พบว่าไม้มันหนาก็จริง

             แต่มันก็ยังหักได้  คนงานคนนี้ต้องพักรักษาตัวถึงยี่สิบกว่าวันเนื่องจากเดินไม่ได้ที่ต้องรักษาตัวนานเป็น

             เพราะอายุมากแล้วหากอายุน้อยคงไม่บาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกนานขนาดนี้ และจนปัจจุบันข้อเท้าก็ยังไม่

             เหมือนเดิมทั้งที่ผ่านเหตุการณ์มาเป็นปีแล้ว  ดังนั้นอย่าคิดว่าทำงานกับนั่งร้านความสูงแค่ชั้นเดียวจะไม่

             เป็นไรเนื่องจากเราไม่ได้ระวังตัวไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแม้ความสูงไม่มากก็สามารถทำให้เรา

             บาดเจ็บมากได้.

                       กรณีอุบัติเหตุต่อไปนี้เป็นเหตุให้การทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนที่มีความสูงเกินกว่าสามชั้นขึ้น

             ไปต้องมีฐานสามด้านนับแต่เหตุการณ์นี้กล่าวคือ  ไซด์งาน FZ   มีการปฏิบัติงานของคนงานชุดช่างเชื่อม

              ผู้รับเหมา โดยปฏิบัติงานกับนั่งร้านล้อเลื่อนความสูงสามชั้น   ซึ่งผมเห็นการเข็นไปมาแล้วจึงเข้าไปบอก

              ให้ขณะเข็นให้ลงมาก่อนเสียเวลาขึ้นลงสามชั้นไม่มากมาย  คนงานคนนี้ก็รับปากแต่ก็ไม่ทำตามที่ผมต้อง

              บอกเพราะเห็นการเข็นผ่านบนพื้นมีทั้งสายไฟมีทั้งสายยาง   นั่งร้านก็เป็นนั่งร้านตอนเดียว    เมื่อผมออก

              มาเพื่อจะไปดูที่ไซด์อื่นต่อออกมาได้สักพักใหญ่ก็ได้รับแจ้งนั่งร้านล้มผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

              อาการสาหัส และได้มีการส่งตัวไปรับการผ่าตัดต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดถึงแม้ผมจะโกรธเคืองที่เตือนกัน

              แล้วไม่ฟังไม่อยากจะไปดูหรือช่วยเหลือใดๆ     แต่สุดท้ายก็ไปช่วยเหลือในการเดินเรื่องค่ารักษาในสิทธิ

              บัตรทองให้ จนบัดนี้คนงานคนนี้ก็พิการเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ทางฝ่ายงานความปลอดภัย

             บมจ . เหมราช  จึงได้ออกกฎระเบียบการทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนที่มีความสูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป

             ต้องประกอบให้มีวัสดุครบถ้วนดังนี้

                 1. ฐานนั่งร้านต้องมีสามด้าน                    

                 2. ล้อต้องมีทั้งสิ้นสิบล้อ

                 3. มีการโยงยึดด้วยแป๊บยาวทั้งสามด้านในแนวเฉียงจากด้านล่างสู่ด้านบน

                 4. มีแป๊บยาวยึดในแนวดิ่งจากด้านบนสู่ด้านล่าง

                 5. มีบันไดสำหรับขึ้น – ลง

                 6. ชั้นบนสุดต้องมีชานพักเหล็กสำหรับเหยียบยืนปฏิบัติงาน

                 7. ต้องมีราวกันตกด้านบนสุด

-            ว่าด้วยเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบนนั่งร้าน

                           ในกฎหมายว่าด้วยการทำงานบนนั่งร้านนั้นมีระบุไว้ว่า    จุดที่จะเหยียบยืนในการทำงานต้อง

             มีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. และต้องมีราวกันตกในชั้นบนสุดของนั่งร้านโดยความสูงของราวกันตก

             นั้นต้องไม่ต่ำกว่า 90 ซม. และ ไม่สูงเกินกว่า 1 ม. 10 ซม.

                            หากในการทำงานกับนั่งร้านสูงนั้นจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือผู้ที่จะต้องสัญจรไป

             มาในบริเวณนั้น ต้องปิดคลุมนั่งร้านให้มิดชิดเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นและป้องกันในเรื่องเศษวัสดุเล็กๆ

             ฝุ่นต่างๆ โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานกับนั่งร้านสูงในเขตเมือง.

                      สรุปสาระสำคัญที่ว่าด้วยเรื่องกฎหมายกับการทำงานบนนั่งร้านนั้น จะเอาแค่บางข้อที่เป็นเรื่องที่

             ต้องใช้งานประจำ และ การให้ความรู้แก่คนงานในเรื่องความสูงของราวกันตก หรือ ความกว้างของจุด

             เหยียบยืนตามกฎหมายนั้นเพราะคนงานต้องเป็นผู้ประกอบอุปกรณ์ในการทำงานเหล่านี้  มิเช่นนั้นเมื่อ

             ประกอบเสร็จแล้วต้องการให้มีความถูกต้องในแง่กฎหมายก็จะต้องมาแก้ไขกันอีก  อีกทั้งหากเกิด

             อันตรายขึ้นก็จะยังมีส่วนถูกต้องในแง่กฎหมายนั่งร้านในเรื่องเหล่านี้.

-                          ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนตอนเดียวกับพื้นที่มีทางลาด 

                        โดยมากมักจะเป็นนั่งร้านที่มีระดับความสูงชั้นเดียวหรือสองชั้น แต่ในการทำงานอาจมีบ้างที่เป็น

              สามชั้นเนื่องจากผู้ปฎิบัติงานมักไม่ประกอบจนครบตามแบบเหมราชนอกจากจะเกินกว่าสามชั้นขึ้นไป

             อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นเป็นชุดของผู้รับเหมางานประปา     ซึ่งใช้นั่งร้านตอนเดียวชนิดล้อเลื่อนสองชั้น

            โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับท่อระบายน้ำฝนจากหลังคาโรงงาน           ซึ่งนั่งร้านก็อยู่บนทางลาดประตูทาง 

            เข้าโรงงานโดยไม่มีการห้ามล้อ  เมื่อปฏิบัติงานไปนั่งร้านเกิดไหลเลื่อนตกรางน้ำข้างโรงงานเป็นเหตุให้

            ผู้ปฏิบัติงานตกรางน้ำโคนขาด้านข้างกระแทกกับตัวล็อคท่อระบายน้ำฝนโคนขาฉีกลึกเป็นแนวยาวส่ง

            ตัวเย็บที่โรงพยาบาล 

                      ดังนั้นจึงสรุปในเรื่องนี้ว่า     อุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวเกิดจากการที่ตั้งนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนใน

            บริเวณทางลาดเอียงแล้วไม่มีการป้องกันห้ามล้อซึ่งจะใช้วิธีนำไม้มาขัดก็ได้  ไม่เพียงแต่การทำงานกับ

            บริเวณที่พื้นมีการลาดเอียงเท่านั้นหากมีการทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนใกล้กับรางน้ำก็เช่นกันต้อง

            หาวัสดุห้ามล้อหรือขัดล้อไว้ไม่ให้เกิดการเลื่อนของล้อนั่งร้านอันนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้.

-                         ว่าด้วยเรื่องการตรวจเช็ควัสดุส่วนควบของนั่งร้านก่อนใช้งาน

                         อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นเกิดจากความมักง่ายของคนงานชุดอื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในชุดเดียวกัน

             กล่าวคือ ช่างปูนผู้รับเหมาชุดหนึ่งประกอบนั่งร้านชั้นเดียวเพื่อก่อฉาบกำแพงโรงงานส่วนใหญ่ช่างปูน

             ที่ประกอบนั่งร้านในลักษณะนี้จะใส่ตะเกียบเพียงด้านเดียวส่วนอีกด้านเพื่อสะดวกในการฉาบ  ก่อนพัก

             เที่ยงก็ยังปกติอยู่เริ่มงานบ่ายสักหน่อยก็ปีนขึ้นทำงานเลย    โดยไม่ทันสังเกตว่าตะเกียบที่มีอยู่เพียงด้าน

             เดียวนั้นถูกถอดออกไปแล้ว  แต่ในขณะที่ปีนขึ้นไปในตอนแรกยังไม่พับล้มเนื่องจากว่ามีชานพักเหล็ก

             ครอบอยู่พอยืนทำงานฉาบเมื่อโยกตัวนั่งร้านจึงพับล้มลงโดยไม่ทันตั้งตัวข้อศอกกระแทกพื้นต้องนำตัว

             ส่งโรงพยาบาลอีกอันนี้ก็นั่งร้านเพียงชั้นเดียวแท้ๆ 

                        ดังนั้นจึงสรุปในเรื่องนี้ว่า  ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งให้เราสำรวจดูวัสดุส่วนควบของนั่งร้านที่

             เราทำงานอยู่นั้นมันสมบูรณ์ดีอยู่เหมือนเดิมหรือไม่    ไม่ว่าเราจะเดินไปไหนมาไหนนานหรือไม่ก็ตาม

             แต่เนื่องจากคนมักง่ายที่ชอบหยิบฉวยวัสดุใกล้ตัวโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้อื่นนั้นมี.

-                         ว่าด้วยเรื่องการสำรวจรอยชำรุดของวัสดุบนนั่งร้านก่อนทำงาน

                            การทำงานบนนั่งร้านนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งร้านสูงผู้ที่ทำหน้าที่ในการประกอบนั่งร้านต้อง

             สำรวจความสมบูรณ์ของวัสดุว่ามีสนิมกินในเนื้อเหล็กจนขาดหรือกินเนื้อเหล็กจนลึก  อันจะก่อให้เกิด

             อันตรายหรือไม่   ตัวของเราเองจะเดินขึ้นปฏิบัติงานในครั้งแรกกับนั่งร้านที่มีคนประกอบไว้ให้จะก้าว

             เดินต้องสำรวจดูตามรอยเชื่อมของบันไดในจุดเหยียบ ( ขั้นบันได ) ว่ามีรอยแตกอันเกิดจากสนิมหรือ

             ไม่  มีรอยผุกินเนื้อเหล็กอันจะทำให้เสี่ยงเมื่อเดินเหยียบหรือไม่   ชานพักที่ใช้เดินหรือยืนปฎิบัติงานมี

             รอยผุตามขอบแผ่นเหล็กมีรอยผุแตกสนิมกัดกร่อนจนขาดตามรอยเชื่อมหรือไม่  ถ้าที่กล่าวมานี้เราพบ

             ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือผู้ควบคุมงาน    เพื่อทำการเปลี่ยนหรือนำไปซ่อม

             แซมต่อไป  หากคุณเป็นคนช่างสังเกตมีสติในการทำงานอยู่เสมออุบัติเหตุจะห่างไกลตัวคุณ. 

                            สรุปในเรื่องนี้ว่าก่อนที่คุณจะเดินบนนั่งร้านที่มีการประกอบไว้แล้วในครั้งแรกหรือเมื่อต้อง

             ทำงานอยู่บนนั่งร้านนั้นเป็นระยะเวลานานหลายวันหลายเดือนก็ตามแต่ให้หมั่นสังเกตดูรอยร้าวรอย

             การกัดกินของสนิมในจุดเหยียบที่คุณต้องเดินผ่าน  ตามขอบขั้นบันได  ขอบชานพักเป็นต้น.

-           ว่าด้วยเรื่องการตั้งนั่งร้านแบบแผงสำหรับงานฉาบอาคาร

                            การตั้งนั่งร้านเพื่องานฉาบอาคารหรือเพื่องานอื่นใดภายนอกอาคารก็ตามแต่ในการประกอบ

             โดนเฉพาะนั่งร้านที่มีความสูงผู้ปฎิบัติงานต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยทุกคนให้คล้องเข็มขัดตลอดเวลาที่

             ปฏิบัติงาน โดยเปลี่ยนจุดการคล้องเข็มขัดเป็นจุดๆทีละขั้นตอนไป     สำหรับฐานของนั่งร้านนั้นไม่ว่า

            เราจะตั้งบนพื้นแบบใดก็ตามฐานล่างสุดของแผงนั่งร้านต้องได้ฉากกับพื้นตลอดแนว   ในรูปแบบของ

             การตั้งนั่งร้านอาคารสูงนั้นจะใช้การโยงยึดนั่งร้านกับภายในอาคารในลักษณะการค้ำนั้นไม่สามารถรับ

             น้ำหนักแผงนั่งร้านได้  และการเลือกนั่งร้านมาประกอบนั้นให้เลือกวัสดุที่ไม่มีการคดงอ  ไม่มีสนิมกิน

             เนื้อเหล็กลึกมาใช้งาน.

-                         ว่าด้วยเรื่องอันตรายในการรื้อถอนวัสดุในระดับเหนือศรีษะ

                              งานการรื้อถอนวัสดุนั้นไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนวัสดุใดก็ตามแต่  ถ้าวัสดุที่จะรื้อถอนนั้นอยู่สูง

              เหนือกว่าระดับศรีษะต้องมีความระมัดระวัง   ห้ามยืนตรงกับแนววัตถุที่จะรื้ออุบัติเหตุลักษณะนี้เคยเกิด

             ขึ้นมาแล้ว     งัดรื้อไม้แบบแต่ตัวเองอยู่ตรงกับวัตถุในลักษณะแหงนหน้าเมื่องัดไม้แบบหลุดออกก็ตกใส่

              แล้วก็หลบกันไม่ทันยังดีที่สวมหมวกแต่ไม้ตกใส่หมวกและจมูกแตกอีก  กรณีนี้ถ้าไม่สวมหมวกหัวต้อง

              แตกด้วยแน่นอน แต่ก็ต้องส่งโรงพยาบาลทำแผล.

-                         ว่าด้วยเรื่องป้ายห้ามและแถบกั้นระวังอันตราย แดง – ขาว

                                     บริเวณใดๆก็ตามแต่ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้ติดป้ายระวังหรือป้ายห้าม

              ใช้งานห้ามทุกคนฝ่าฝืนเด็ดขาดหากเกิดเหตุใดๆขึ้นทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และ ในบริเวณ

              ที่มีแถบแดง – ขาว     กั้นแสดงว่าในบริเวณดังกล่าวต้องมีอันตรายเพราะงานความปลอดภัยเป็นงานใน

              เชิงป้องกันเหตุที่ยังไม่เกิด ในบริเวณที่มีแถบแดง – ขาว เช่น

                                     งานก่ออิฐบล็อคผนังชั้นสอง จะมีการกั้นแถบ แดง – ขาว ในบริเวณตลอดแนวด้านล่าง

             เพื่อป้องกันการเดินผ่านด้านล่าง ห้ามลอด ห้ามข้าม เป็นต้น

                                     บริเวณที่มีการชำรุดของวัสดุที่ยังรอการแก้ไขก็จะมีการกั้นห้ามผ่าน

                                     บริเวณงานที่มีการขุดหลุม เปิดผิวคอนกรีตบนถนนหรือบนไหล่ทางขณะปฏิบัติงานต้อง

             ตั้งกรวยสะท้อนแสงก่อนถึงหลุมหรือจุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 เมตร และเมื่อเลิกงานในแต่ละวันงาน

             ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการกั้นแถบ แดง – ขาว ล้อมรอบบริเวณ โดยอาจจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มด้วย

             จะยิ่งเป็นการดียิ่งขึ้นรวมถึงตั้งป้ายบอกเตือนอันตรายจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.

                                     งานที่มีหลุมลึกยังไม่มีการปิดปากหลุม จะมีการกั้นแถบ แดง – ขาว ปากหลุม เช่นกัน

             เหล่านี้เป็นตัวอย่างบริเวณที่มีอันตรายจึงมีการกั้นแถบไว้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่ยังไม่เกิด.

-            ว่าด้วยเรื่องการทำงานบนถนน หรือ ไหล่ทางที่มียานพาหนะสัญจร

                                                ส่วนมากจะเป็นการปฏิบัติงานของกรรมกรกวาดถนนบริเวณด้านหน้าหน่วยงาน 

             การก่อสร้าง     ในวันที่มีการเทปูนหรือวันที่มีการนำดินในหน่วยงานออกซึ่งมักจะมีดินหรือเศษปูนซึ่ง

             ติดกับล้อรถปูนหรือรถสิบล้อ จึงต้องมีการจัดกรรมกรกวาดทำความสะอาดถนน ในงานความปลอดภัย

             ต้องจัดให้มีการสวมใส่เสื้อสะท้อนแสง ตั้งกรวยสะท้อนแสงบนถนนห่างจากตัวผู้ปฏิบัติงานทั้งสองด้าน

 

             ด้านละไม่น้องกว่า 10 เมตร.

                                       การขุดหลุมหรือการขุดเจาะ , การเทคอนกรีตบนพื้นถนนหรือบนไหล่ทางผู้ปฏิบัติงาน 

             ทุกคนต้องสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงและมีการตั้งกรวยสะท้อนแสงเช่นกัน.   

-                         ว่าด้วยเรื่องท่าทางการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ต่างๆ    

                                        แท่นตัดไฟเบอร์      ท่าทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนั้นคือการนั่งให้แท่นตัดอยู่ด้านข้าง

             ลำตัวผู้ปฏิบัติงาน     หากเกิดการแตกของใบตัดเศษของใบตัดจะไม่กระเด็นออกมาตรงกับลำตัวผู้ปฏิบัติ 

             งาน.   

หัวข้อการให้การอบรมเบื้องต้น ( คนงานใหม่ , คนงานเก่าแต่เปิดไซด์งานใหม่ )

-                    ว่าด้วยการกล่าวถึง อุบัติเหตุคือ?

ความหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่โดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนและนำมาซึ่งการบาดเจ็บความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน.

-      อุบัติเหตุเกิดขึ้นจาก สาเหตุสองประการ

1.การเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย ( UNSAFE ACTION ) ตัวเอง คือ ความประมาท ความไม่พร้อมของร่างกาย     เช่น    ป่วย  พักผ่อนไม่เพียงพอ   ดื่มสุรามากมีอาการเมาค้างความอ่อนเพลีย          หรือ การทำงานที่เสี่ยงอันตรายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

การเกิดอุบัติเหตุจากผู้อื่นทำให้เกิดและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นกับเรา     หรือการหยอกล้อกันเล่นในเวลาทำงานเป็นต้นล้วนนำมาซึ่งอุบัติเหตุ

2.การเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย ( UNSAFE CONDITION ) เช่น ทำงานอยู่ใกล้เศษวัสดุเกะกะ ไม้ติดตะปู , ทำงานอยู่ใกล้หลุมลึกที่ไม่มีการป้องกันเป็นต้น. 

-                    ว่าด้วยเรื่อง “ การมีจิตสำนึกในความปลอดภัย ” 

                   การทำงานในงานก่อสร้างนั้นจัดอยู่ในการทำงานที่มีอันตรายสูงในอันดับต้นๆ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

        ที่สูงกว่าการทำงานประเภทอื่นๆแต่อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆสามารถป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทและรู้จักการ

        ป้องกัน รู้เท่าทันอันตราย หมั่นเป็นคนช่างสังเกต เท่านี้อุบัติเหตุจะห่างไกลตัวคุณ.

                   ทุกวันที่คุณออกมาทำงานอยากให้คุณตระหนักย้ำเตือนตัวเองไว้เสมอว่า    ในไซด์งานนั้นอันตรายเกิด

        ในการทำงานในไซด์งาน อุบัติเหตุนั้นเกิดกับคุณได้ทุกที่ ทุกเวลาจงปฏิบัติงานด้วยความมีสติอยู่เสมอรู้ว่าตัว

        เองอยู่ตรงไหน กำลังทำอะไร  มีอะไรอยู่ใกล้ตัวเรา  ก่อนทำงานเช้า  บ่าย    ระลึกไว้เสมอว่ามีใครบ้างที่เรารัก

        และรักเรา รอคอยเราอยู่ทั้งที่ห้องพักและที่บ้าน ใครที่เราต้องส่งเสียเลี้ยงดู    หากเราประมาทเกิดอะไรขึ้นกับ

        เราแล้วใครจะเลี้ยงดูครอบครัวเราโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นรายได้หลักของครอบครัว   และ

        หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนำมาซึ่งความพิการหนักเข้าไปอีก   ใครจะมาเลี้ยงดูครอบครัว  แล้ว   เรายังต้องเป็น

        ภาระให้ผู้อื่นไปตลอดชีวิต   ความสูญเสียเมื่อเกิดขึ้นมันไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขอะไรได้อีก  ดังนั้น

        จงปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ทางงานความปลอดภัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นพวกคุณกลับห้องพักด้วย

        ความปลอดภัยหรือเวลาสงกรานต์พวกคุณกลับบ้าน   ไปหาครอบครัวที่เขารอคุณอยู่ที่บ้านด้วยร่างกายที่ครบ

        ไม่ขาดหาย ไม่พิกลพิการ.

-                    ว่าด้วยเรื่อง  ระเบียบการแต่งกาย

ทำไม? การทำงานในไซด์งานที่มีการควบคุม มีฝ่ายงานความปลอดภัยดูแลถึงต้องมีความเข้มงวดในเรื่องการ

แต่งกายเป็นเบื้องต้น    เพราะว่าการแต่งกายที่ไม่รัดกุมนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายทั้งๆที่ไม่ควรเกิด

หรืออาจทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บเมื่อเรามีการแต่งกายที่รัดกุม เช่น ระเบียบในการสวมใส่รองเท้าหุ้มข้อการที่

เราใส่รองเท้าแตะทำงาน  วัสดุตามพื้นในไซด์งานนั้นมีอยู่ทั่วไปแค่เดินเฉี่ยว  เดินเตะ สะดุด เล็กๆน้อยๆเหล่า

นี้หากใส่รองเท้าแตะก็จะเกิดบาดแผลขึ้นได้ง่ายกว่าการที่เราสวมรองเท้าหุ้มมิดชิด   การสวมใส่กางเกงขาสั้น

ก็เช่นกัน   ย่อมเกิดบาดแผลขึ้นได้ง่ายกว่าการที่เราสวมกางเกงขายาวเช่นกัน  อุบัติเหตุเหล่านี้นั้นล้วนป้องกัน

ได้ทำไมไม่ป้องกัน?

         การสวมใส่ หมวกนิรภัย     ต้องกล่าวถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานก่อสร้างที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ร่างกายและส่วนศรีษะคือส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกาย     การสวมใส่หมวกหากเกิดอุบัติเหตุกับศรีษะอาจจะทำให้ท่านไม่บาดเจ็บเลยหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้    และ   ในปัจจุบันการก่อสร้างนั้นบริษัทที่มีศักยภาพมี

มาตรฐานล้วนต้องมีในเรื่องของงานความปลอดภัย  บริษัทหรืองานการก่อสร้างใดที่ทำงานแบบไม่มีระเบียบ

ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยล้วนเป็นงานการก่อสร้างที่ได้ชื่อว่าล้าหลังไม่พัฒนาจะก้าวขึ้น

สู้กับใครก็ไม่ได้  บริษัทสองบริษัทก่อสร้างอยู่ใกล้กันบริษัทหนึ่งกางเกงขาสั้น  รองเท้าแตะ เสื้อใส่บ้างไม่ใส่บ้าง   หมวกนิรภัยไม่ต้องพูดถึง กับอีกบริษัทมีระบบมีระเบียบผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หมวกนิรภัย การแต่งกายมี

ระเบียบรัดกุม          ผู้ที่มองจากภายนอกจะเกิดข้อเปรียบเทียบถึงมาตรฐานของบริษัททั้งสองอย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้น   เพียงแค่เรื่องการแต่งกาย   การสวมใส่หมวกนิรภัยของทุกคน   ล้วนเป็นหน้าตาของบริษัท เป็นจุดบ่งบอกถึงมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัททั้งสิ้น     อีกทั้งยังแสดงถึงการมีจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานจนถึงระดับบริหารทุกระดับชั้น  ที่ปัจจุบันมีการรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยกันอย่างกว้างขวางบริษัทจึงไม่ควรมองข้ามในเรื่องเหล่านี้.

          อีกทั้งหมวกนิรภัยนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของงานความปลอดภัยอีกด้วย บริษัทใดมีผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หมวกนิรภัยกันทุกคน แสดงให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติงานอยู่.

-                    ว่าด้วยเรื่อง  กฎมาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนในงานความปลอดภัย

ตามที่ฝ่ายงานความปลอดภัยกำหนดตามความเหมาะสม     เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบปฏิบัติไปในทิศทาง

        เดียวกัน.

-                    ว่าด้วยเรื่อง การระวังสามอย่างในการทำงาน.

                   การทำงานคุณต้อง 1.ระวังตัวเอง 2.ระวังเพื่อนที่ทำงานร่วมกันในชุดเดียวกับเรา 3.ระวังผู้อื่นที่ไม่ได้

         ทำงานร่วมกับเรา.

                   การระวังตัวเองนั้นระวังอย่างไร ? 

         การทำงานเมื่อเราต้องเปลี่ยนจุดทำงานต้องเดินไปอีกที่หนึ่งให้เราสังเกตุดูว่ามีอะไรอยู่ใกล้ตัวที่จะทำให้เกิด

         อันตรายกับเราได้บ้าง   ทุกที่ให้เรามีสติหมั่นสังเกตอยู่เสมอ เช่น

                   -  มีใครทำอะไรอยู่ตรงกับหัวด้านบนหรือไม่

                   -  จะเดินผ่านออกมามีใครทำอะไรอยู่ด้านบนตรงทางผ่านที่เราจะต้องเดินไปหรือไม่ 

                   -  รอบๆตัวที่เราต้องทำงานอยู่มีไม้ติดตะปูอยู่หรือไม่   

                   -  รอบๆตัวมีเศษวัสดุเศษเหล็กที่เราจะเดินเตะ เดินเกี่ยวแข้งขา เท้า อยู่หรือไม่     

                   -  ใกล้ๆตัวมีหลุมลึกที่ไม่มีการป้องกันอยู่หรือไม่

                   -  เราทำงานบนที่สูง หรือในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยแล้วหรือไม่

                   การระวังเพื่อนร่วมงานในชุดเดียวกันระวังอย่างไร ?     

          การทำงานร่วมกันในทีมงานเดียวกัน เพื่อนอาจกำลังอยู่ในสถานะการณ์อันตรายเราเห็นเราอยู่ใกล้ ร้องบอก

          เตือนเพื่อน แม้เหตุการณ์มันยังไม่เกิดก็ควรที่จะต้องมีการร้องบอกเตือนกันอยู่เสมอๆ อันตรายมักเกิดขึ้นกับ

          ชุดทำงานที่ทำกันแบบตัวใครตัวมัน !

                   -  ยกตัวอย่างเหตุการณ์ ไซด์งานที่ จ.เชียงใหม่    เป็นชุดผู้รับเหมาปฏิบัติงานรื้อแปรหลังคาซึ่งเป็นไม้

          และกระเบื้องหลังคาอาคารสองชั้น หลังคากระเบื้องรื้อออกแล้วก็มาถึงการรื้อไม้แปรหลังคา  กลุ่มที่งัดก็งัด

          กันใหญ่โดยที่ยังมีเพื่อนอยู่ที่ปลายของแปรหลังคาอีกด้าน          เพื่อนอีกฝั่งก็ทำงานเพลินไม่ทันได้ระวังตัว

         แปรไม้ได้หลุดออกทั้งแผงดีที่กลุ่มเพื่อนร้องบอกเตือนทัน เพื่อนอีกคนจึงโดดเกาะได้ทันไม่อย่างนั้นก็คงตก

         ลงมาจากความสูงเหนืออาคารสองชั้น จะเป็นยังไงถ้าเพื่อนร้องบอกไม่ทันต่างคนต่างทำ !

                     การระวังผู้อื่นที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับเราระวังอย่างไร ?

         โดยเฉพาะการทำงานที่เราอยู่บนที่สูง     นอกจากเราต้องระวังตัวเองแล้วเราก็ยังต้องระวังคนอื่นที่อยู่ข้างล่าง

         ด้วย  หรือการทิ้งหรือโยนวัสดุจากที่สูงหรือจากหน้าต่างอาคารก่อนโยนลงมาต้องมองข้างล่างให้ดีก่อนหรือ

         เมื่อเห็นคนกำลังเดินผ่านด้านล่างต้องร้องบอกเตือนให้ระวังด้วย   อย่าทำงานแบบประมาทอาจจะทำให้ผู้อื่น

         บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตโดยไม่เจตนาได้

                     ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นที่ไซด์งานระยอง ชุดผู้รับเหมางานเชื่อมได้ปฏิบัติงานตัดปลาย

         เหล็กหัวเสาซึ่งเป็นเหล็กเสริมชนิดข้ออ้อยขนาด 12 มิล.ยาว 1 ฟุต. ตัดโดยใช้ไฟเป่าปลายเหล็กด้านหนึ่งก็จะ

         ร้อนแดง ช่างเชื่อมนายนี้ก็ไม่รู้จะรีบอะไรนักหนาโยนเจ้าท่อนเหล็กร้อนๆลงข้างล่างโดย    ไม่ดูด้านล่างให้ดี

         เสียก่อน ซึ่งข้างล่างก็มีกรรมกรผู้หญิงทำงานปรับพื้นด้านล่างกันอยู่เจ้าท่อนเหล็กร้อนนี้ก็ลงถากสีข้างผู้หญิง

         ที่อยู่ข้างล่างคนหนึ่ง จากการสอบสวนอุบัติเหตุพบว่าเหล็กท่อนดังกล่าวมีน้ำหนักที่มากพอสมควร ยังโชคดี

         ที่ไม่ปักลงหลังหรือคอ รายนี้บาดเจ็บเสื้อไหม้ขาด  เป็นแผลไหม้พองลึกพอสมควร ผลสุดท้ายสรุปการสอบ

         สวนอุบัติเหตุ   จริงอยู่ที่ต่างฝ่ายก็ต่างต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันแต่ผู้มีวัตถุในมือและอยู่ที่สูงปล่อยวัตถุลง

         มาย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทหากมีการเสียชีวิต  ก็ย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง

         แก่ชีวิต   ทางฝ่ายผู้รับเหมางานเชื่อมเหล็กจึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บากเจ็บรวมถึงชดเชยค่าแรงใน

         กรณีบาดเจ็บหยุดงานอีกด้วย  ซึ่งในกรณีนี้ก็จะขอกล่าวว่าคนอยู่ด้านบนก็ต้องระวังด้านล่าง คนอยู่ด้านล่างก็

         ต้องระวังด้านบน   หากไม่อยากเป็นผู้บาดเจ็บและไม่อยากเป็นผู้ทำให้ผู้อื่นต้องได้รับบาดเจ็บจากการกระทำ

         อันประมาทของเรา.

-                     ว่าด้วยเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ประเภทต่างๆ

การปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไปตามที่กฎหมายกำหนดต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย หรือ ใน

         จุดเสี่ยงที่มีความสูงไม่ถึง 4 เมตร( จุดยืนเหยียบปฏิบัติงานมีน้อย , ไม่มั่นคง แข็งแรง ) ก็ต้องสวมใส่เข็มขัด

         เช่นกัน.

                     เรื่องการตรวจเข็มขัดนั้นจะควบคู่ไปกับการสาธิตการสวมใส่เข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง ถ้ามีเราคนเดียว

         ให้หาคนงานมาเป็นแบบในการสาธิตการสวมเข็มขัด      ซึ่งก่อนการสาธิตจะยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นที่       

         ระยองก็ได้เพื่อให้คนงานเกิดความตั้งใจฟังถึงการสวมใส่ที่ไม่ถูกต้องแล้วเกิดอะไรขึ้น    เหตุการณ์ที่เคยเกิด

         ขึ้นนั้นเป็นชุดคนงานช่างหลังคาชุดหนึ่ง          ผมได้รับแจ้งเหตุมีช่างหลังคาตกจากโครงเหล็กกันสาดประตู 

          โรงงาน          เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุคนเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วดูที่เกิดเหตุพบเข็มขัดห้อยอยู่กับ

          โครงเหล็ก นำเข็มขัดลงมาเช็คก็พบว่ามันมีสภาพใหม่มากทุกอย่างไม่มีข้อบกพร่อง   ซึ่งถามหัวหน้างานชุด

           ดังกล่าวก็ได้รับคำตอบว่าการสวมใส่ก็ใส่ถูกต้อง      มันก็น่าขัดกันเนื่องจากถ้าใส่ถูกจริงยิ่งดึงจะยิ่งแน่นยิ่ง

          รับน้ำหนักตัวด้วยแล้วจะยิ่งแน่น        ไปถึงโรงพยาบาลก็พบว่าคนเจ็บเอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นอะไรแค่จุกแน่น

          หน้าอกเนื่องจากตกลงในลักษณะนอนราบลง     แต่คนเจ็บมีอายุน้อยกระดูกยังแข็งแรงหากเป็นคนอายุมาก

          สักหน่อยเหตุการณ์นี้คงสาหัสในเบื้องต้นคนเจ็บก็ให้การว่าใส่ถูก  กลับมาถึงห้องพักให้ลองใส่ให้ดูก็พบว่า

          ใส่ถูก ?  ผลสุดท้ายคาดคั้นไปมาชักแม่น้ำทั้งห้าหลอกล่อ เราต้องการหามูลเหตุความเป็นจริงไว้ป้องกันหาก

          เกิดในที่สูงกว่านี้คงมีการสูญเสีย   อีกทั้งค่ารักษาทางบริษัทก็จ่ายให้ไปแล้วถึงยังไงก็ตามแต่จะผิดถูกก็จะไม่

          มีการเก็บเงินหรอก เราเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ใช่ตำรวจมาสอบสวนเพื่อเอาผิดอะไรเพียงต้องการรู้

          ความจริงเพื่อป้องกันชีวิตคนอื่นไม่ให้เกิดขึ้นอีก ” สุดท้ายจึงได้รู้ความจริงว่าใส่สายเข็มขัดผิดช่องจึงรูดตก

          ลงมาแต่หัวหน้างานเกรงว่าบริษัทจะไม่ช่วยค่ารักษาพยาบาลหากเป็นหนักจึงกำชับคนเจ็บดังที่ได้กล่าวไป

          ในตอนต้น   อีกทั้งคนเจ็บยังเป็นคนงานใหม่ยังไม่คล่องแต่คนที่ทำงานมานานสวมเข็มขัดมานานจะรู้ว่าถ้า

          ใส่ถูกจริงมันจะยิ่งแน่น ใส่ผิดเท่านั้นมันถึงรูด      เจ้าหัวหน้างานคงคิดว่าเราไม่รู้เลยโยนความผิดให้กับเจ้า

          เข็มขัด งานนี้จึงต้องไปว่าเจ้าหัวหน้างาน เอาละเมื่อสาธิตก็ควบคู่กับหัวข้อดังต่อไปนี้

                     ก่อนใช้เข็มขัดหรือเมื่อเบิกเข็มขัดมาใช้ก่อนใช้ต้องตรวจเข็มขัดก่อนใช้งานตรวจเช็คอะไรบ้าง ?

                     -  ตรวจดูว่าสายหรือเชือกช่วยชีวิตมีการแตกขาด , เปื่อยของเกลียวเชือกหรือไม่ ?

                     -  ตรวจดูว่าเข็มขัดที่คาดเอวมีรอยขาดเปื่อย หรือไม่?

                     -  ตรวจดูว่าขอเกี่ยวที่ใช้สำหรับคล้องล็อคมีการกดแล้วค้าง ฝืด ไม่ล๊อค หรือไม่ ?      

                     -  สังเกตดูด้วยว่าจุดที่เราจะใช้คล้องขณะทำงานตรงที่ใดก็ตามแต่มันสามารถรับน้ำหนักของเราได้

                        หรือไม่ ?  

-                     ว่าด้วยเรื่อง การตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนและในระหว่างใช้งาน

                    ค้อนปอนด์   มีทั้งที่ด้ามเสียบด้วยไม้ และ ที่ใช้เชื่อมเป็นด้ามเหล็ก เมื่อเบิกมาใช้งานตรวจดูก่อนว่ามี

         รอยแตกร้าวของไม้ในส่วนที่เป็นด้ามและจุดเสียบระหว่างไม้กับหัวค้อนหรือไม่     หากเป็นด้ามเหล็กแป๊บ

         ก็เช่นกันดูว่ามีรอยร้าวในจุดเชื่อมระหว่างแป๊บกับหัวค้อนหรือไม่      ในขณะที่ใช้ก็ต้องหมั่นตรวจดูเช่นกัน

         ไม่ใช่ตรวจดูตอนเบิกอย่างเดียว  มันเป็นอุปกรณ์ทำงานที่มีการกระแทกอย่างหนักตลอดโอกาสที่จะเกิดการ

         แตกชำรุดจึงมีสูง ยกตัวอย่างการเกือบเกิดอุบัติเหตุที่หน่วยงานเชียงใหม่ กาแลไนท์บาซา      หัวค้อนปอนด์

         เคยหลุดโชคดีที่ไม่หล่นโดนตัวเองและไม่หลุดขณะเหวี่ยงไปโดนคนอื่น

                     ฮิตเตอร์     สำหรับขุดก็เช่นกันมีทั้งด้ามไม้เสียบและด้ามที่ดัดแปลงเชื่อมเหล็กแป๊บ   ต้องตรวจดูเช่น

         เดียวกับค้อนปอนด์    อุปกรณ์ใดๆที่มีการใช้งานโดยการกระแทก ทุบ  นั้นต้องมีการตรวจอยู่เสมอ มิเช่นนั้น

         อันตรายจะเกิดกับตัวท่าน หรือ คนที่ทำงานอยู่ใกล้ๆ.

                      เครื่องเจียรมือหรือลูกหมูทั้งเล็ก และ ใหญ่  อุปกรณ์ตัวนี้ก่อนใช้และขณะใช้งานต้องตรวจใบตัดโดย

         เฉพาะอย่างยิ่งใบตัดเหล็ก ( สีน้ำตาล ) อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นเท่าที่ทราบถึงเสียชีวิตมากกว่าหนึ่งครั้ง  โดยเกิด

         จากใบตัดแตกเศษใบตัดกระเด็นเฉือนเส้นเลือดและหลอดลมที่คอผู้ใช้งาน เหตุการณ์ดังกล่าวลงใน  นสพ.

                      แท่นตัดไฟเบอร์  หรือ แท่นตัด       อุปกรณ์ตัวนี้ผู้ใช้ต้องหมุนตรวจที่ใบตัดก่อนเปิดเครื่องใช้งานทุก

         ครั้ง  ว่ามีรอยแตกร้าวหรือใบตัดมีการเปียกน้ำหรือไม่      การทำงานกับอุปกรณ์ตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยบอก

         กันมาก่อนมักนั่งตรงกับแท่นตัดโดยแท่นตัดอยู่กลางลำตัวและระหว่างขา     เท่าที่ทราบมาเคยมีอุบัติเหตุเกิด

         ขึ้นกับอุปกรณ์ตัวนี้โดยใบตัดแตกเศษใบตัดกระเด็นด้วยความเร็วและแรงเฉือนถูกตัวผู้ปฏิบัติงาน หากเศษที่

         แตกอยู่ภายในการ์ดก็โชคดีไปแต่โอกาสที่จะมีเศษกระเด็นออกมานั้นมีสูงมาก  ดังนั้นการทำงานกับอุปกรณ์

         ตัวนี้ต้องนั่งทำงานโดยให้แท่นตัดอยู่ด้านข้างลำตัว.

-        ว่าด้วยเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล   ตามประเภทงาน

                                                     ถุงมือหนัง  งานใดบ้างที่ต้องสวมใส่ถุงมือหนัง

                       งานที่ใช้เครื่องเจียรมือทั้งใหญ่และเล็ก              อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นที่ทราบคือใบตัดแตกเศษใบตัด

         กระเด็นเฉือนตัดเอ็นข้อมือ ,   เฉือนตัดเอ็นและเส้นเลือดแขน   ,  นิ้ว       ลักษณะเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วดัง

         นั้นการสวมใส่ถุงมือหนังอาจช่วยให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น  นิ้ว  มือ แขน   คุณอาจไม่เป็นอะไรเลย   หรืออย่าง

         น้อยก็ผ่อนหนักให้   เป็นเบาได้.

                     งานยกเคลื่อนย้ายเหล็กเส้นเป็นมัด    อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทเรานั้นในลักษณะคนงานสาม

          คนช่วยกันยกเหล็กเส้นขึ้นโต๊ะเพื่อเตรียมดัด เหล็กที่พบการเกิดเหตุมากกว่าหนึ่งครั้งนั้นเป็นเหล็กข้ออ้อย

          ขนาดใหญ่  เมื่อทั้งสามคนยกโยนลงบนโต๊ะเกิดการปล่อยมือไม่พร้อมกันจึงโดนมัดเหล็กหนีบหนังหลุด

          ติดเหล็กส่งเย็บมาแล้ว.

                     งานดัดเหล็กกับเครื่องดัดเหล็ก   อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทเราคือขณะกำลังจับเหล็กเพื่อดัดนั้น

          นิ้วถูกเหล็กเส้นที่กำลังดัดหนีบแล้วเคลื่อนลากไปตามการดัด บาดเจ็บทำแผลกันอีก.

                     งานที่ต้องยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีสังกะสี  อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับเราคือการย้ายห้องน้ำชั่วคราวหน้า

          งานกลับมาแคมป์โดยรถหกล้อติดเครน   ขณะกำลังนำลงจากรถนั้นคนงานเข้าประคองแต่ตำแหน่งมือวาง

          ผิดที่ไปวางอยู่ในช่องบานประตูจึงถูกสังกะสีบานประตูงับมือเลือดใหลไม่หยุดส่งเย็บมาแล้ว.

                     งานเคลื่อนย้ายแผ่นสังกะสี และ งานรื้อถอนวัสดุที่มีสังกะสี  อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับเราในลักษณะ

          สังกะสีบาดเฉือนมีทั้งขณะเคลื่อนย้ายแผ่นสังกะสี  ขณะรื้อถอนห้องพักคนงาน  เหล่านี้เคยเกิดเหตุขึ้นต้อง

          ส่งเย็บทั้งนั้นเนื่องจากความคมของสังกะสี.

                     งานเทคอนกรีตโดยใช้รถเครนยก BUGGET  อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นคือผู้ทำหน้าที่ประคองมือถูก

          BUGGET เบียดเข้ากับวัตถุอย่างน้อยหากสวมใส่ถุงมือหนังก็อาจผ่อนหนักให้เป็นเบาได้.

                              แว่นตานิรภัย แว่นตาใส หรือ SAFETY GLASS  งานใดบ้างที่ต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย  

                     งานที่ใช้สว่านไฟฟ้าในการเจาะในระดับสายตาหรือเหนือระดับสายตา  ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุคือ

         เศษขี้ปูนร่วงใส่ตายังไม่มีสถิติในลักษณะต้องส่งโรงพยาบาล.

                     งานที่ใช้เครื่องเจียรมือ ไม่ว่าจะเป็นการขัดสนิม การตัด การแต่งวัสดุใดๆก็ตาม ลักษณะของอุบัติเหตุ

         ที่เคยเกิดขึ้นคือ       ใช้ฝอยขัดสนิมเหล็กเศษสนิมเหล็กกระเด็นเข้าตาต้องส่งโรงพยาบาลให้พยาบาลเอาออก

         งานตัดแต่งกระเบื้องเศษกระเบื้องเข้าตา.

                     งานที่ต้องใช้แท่นตัดไฟเบอร์  ในการตัดแต่งวัสดุใดๆก็ตาม ก็เคยเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว

                     งานที่ใช้เลื่อยวงเดือนในการตัดไม้ อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นคือ   ขณะทำงานลมพัดเศษเสี้ยน ขี้ไม้ เข้าตา    

          ต้องให้พยาบาลเอาออกอีกเช่นกัน.  

                      งานเทปูนโดยใช้ปั๊ม      โดยเฉพาะคนงานที่ประคองหรืออยู่ใกล้ปากท่อปั๊ม    เหตุที่เคยขึ้นเกิดคือปูน

          เข้าตาไม่ถึงกับต้องส่งโรงพยาบาลแต่ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองตามาก.

                      งานสกัดทำลายพื้นปูน พื้นกระเบื้อง     เหตุที่เคยเกิดขึ้นคือ  กรรมกรผู้หญิงสกัดทำลายพื้นกระเบื้อง

          ห้องน้ำเศษกระเบื้องกระเด็นเข้าตารายนี้พยายามเอาออกเองจนมีเลือดไหลแต่ก็ไม่สามารถเอาออกได้จนคน

          เจ็บทรมานมากเนื่องจากเจ็บปวดทุกครั้งที่กระพริบตาจึงต้องนำส่งโรงพยาบาลให้พยาบาลเอาออกให้.

                      งานตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดเหล็ก       มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่สองครั้งคือระหว่างการตัดเศษขี้เหล็ก

          ขี้สนิมกระเด็นเข้า     ต้องส่งโรงพยาบาลทั้งสองรายเนื่องจากเป็นเศษขี้สนิมซึ่งมีความคม  และ ไม่สามารถ

          เอาออกเองได้.

                      งานทุบทำลายปูน ผนังปูน ด้วยค้อนปอนด์กรณีนี้ก็เคยเกิดการกระเด็นของเศษปูนเข้าตามาแล้ว.

                   สรุปว่ากรณีการเกิดเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นมีหลายลักษณะดังนั้นการปฏิบัติงานใดๆก็ตามแต่ที่ทำให้เกิด

          การกระเด็นของเศษวัสดุ เกิดเศษฝุ่นต่างๆต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย. 

                                                                   ผ้าปิดจมูก  งานใดบ้างที่ต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูก

                      งานปูน   สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานผสมปูนที่มีการฟุ้งของฝุ่นปูน      โดยเฉพาะกับการผสมด้วยโม่

          ผสมปูน      ซึ่งการให้ใช้ผ้าปิดจมูกนั้นคงไม่เป็นการบังคับกันแต่ด้วยความหวังดีที่อยากจะให้มีการป้องกัน

          และมันก็เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ไม่ยาก สโตร์ก็มีให้เบิกทำไมไม่ยอมไปเบิกกัน   (  สำหรับหน่วยงานที่มีผ้าปิด

         จมูกให้เบิกแล้ว ) เนื่องจากฝุ่นปูนนั้นมันเป็นอันตรายสะสมและมีความร้ายแรงกว่าบุหรี่ .

                       งานที่ใช้เครื่องเจียรมือในการตัดแต่งปูน และ งานที่ใช้เครื่องเจียรมือในการขัดสนิมเหล็ก

                       งานตัดผิวคอนกรีตด้วยเครื่องตัดผิวคอนกรีต  ( ตัดจ๊อย )

                     งานตัดแต่งไม้โดยใช้เลื่อยวงเดือน

              ซึ่งในงานเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูกซึ่งทุกงานก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องบังคับกันแต่ด้วย

         ความหวังดีที่อยากจะให้ป้องกัน.

-                    ว่าด้วยเรื่องการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

              จะอบรมในช่วงการทำงานในตอนต้นหรืออบรมเฉพาะชุดงานเช่นช่างหลังคา หรือ ช่างใดๆก็ตามแต่ที่

        ต้องทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนื่องจากไม่ว่าการทำงานในช่วงใดก็ตามล้วนจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาเกือบ

        ทั้งหมด อยู่ที่เราเห็นสมควรในการจัดการอบรมให้เข้ากับช่วงเวลาและชุดงานที่จะปฏิบัติงาน.

                    การทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นหากไม่ได้ตรวจเช็คและอุปกรณ์นั้นมีการชำรุดจะมีอันตรายร้ายแรง

        ถึงชีวิต ซึ่งในงานก่อสร้างนั้นการเสียชีวิตจากอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมักมีข่าวให้ได้ยินกันอยู่เสมอเนื่องจากขาด

        การระมัดระวัง อุปกรณ์ไฟฟ้าในการทำงานที่เราต้องหมั่นตรวจเช็คก่อนและระหว่างใช้งานนั้นมีอะไรบ้าง

                    แผงไฟชั่วคราว   โดยมากในงานก่อสร้างนั้นแผงไฟชั่วคราวที่มีคัตเอาท์นั้นมักเป็นแบบเปิดเปลือย

        เนื่องจากความมักง่ายเข้าว่า  ขี้เกียจเปิดปิดฝาครอบก็เปิดเปลือยไว้มาถึงก็เกาะเกี่ยวสายทองแดงคล้องไว้ใน

        บางแผงจะเห็นว่ามากันเป็นพวงเกี่ยวกันไว้   อันตรายห้ามเข้าไปสัมผัสบริเวณคัตเอาท์ที่มีการเปิดเปลือยไว้

        เป็นอันขาด    รวมถึงเด็กๆในงานการก่อสร้างถึงห้ามเด็กเข้ามาในบริเวณเด็ดขาด และผู้ไม่มีความรู้ในเรื่อง

        ไฟฟ้าหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแผงหรือตู้ไฟห้ามเข้าไปสัมผัสเด็ดขาดมีอันตราย

        ถึงชีวิต.

                    สายไฟ        จะเป็นสายต่อสายพ่วงจะขนาดใดก็ตามต้องหมั่นตรวจเช็ค       ก่อนใช้งานและระหว่าง

        ใช้งานมีการชำรุด หรือ ไม่โดยมากสายไฟในงานก่อสร้างจะของบริษัท  หรือ ของผู้รับเหมาก็ตามมักใช้กัน

        อย่างคุ้มค่าสุดๆ มีการแตกเปิดเห็นสายทองแดงก็มักจะพันเทปพันสายไฟกันไว้             บางขดบางเส้นที่มี

        ขนาดยาวๆมีรอยชำรุดพันเทปนับสิบจุดก็เคยพบมาแล้ว   และ  หากจุดใดจุดหนึ่งเทปที่พันเอาไว้มันเกิดเลื่อน

        ออกละโอกาสที่ผู้ใช้จะสัมผัสถูกทองแดงก็มีอยู่สูง      จึงต้องหมั่นตรวจดูสายไฟที่เราจะใช้งานว่ามีลักษณะ 

        อันตรายอย่างนี้หรือไม่ หากพบว่าชำรุดมากก็เปลี่ยนเถอะโดยเฉพาะผู้รับเหมาเราเข้าใจว่าสายไฟมีราคาสูง

        แต่หากเกิดอะไรขึ้นถึงชีวิตคุณต้องจ่ายมากกว่าราคาสายไฟเส้นใหม่มากมายนักอย่างเปรียบกันไม่ได้

                     อันตรายจากการทำงานกับสายไฟนั้นที่พบมีอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกันที่เคยเกิดกับบริษัทเราจะขอยก

        ตัวอย่างที่เคยเกิดเพื่อเตือนใจกันในการทำงานลักษณะที่เคยเกิดคือ

                     ในขณะเก็บสายไฟ   เคยมีช่างหลังคาทำงานอยู่บนหลังคาโรงงาน  ขึ้นชื่อก็บอกแล้วว่าช่างหลังคาคง 

      ไม่ปูกระเบื้องอยู่ในห้องน้ำแน่      ในช่วงที่เกิดเหตุอยู่ในเวลาเลิกงานแล้วคนงานในไซด์งานบางส่วนก็ทยอย

        จากไซด์งาน ชุดช่างหลังคาเองก็ลงกันเกือบหมดเหลือแค่ผู้บาดเจ็บกับหัวหน้างานอยู่เพียงสองคนบนหลังคา

        ผู้บาดเจ็บได้เก็บม้วนสายไฟโดยไม่ได้ถอดปลั๊กที่ต้นสายออกก่อนขณะกำลังม้วนเก็บอยู่นั้นตนเองก็ยืนอยู่ที่

        ขอบหลังคา   มือก็ม้วนทบสายเป็นบ่วงคล้องกับแขน  ขณะกำลังม้วนมือได้กำเข้ากับจุดที่สายไฟชำรุดแล้วมี

        การพันเทปไว้แต่เทปนั้นได้เลื่อนออกจากทองแดง          เป็นเหตุให้ถูกไฟดูดที่มือตัวก็ชาแข็งช่วยเหลือตัว

       เองไม่ได้แต่ยังดีที่ยังพอมีสติล้มตัวลงข้างหลัง        หากล้มตัวมาด้านหน้าเนื่องจากหมดสติก็ตกลงมาตาย

       แน่นอนก่อนที่จะถูกไฟดูดตายเสียอีกและในเหตุการณ์นี้   หากเหลือเขาอยู่คนเดียวบนหลังคาก็คงตายแน่

       เนื่องจากสายไฟติดอยู่กับมือที่กำไว้  แต่โชคดีที่หัวหน้างานมีสติรีบวิ่งเข้ามาช่วยกระชากสายไฟออกจากมือ

       ทัน      ได้มีการสอบสวนอุบัติเหตุพบสายไฟของผู้รับเหมางานหลังคารายนี้มีรอยชำรุดและพันสก๊อตเทปไว้

       หลายจุด  หากหัวหน้างานคนนี้โชคไม่ดีกระชากสายไฟไปโดนจุดที่สก๊อตเทปเลื่อนออกอีกก็คงโดนกันทั้งคู่

       และก็คงไม่มีใครรู้กว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้ก็คงตายกันทั้งคู่แล้ว ไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลก็พบว่าฝ่ามือที่

       กำสายไฟที่ไฟดูดนั้นไหม้พองไปหมด  แต่ก็นับว่าเขายังโชคดีมากที่เหมือนรอดตายถึงสองครั้งซ้อนในคราว

       เดียวกัน

                   ในขณะใช้สายไฟ           เหตุการณ์หนึ่งได้ทราบว่ามีการรั่วของไฟบนหลังคาขณะนั้นบนหลังคามีชุด

       ผู้รับเหมางานหลังคา มีชุดผู้รับเหมางานฉนวนกันความร้อน ชุดช่างเชื่อม  รวมแล้วหลายสิบชีวิต สอบสวน

       ได้ความว่าสายไฟเส้นหนึ่งที่พาดจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนและมีการเสียบไฟไว้ขณะใช้งานได้มีการลากสาย

        ไฟถูกับขอบหลังคาจนจุดที่ชำรุดมีสก๊อตเทปพันไว้ได้รูดออกเป็นเหตุให้ทองแดงสำผัสกับแผ่นหลังคาคนที่

        มือเท้าถูกแผ่นหลังคาจึงรู้สึกได้ถึงไฟดูดแต่ไม่รุนแรงนักเนื่องจากสวมใส่รองเท้ามือไม่เปียกรองเท้าไม่เปียก

        ไฟฟ้าจึงเข้าสู่ร่างกายไม่ครบขั้นตอน   จึงร้องบอกกันทันหากเหตุการณ์นี้หลังคาเปียก    มีคนไม่สวมรองเท้า      

        หรือมีคนสวมใส่รองเท้าเปียกอะไรจะเกิดขึ้น?  เหล่านี้คงเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่ยังโชคดีที่ไม่

        เกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิต.

                   ในขณะเริ่มงานตอนเช้า  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน่วยงานสถานฑูตกัมพูชา คืนหนึ่งฝนได้ตกอย่างหนัก

        จนถึงเช้ามืด และได้มีการใช้สปอร์ตไลท์ตลอดทั้งคืนพอตื่นผมจึงออกเดินสำรวจตามบริเวณที่มีสายไฟทุก

        จุดและมักมีน้ำเป็นแอ่งอยู่ทั่วไป   ตัวผมเองก็ไม่เดินลุยน้ำเมื่อต้องผ่านแอ่งน้ำแน่ถ้าไม่สังเกตให้ดีเสียก่อน

        จนมาพบแอ่งน้ำหนึ่งที่เป็นทางผ่านของคนงานต้องเดินผ่านกันมากทุกวันและถึงแม้มีน้ำขังคนงานก็มักจะ

        เดินลุยผ่านทุกวัน แต่วันนี้ผมสังเกตเห็นฟองอากาศในน้ำที่มีสายไฟอยู่เป็นสายไฟสปอร์ตไลท์ที่ใช้งานยังไม่

        ถอดปลั๊กออกและตรงจุดฟองน้ำนั้นมีไอน้ำลอยขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนไอจากน้ำร้อน   นั่นหมายความว่า

        แอ่งน้ำตรงหน้าผมแค่ก้าวเดียวนี้มีไฟฟ้าแน่นอน      ผมจึงรีบถอดปลั๊กไฟแล้วนำสายไฟขึ้นมาสำรวจพบว่า

        จุดที่รั่วเป็นจุดที่มีการพันสก๊อตเทปไว้แต่ได้แช่น้ำมาทั้งคืนประกอบกับเป็นร่องรอยของสก๊อตเทปเก่าน้ำจึง

        ซึมเข้าได้เมื่อน้ำซึมเข้าถึงทองแดงจึงประทุเป็นรอยไหม้ออก  หากผมไม่มาพบเสียก่อนอะไรจะเกิดขึ้นในเช้า

        วันนั้นเมื่อคนงานต้องเดินย่ำผ่านน้ำซึ่งเป็นทางผ่านประจำของพวกเขาในวันนั้น.

               ในขณะที่ต้องใช้งานบนนั่งร้านไม่ว่าจะเป็นสายไฟต่อหรือสปอร์ตไลท์ที่ต้องใช้พาดผ่านกับนั่งร้านหรือ

         ต้องติดตั้งสปอร์ตไลท์บนนั่งร้านก็ตามต้องมีการตรวจเช็คสายไฟก่อนที่จะนำไปใช้งานบนนั่งร้านเนื่องจาก

         หากเกิดการชำรุดของสายไฟจนทองแดงสัมผัสกับนั่งร้านจะเกิดอันตรายร้ายแรงเนื่องจากนั่งร้านนั้นเป็นสื่อ

         ไฟฟ้าที่ไฟจะวิ่งไปทั่วนั่งร้าน.  

                 ในขณะที่ต้องคล้องสายไฟ    เข้ากับแผงไฟชั่วคราวต้องใช้ความระมัดระวังและมือห้ามเปียกเด็ดขาด

                  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นสว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรมือ เป็นต้น ต้องตรวจเช็คสายไฟก่อนนำไปใช้งาน

                    โม่ปูนฉาบ      บริเวณโม่ปูนฉาบนั้นมักมีการเปียกหรือมีน้ำขังในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากในการผสม

        ปูนนั้นต้องมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง            โดยมากจะมีปลั๊กต่ออยู่ในบริเวณโม่เนื่องจากสายไฟของโม่นั้นมักสั้น

        ปลั๊กต่อจึงต้องวางให้สูงสักหน่อยไม่ควรวางอยู่กับพื้นโอกาสที่จะถูกน้ำนั้นมีสูงอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้

        สายไฟจากโม่นั้นต้องหมั่นสำรวจว่ามีการชำรุดหรือไม่มีรอยสก๊อตเทปที่พันอยู่เสื่อมสภาพหรือไม่   หากรอย

        ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่มีน้ำผู้ที่จะเกิดอันตรายก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณโม่นั้นเอง.

                     ว่าด้วยเรื่อง การช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด            ไฟฟ้าในงานก่อสร้างนั้นมีกำลังไฟสูงไม่เหมือนกับ

        ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ตามบ้าน ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดในงานจึงต้องใช้ความรวดเร็ว หากช้านั่นหมาย

         ถึงชีวิตคน  การจะเข้าช่วยเหลือผู้อื่นนั้นอันดับแรก  ต้องตั้งสติ   หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดอยู่ในลักษณะกำสายไฟ 

         ต้องหาทางกระชากสายไฟให้ออกจากมือหรือหาอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นสื่อไฟเช่น   ไม้สอดแล้วตวัดกระชากให้

         หลุดออกจากมือ   โดยที่ไม่ว่าจะหาวัสดุใดๆมาช่วยก็ตามแต่ต้องไม่ใช่โลหะและต้องไม่เปียกน้ำเป็นอันขาด  

         การที่เราจะใช้มือกระชากนั้นก็ต้องมองดูจุดจับให้ดีอย่าไปจับกระชากเอาในจุดที่มีการพันสายไฟที่ชำรุดไว้

         โอกาสที่เราจะพลาดด้วยก็มี  หากผู้ที่ถูกดูดอยู่ติดกับแผงไฟหรือบริเวณต้องช่วยเหลือโดยการกระชากคนให้

         พ้นออกจากจุดนั้น เราต้องดูก่อนว่าพื้นในบริเวณที่เราจะเข้าไปนั้นมีน้ำอยู่ที่พื้นหรือไม่หากมีให้หาไม้  หรือ

         ผ้าหรือสายยางคล้องตัวแล้วดึงกระชากออกมา        หากตรงจุดนั้นไม่เปียกและไม่สามารถหาวัตถุใดๆได้ทัน

         ท่วงทีก็ให้กระโดดถีบตัวให้กระเด็นออกมา  โดยที่ต้องดูด้วยว่าหากเรากระโดดถีบเขาแล้วเขาจะกระเด็นไป

         โดนอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นมีเหล็กเส้นอยู่ในจุดที่เราจะถีบกระเด็นไปโดนหรือไม่เป็นต้น มิเช่นนั้นเขาอาจ

          จะรอดจากไฟดูดแต่อาจถูกเหล็กเสียบตัวหัวตายหรือพิการแทน       จากความหวังดีของเราก็ได้และหากจะ

          กระโดดถีบเขาเราก็ต้องสวมใส่รองเท้าที่มิดชิดไม่ใช่รองเท้าแตะ และ รองเท้าของเรานั้นก็จะต้องไม่เปียก

          ไม่อย่างนั้นตัวเราก็จะมีโอกาสพลาดไปด้วย. 

                      ว่าด้วยเรื่องการเทคอนกรีตโดยใช้รถเครนยก BUGGET  หัวข้อเรื่องนี้เคยมีข่าวการรูดของสลิงหรือ

          การขาดของสลิงขณะยกกันมาแล้ว  ไม่ใช่แต่เพียงแค่เรื่องการทำงานกับ BUGGET เท่านั้นหมายรวมถึงการ

          ทำงานใดๆก็ตามแต่ที่มีการยกวัตถุหนักจากที่สูงนั้น   หากตัวเราอยู่ด้านล่างต้องหลบเบี่ยงตัวออกไม่ควรอยู่

          ใต้วัตถุเป็นอันขาดอุบัติเหตุคือเรื่องที่ไม่คาดคิด   จึงได้มีการเสียชีวิตจากวัตถุหนักตกทับในการทำงาน กลับ

          มาถึงเรื่องการทำงานกับ  BUGGET หากเครนยก  BUGGET  ผ่านมาทางเราก็ควรมองดูด้วยส่วนอุบัติเหตุที่

          เคยเกิดขึ้นกับบริษัทนั้นถึงแม้แค่ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องถึงชีวิตก็ควรรู้ไว้เป็นเรื่องเตือนใจในการทำงาน.

                        ครั้งแรกคือการเทคอนกรีตคานหลังคาโรงงาน        ชุดผู้รับเหมางานทั่วไปซึ่งต่างคนก็มัวแต่ทำงาน

          ของตนอยู่โดยที่ BUGGET ก็มาใกล้ตัวคนบังคับเครนก็มองเห็นไม่ถนัดและเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนด้วย

           คานจึงบัง  BUGGET  เมื่อมาถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็มีช่างปูนคนหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งเป็นมุมอับ    กล่าวคือ

          อยู่บริเวณหัวมุมเสา  BUGGET  ได้เบียดเข้าตัวโดยที่ตัวเองก็ผลักออกไม่ทันอีกทั้งไม่ทันได้ระวังตัวจึงถูก

          ขอบ BUGGET เบียดเข้าบริเวณโคนขาฉีกเป็นแผลลึกต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อทำการเย็บแผล.

                      ครั้งที่สองที่ได้บันทึกไว้คืองานเทคอนกรีตบ่อพักน้ำทิ้ง  ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บพร้อมกันถึง

          สองคน   เหตุการณ์คือได้ใช้ปูนที่เหลือจากการเทคานโดยใช้เครนยก  BUGGET   เทคอนกรีตบ่อพักน้ำทิ้ง

          ซึ่งด้านบนของการเข้าแบบบ่อพักนั้นมีโครงเหล็กเสริมตั้งเป็นแผงขึ้นและเหล็กเสริมดังกล่าวบริเวณขอบก็

          มีความคมจากการตัด ขณะที่กำลังประคอง BUGGET โดยคนงานสองคนนั้นตำแหน่งการจับ BUGGET

          ของทั้งสองคนนั้นไม่ถูกต้องโดยมือจับประคอง BUGGET อยู่หน้าเหล็กเสริมแทนที่จะจับประคองอยู่ข้าง

           BUGGET มือของทั้งสองคนจึงถูก BUGGET เบียดเข้ากับเหล็กเสริมโดยหลังมือของทั้งสองคนถูกเหล็ก

           เสริมเป็นแผลลึกถึงเอ็นหลังมือขาดต้องส่งเย็บทั้งคู่.

                     อีกครั้งหนึ่งคือการเกือบเกิดอุบัติเหตุ   ก็เป็นงานเทคอนกรีตคานเช่นกันโดยที่ผู้ปฏิบัติงานได้ยืนไม่

             ทันระวังตัวโดน BUGGET เบียดเกือบตกจากคานยังดีที่แม้จะเสียหลักแต่ก็ยังกระโดดไปยืนบนแบบคาน

             ที่อยู่ใกล้ๆกันทัน.

                        ส่วนกรณีนี้เป็นอุบัติเหตุในงานเทคอนกรีตคานแต่ไม่เกี่ยวกับ BUGGET คือตามไม้ค้ำแบบคานมัก

             จะมีไม้เก่าเป็นไม้ค้ำซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานเทคอนกรีต   ต้องสำรวจดูให้ทั่วเสียก่อนว่ามีไม้ที่มีตะปูหันคม   

             ขึ้นติดไม้อยู่หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการปฏิบัติงานกลางคืนขณะกำลังชุลมุนกับการประคอง BUGGET

              ได้มีผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเหยียบตะปูเข้าถึงกับสะดุ้งเซด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากเหยียบเข้าเต็มแรงยังดีที่

              ขณะเหยียบไม่เสียหลักพลาดตกลงมาด้วย.

-                         ว่าด้วยเรื่องการทำงานบนไม้ระนาด

                        อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นอยู่ในขั้นตอนการเข้าแบบคานซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องเดินอยู่บนไม้ระนาด

              แบบคาน           ซึ่งผมได้รับแจ้งเหตุมีช่างไม้บริษัทตกจากไม้ระนาดคานเนื่องจากไม้หักเมื่อไปสอบสวน    

              อุบัติเหตุพบว่าไม้ระนาดท่อนที่หักนั้น มีตาไม้ซึ่งกินเนื้อไม้ลึก  ตาไม้จะเป็นลักษณะวงสีดำกลางท่อน

                         สรุปจากเรื่องนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงต้องขอย้ำเตือนช่างไม้ทุกคนว่า    ในการทำงานขึ้นไม้ระนาด     

               หรืองานที่ต้องใช้ไม้พวกไม้หน้าสามทำงาน      ในลักษณะของงานที่ใช้ไม้ในการเหยียบเดินหรือรับน้ำ

               หนัก  ต้องตรวจดูไม้ที่จะใช้ด้วยว่ามีตาไม้ในลักษณะกินเนื้อไม้ลึกหรือเป็นวงกว้างหรือไม่ ถ้าพบให้คัด

               ออกและบอกเตือนไม่ให้นำมาใช้งาน เพราะคนที่จะเกิดอุบัติเหตุก็คือพวกคุณที่อยู่ข้างบนไม้นั้นนั่นเอง.

          ว่าด้วยเรื่องการทำงานกับนั่งร้านประเภทต่างๆ

                            อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้านนั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับนั่งร้านสูงเสมอไป

             รุนแรงมีถึงขั้นเสียชีวิตที่เกิดกับบริษัทแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานที่นี่และมีขั้นพิการจากอุบัติเหตุนั่งร้าน

              อันจะขอกล่าวต่อไป

                             กรณีเสียชีวิตนั้นเกิดกับคนงานของผู้รับเหมางานทาสีซึ่งปฏิบัติงานกับนั่งร้านซึ่งมีความสูง5ชั้น

             โดยชั้นที่ปฏิบัติงานได้ใช้ไม้กระดานแผ่นเดียวรองนั่ง  ขณะเอื้อมเพื่อทาสีไม้ได้กระดกเป็นเหตุให้ตกลง

             มาถึงแก่ชีวิต ในปัจจุบันงานความปลอดภัยหน่วยงาน จ.ระยอง  ได้มีกฎระเบียบห้ามใช้ไม้กระดานแผ่น

             เดียวในการทำงานไม่ว่านั่งร้านจะมีความสูงเท่าใดก็ตามแต่   และหากมีการใช้ไม้กระดานเนื่องจากความ

             จำเป็น      ไม่มีชานพักเหล็กเพียงพอจริงๆ ต้องใช้ไม้กระดานหนาซ้อนสองแผ่นเท่านั้นและหากเป็นการ

             ทำงานบนที่สูงต้องมีการมัดไม้ทั้งสองแผ่นให้เรียบร้อย

                              กรณีการทำงานกับนั่งร้านเพียงชั้นเดียวแท้ๆก็ยังเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเหตุการณ์นี้เกิดกับ

             คนงานช่างไม้ผู้รับเหมางานทั่วไปงานหนึ่งใช้นั่งร้านชั้นเดียวและใช้หม้กระดานแผ่นเดียวในการเหยียบ

             ยืนทำงานซึ่งผมได้พบและกล่าวเตือนให้ซ้อนไม้แต่คนงานคนดังกล่าวได้ดื้อรั้นเพราะขี้เกียจหาไม้ผมจึง

             บอกหากเกิดเหตุใดๆขึ้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  แต่คนงานคนดังกล่าวก็ยังรั้นว่าอีกแป๊บเดียว

             เมื่อผมออกจากไซด์งานไปไม่ถึงสิบนาทีได้รับแจ้งว่ามีคนงานตกนั่งร้านได้รับบาดเจ็บข้อเท้าไม่สามารถ

             เดินได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วสอบถามชื่อไปจึงได้ทราบว่าเป็นคนงานคนดังกล่าวจริงๆทำให้เสียสถิติ

             อุบัติเหตุในไซด์งานนั้นๆแต่บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น     เมื่อไปดูที่เกิดเหตุก็พบว่าไม้มันหนาก็จริง

             แต่มันก็ยังหักได้  คนงานคนนี้ต้องพักรักษาตัวถึงยี่สิบกว่าวันเนื่องจากเดินไม่ได้ที่ต้องรักษาตัวนานเป็น

             เพราะอายุมากแล้วหากอายุน้อยคงไม่บาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกนานขนาดนี้ และจนปัจจุบันข้อเท้าก็ยังไม่

             เหมือนเดิมทั้งที่ผ่านเหตุการณ์มาเป็นปีแล้ว  ดังนั้นอย่าคิดว่าทำงานกับนั่งร้านความสูงแค่ชั้นเดียวจะไม่

             เป็นไรเนื่องจากเราไม่ได้ระวังตัวไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแม้ความสูงไม่มากก็สามารถทำให้เรา

             บาดเจ็บมากได้.

                       กรณีอุบัติเหตุต่อไปนี้เป็นเหตุให้การทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนที่มีความสูงเกินกว่าสามชั้นขึ้น

             ไปต้องมีฐานสามด้านนับแต่เหตุการณ์นี้กล่าวคือ  ไซด์งาน FZ   มีการปฏิบัติงานของคนงานชุดช่างเชื่อม

              ผู้รับเหมา โดยปฏิบัติงานกับนั่งร้านล้อเลื่อนความสูงสามชั้น   ซึ่งผมเห็นการเข็นไปมาแล้วจึงเข้าไปบอก

              ให้ขณะเข็นให้ลงมาก่อนเสียเวลาขึ้นลงสามชั้นไม่มากมาย  คนงานคนนี้ก็รับปากแต่ก็ไม่ทำตามที่ผมต้อง

              บอกเพราะเห็นการเข็นผ่านบนพื้นมีทั้งสายไฟมีทั้งสายยาง   นั่งร้านก็เป็นนั่งร้านตอนเดียว    เมื่อผมออก

              มาเพื่อจะไปดูที่ไซด์อื่นต่อออกมาได้สักพักใหญ่ก็ได้รับแจ้งนั่งร้านล้มผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

              อาการสาหัส และได้มีการส่งตัวไปรับการผ่าตัดต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดถึงแม้ผมจะโกรธเคืองที่เตือนกัน

              แล้วไม่ฟังไม่อยากจะไปดูหรือช่วยเหลือใดๆ     แต่สุดท้ายก็ไปช่วยเหลือในการเดินเรื่องค่ารักษาในสิทธิ

              บัตรทองให้ จนบัดนี้คนงานคนนี้ก็พิการเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ทางฝ่ายงานความปลอดภัย

             บมจ . เหมราช  จึงได้ออกกฎระเบียบการทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนที่มีความสูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป

             ต้องประกอบให้มีวัสดุครบถ้วนดังนี้

                 1. ฐานนั่งร้านต้องมีสามด้าน                    

                 2. ล้อต้องมีทั้งสิ้นสิบล้อ

                 3. มีการโยงยึดด้วยแป๊บยาวทั้งสามด้านในแนวเฉียงจากด้านล่างสู่ด้านบน

                 4. มีแป๊บยาวยึดในแนวดิ่งจากด้านบนสู่ด้านล่าง

                 5. มีบันไดสำหรับขึ้น – ลง

                 6. ชั้นบนสุดต้องมีชานพักเหล็กสำหรับเหยียบยืนปฏิบัติงาน

                 7. ต้องมีราวกันตกด้านบนสุด

-            ว่าด้วยเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบนนั่งร้าน

                           ในกฎหมายว่าด้วยการทำงานบนนั่งร้านนั้นมีระบุไว้ว่า    จุดที่จะเหยียบยืนในการทำงานต้อง

             มีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. และต้องมีราวกันตกในชั้นบนสุดของนั่งร้านโดยความสูงของราวกันตก

             นั้นต้องไม่ต่ำกว่า 90 ซม. และ ไม่สูงเกินกว่า 1 ม. 10 ซม.

                            หากในการทำงานกับนั่งร้านสูงนั้นจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือผู้ที่จะต้องสัญจรไป

             มาในบริเวณนั้น ต้องปิดคลุมนั่งร้านให้มิดชิดเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นและป้องกันในเรื่องเศษวัสดุเล็กๆ

             ฝุ่นต่างๆ โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานกับนั่งร้านสูงในเขตเมือง.

                      สรุปสาระสำคัญที่ว่าด้วยเรื่องกฎหมายกับการทำงานบนนั่งร้านนั้น จะเอาแค่บางข้อที่เป็นเรื่องที่

             ต้องใช้งานประจำ และ การให้ความรู้แก่คนงานในเรื่องความสูงของราวกันตก หรือ ความกว้างของจุด

             เหยียบยืนตามกฎหมายนั้นเพราะคนงานต้องเป็นผู้ประกอบอุปกรณ์ในการทำงานเหล่านี้  มิเช่นนั้นเมื่อ

             ประกอบเสร็จแล้วต้องการให้มีความถูกต้องในแง่กฎหมายก็จะต้องมาแก้ไขกันอีก  อีกทั้งหากเกิด

             อันตรายขึ้นก็จะยังมีส่วนถูกต้องในแง่กฎหมายนั่งร้านในเรื่องเหล่านี้.

-                          ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนตอนเดียวกับพื้นที่มีทางลาด 

                        โดยมากมักจะเป็นนั่งร้านที่มีระดับความสูงชั้นเดียวหรือสองชั้น แต่ในการทำงานอาจมีบ้างที่เป็น

              สามชั้นเนื่องจากผู้ปฎิบัติงานมักไม่ประกอบจนครบตามแบบเหมราชนอกจากจะเกินกว่าสามชั้นขึ้นไป

             อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นเป็นชุดของผู้รับเหมางานประปา     ซึ่งใช้นั่งร้านตอนเดียวชนิดล้อเลื่อนสองชั้น

            โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับท่อระบายน้ำฝนจากหลังคาโรงงาน           ซึ่งนั่งร้านก็อยู่บนทางลาดประตูทาง 

            เข้าโรงงานโดยไม่มีการห้ามล้อ  เมื่อปฏิบัติงานไปนั่งร้านเกิดไหลเลื่อนตกรางน้ำข้างโรงงานเป็นเหตุให้

            ผู้ปฏิบัติงานตกรางน้ำโคนขาด้านข้างกระแทกกับตัวล็อคท่อระบายน้ำฝนโคนขาฉีกลึกเป็นแนวยาวส่ง

            ตัวเย็บที่โรงพยาบาล 

                      ดังนั้นจึงสรุปในเรื่องนี้ว่า     อุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวเกิดจากการที่ตั้งนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนใน

            บริเวณทางลาดเอียงแล้วไม่มีการป้องกันห้ามล้อซึ่งจะใช้วิธีนำไม้มาขัดก็ได้  ไม่เพียงแต่การทำงานกับ

            บริเวณที่พื้นมีการลาดเอียงเท่านั้นหากมีการทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนใกล้กับรางน้ำก็เช่นกันต้อง

            หาวัสดุห้ามล้อหรือขัดล้อไว้ไม่ให้เกิดการเลื่อนของล้อนั่งร้านอันนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้.

-                         ว่าด้วยเรื่องการตรวจเช็ควัสดุส่วนควบของนั่งร้านก่อนใช้งาน

                         อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นเกิดจากความมักง่ายของคนงานชุดอื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในชุดเดียวกัน

             กล่าวคือ ช่างปูนผู้รับเหมาชุดหนึ่งประกอบนั่งร้านชั้นเดียวเพื่อก่อฉาบกำแพงโรงงานส่วนใหญ่ช่างปูน

             ที่ประกอบนั่งร้านในลักษณะนี้จะใส่ตะเกียบเพียงด้านเดียวส่วนอีกด้านเพื่อสะดวกในการฉาบ  ก่อนพัก

             เที่ยงก็ยังปกติอยู่เริ่มงานบ่ายสักหน่อยก็ปีนขึ้นทำงานเลย    โดยไม่ทันสังเกตว่าตะเกียบที่มีอยู่เพียงด้าน

             เดียวนั้นถูกถอดออกไปแล้ว  แต่ในขณะที่ปีนขึ้นไปในตอนแรกยังไม่พับล้มเนื่องจากว่ามีชานพักเหล็ก

             ครอบอยู่พอยืนทำงานฉาบเมื่อโยกตัวนั่งร้านจึงพับล้มลงโดยไม่ทันตั้งตัวข้อศอกกระแทกพื้นต้องนำตัว

             ส่งโรงพยาบาลอีกอันนี้ก็นั่งร้านเพียงชั้นเดียวแท้ๆ 

                        ดังนั้นจึงสรุปในเรื่องนี้ว่า  ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งให้เราสำรวจดูวัสดุส่วนควบของนั่งร้านที่

             เราทำงานอยู่นั้นมันสมบูรณ์ดีอยู่เหมือนเดิมหรือไม่    ไม่ว่าเราจะเดินไปไหนมาไหนนานหรือไม่ก็ตาม

             แต่เนื่องจากคนมักง่ายที่ชอบหยิบฉวยวัสดุใกล้ตัวโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้อื่นนั้นมี.

-                         ว่าด้วยเรื่องการสำรวจรอยชำรุดของวัสดุบนนั่งร้านก่อนทำงาน

                            การทำงานบนนั่งร้านนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งร้านสูงผู้ที่ทำหน้าที่ในการประกอบนั่งร้านต้อง

             สำรวจความสมบูรณ์ของวัสดุว่ามีสนิมกินในเนื้อเหล็กจนขาดหรือกินเนื้อเหล็กจนลึก  อันจะก่อให้เกิด

             อันตรายหรือไม่   ตัวของเราเองจะเดินขึ้นปฏิบัติงานในครั้งแรกกับนั่งร้านที่มีคนประกอบไว้ให้จะก้าว

             เดินต้องสำรวจดูตามรอยเชื่อมของบันไดในจุดเหยียบ ( ขั้นบันได ) ว่ามีรอยแตกอันเกิดจากสนิมหรือ

             ไม่  มีรอยผุกินเนื้อเหล็กอันจะทำให้เสี่ยงเมื่อเดินเหยียบหรือไม่   ชานพักที่ใช้เดินหรือยืนปฎิบัติงานมี

             รอยผุตามขอบแผ่นเหล็กมีรอยผุแตกสนิมกัดกร่อนจนขาดตามรอยเชื่อมหรือไม่  ถ้าที่กล่าวมานี้เราพบ

             ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือผู้ควบคุมงาน    เพื่อทำการเปลี่ยนหรือนำไปซ่อม

             แซมต่อไป  หากคุณเป็นคนช่างสังเกตมีสติในการทำงานอยู่เสมออุบัติเหตุจะห่างไกลตัวคุณ. 

                            สรุปในเรื่องนี้ว่าก่อนที่คุณจะเดินบนนั่งร้านที่มีการประกอบไว้แล้วในครั้งแรกหรือเมื่อต้อง

             ทำงานอยู่บนนั่งร้านนั้นเป็นระยะเวลานานหลายวันหลายเดือนก็ตามแต่ให้หมั่นสังเกตดูรอยร้าวรอย

             การกัดกินของสนิมในจุดเหยียบที่คุณต้องเดินผ่าน  ตามขอบขั้นบันได  ขอบชานพักเป็นต้น.

-           ว่าด้วยเรื่องการตั้งนั่งร้านแบบแผงสำหรับงานฉาบอาคาร

                            การตั้งนั่งร้านเพื่องานฉาบอาคารหรือเพื่องานอื่นใดภายนอกอาคารก็ตามแต่ในการประกอบ

             โดนเฉพาะนั่งร้านที่มีความสูงผู้ปฎิบัติงานต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยทุกคนให้คล้องเข็มขัดตลอดเวลาที่

             ปฏิบัติงาน โดยเปลี่ยนจุดการคล้องเข็มขัดเป็นจุดๆทีละขั้นตอนไป     สำหรับฐานของนั่งร้านนั้นไม่ว่า

            เราจะตั้งบนพื้นแบบใดก็ตามฐานล่างสุดของแผงนั่งร้านต้องได้ฉากกับพื้นตลอดแนว   ในรูปแบบของ

             การตั้งนั่งร้านอาคารสูงนั้นจะใช้การโยงยึดนั่งร้านกับภายในอาคารในลักษณะการค้ำนั้นไม่สามารถรับ

             น้ำหนักแผงนั่งร้านได้  และการเลือกนั่งร้านมาประกอบนั้นให้เลือกวัสดุที่ไม่มีการคดงอ  ไม่มีสนิมกิน

             เนื้อเหล็กลึกมาใช้งาน.

-                         ว่าด้วยเรื่องอันตรายในการรื้อถอนวัสดุในระดับเหนือศรีษะ

                              งานการรื้อถอนวัสดุนั้นไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนวัสดุใดก็ตามแต่  ถ้าวัสดุที่จะรื้อถอนนั้นอยู่สูง

              เหนือกว่าระดับศรีษะต้องมีความระมัดระวัง   ห้ามยืนตรงกับแนววัตถุที่จะรื้ออุบัติเหตุลักษณะนี้เคยเกิด

             ขึ้นมาแล้ว     งัดรื้อไม้แบบแต่ตัวเองอยู่ตรงกับวัตถุในลักษณะแหงนหน้าเมื่องัดไม้แบบหลุดออกก็ตกใส่

              แล้วก็หลบกันไม่ทันยังดีที่สวมหมวกแต่ไม้ตกใส่หมวกและจมูกแตกอีก  กรณีนี้ถ้าไม่สวมหมวกหัวต้อง

              แตกด้วยแน่นอน แต่ก็ต้องส่งโรงพยาบาลทำแผล.

-                         ว่าด้วยเรื่องป้ายห้ามและแถบกั้นระวังอันตราย แดง – ขาว

                                     บริเวณใดๆก็ตามแต่ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้ติดป้ายระวังหรือป้ายห้าม

              ใช้งานห้ามทุกคนฝ่าฝืนเด็ดขาดหากเกิดเหตุใดๆขึ้นทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และ ในบริเวณ

              ที่มีแถบแดง – ขาว     กั้นแสดงว่าในบริเวณดังกล่าวต้องมีอันตรายเพราะงานความปลอดภัยเป็นงานใน

              เชิงป้องกันเหตุที่ยังไม่เกิด ในบริเวณที่มีแถบแดง – ขาว เช่น

                                     งานก่ออิฐบล็อคผนังชั้นสอง จะมีการกั้นแถบ แดง – ขาว ในบริเวณตลอดแนวด้านล่าง

             เพื่อป้องกันการเดินผ่านด้านล่าง ห้ามลอด ห้ามข้าม เป็นต้น

                                     บริเวณที่มีการชำรุดของวัสดุที่ยังรอการแก้ไขก็จะมีการกั้นห้ามผ่าน

                                     บริเวณงานที่มีการขุดหลุม เปิดผิวคอนกรีตบนถนนหรือบนไหล่ทางขณะปฏิบัติงานต้อง

             ตั้งกรวยสะท้อนแสงก่อนถึงหลุมหรือจุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 เมตร และเมื่อเลิกงานในแต่ละวันงาน

             ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการกั้นแถบ แดง – ขาว ล้อมรอบบริเวณ โดยอาจจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มด้วย

             จะยิ่งเป็นการดียิ่งขึ้นรวมถึงตั้งป้ายบอกเตือนอันตรายจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.

                                     งานที่มีหลุมลึกยังไม่มีการปิดปากหลุม จะมีการกั้นแถบ แดง – ขาว ปากหลุม เช่นกัน

             เหล่านี้เป็นตัวอย่างบริเวณที่มีอันตรายจึงมีการกั้นแถบไว้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่ยังไม่เกิด.

-            ว่าด้วยเรื่องการทำงานบนถนน หรือ ไหล่ทางที่มียานพาหนะสัญจร

                                                ส่วนมากจะเป็นการปฏิบัติงานของกรรมกรกวาดถนนบริเวณด้านหน้าหน่วยงาน 

             การก่อสร้าง     ในวันที่มีการเทปูนหรือวันที่มีการนำดินในหน่วยงานออกซึ่งมักจะมีดินหรือเศษปูนซึ่ง

             ติดกับล้อรถปูนหรือรถสิบล้อ จึงต้องมีการจัดกรรมกรกวาดทำความสะอาดถนน ในงานความปลอดภัย

             ต้องจัดให้มีการสวมใส่เสื้อสะท้อนแสง ตั้งกรวยสะท้อนแสงบนถนนห่างจากตัวผู้ปฏิบัติงานทั้งสองด้าน

 

             ด้านละไม่น้องกว่า 10 เมตร.

                                       การขุดหลุมหรือการขุดเจาะ , การเทคอนกรีตบนพื้นถนนหรือบนไหล่ทางผู้ปฏิบัติงาน 

             ทุกคนต้องสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงและมีการตั้งกรวยสะท้อนแสงเช่นกัน.   

-                         ว่าด้วยเรื่องท่าทางการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ต่างๆ    

                                        แท่นตัดไฟเบอร์      ท่าทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนั้นคือการนั่งให้แท่นตัดอยู่ด้านข้าง

             ลำตัวผู้ปฏิบัติงาน     หากเกิดการแตกของใบตัดเศษของใบตัดจะไม่กระเด็นออกมาตรงกับลำตัวผู้ปฏิบัติ 

             งาน.    

หัวข้อการให้การอบรมเบื้องต้น ( คนงานใหม่ , คนงานเก่าแต่เปิดไซด์งานใหม่ )

-                    ว่าด้วยการกล่าวถึง อุบัติเหตุคือ?

ความหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่โดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนและนำมาซึ่งการบาดเจ็บความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน.

-      อุบัติเหตุเกิดขึ้นจาก สาเหตุสองประการ

1.การเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย ( UNSAFE ACTION ) ตัวเอง คือ ความประมาท ความไม่พร้อมของร่างกาย     เช่น    ป่วย  พักผ่อนไม่เพียงพอ   ดื่มสุรามากมีอาการเมาค้างความอ่อนเพลีย          หรือ การทำงานที่เสี่ยงอันตรายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

การเกิดอุบัติเหตุจากผู้อื่นทำให้เกิดและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นกับเรา     หรือการหยอกล้อกันเล่นในเวลาทำงานเป็นต้นล้วนนำมาซึ่งอุบัติเหตุ

2.การเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย ( UNSAFE CONDITION ) เช่น ทำงานอยู่ใกล้เศษวัสดุเกะกะ ไม้ติดตะปู , ทำงานอยู่ใกล้หลุมลึกที่ไม่มีการป้องกันเป็นต้น. 

-                    ว่าด้วยเรื่อง “ การมีจิตสำนึกในความปลอดภัย ” 

                   การทำงานในงานก่อสร้างนั้นจัดอยู่ในการทำงานที่มีอันตรายสูงในอันดับต้นๆ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

        ที่สูงกว่าการทำงานประเภทอื่นๆแต่อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆสามารถป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทและรู้จักการ

        ป้องกัน รู้เท่าทันอันตราย หมั่นเป็นคนช่างสังเกต เท่านี้อุบัติเหตุจะห่างไกลตัวคุณ.

                   ทุกวันที่คุณออกมาทำงานอยากให้คุณตระหนักย้ำเตือนตัวเองไว้เสมอว่า    ในไซด์งานนั้นอันตรายเกิด

        ในการทำงานในไซด์งาน อุบัติเหตุนั้นเกิดกับคุณได้ทุกที่ ทุกเวลาจงปฏิบัติงานด้วยความมีสติอยู่เสมอรู้ว่าตัว

        เองอยู่ตรงไหน กำลังทำอะไร  มีอะไรอยู่ใกล้ตัวเรา  ก่อนทำงานเช้า  บ่าย    ระลึกไว้เสมอว่ามีใครบ้างที่เรารัก

        และรักเรา รอคอยเราอยู่ทั้งที่ห้องพักและที่บ้าน ใครที่เราต้องส่งเสียเลี้ยงดู    หากเราประมาทเกิดอะไรขึ้นกับ

        เราแล้วใครจะเลี้ยงดูครอบครัวเราโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นรายได้หลักของครอบครัว   และ

        หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนำมาซึ่งความพิการหนักเข้าไปอีก   ใครจะมาเลี้ยงดูครอบครัว  แล้ว   เรายังต้องเป็น

        ภาระให้ผู้อื่นไปตลอดชีวิต   ความสูญเสียเมื่อเกิดขึ้นมันไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขอะไรได้อีก  ดังนั้น

        จงปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ทางงานความปลอดภัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นพวกคุณกลับห้องพักด้วย

        ความปลอดภัยหรือเวลาสงกรานต์พวกคุณกลับบ้าน   ไปหาครอบครัวที่เขารอคุณอยู่ที่บ้านด้วยร่างกายที่ครบ

        ไม่ขาดหาย ไม่พิกลพิการ.

-                    ว่าด้วยเรื่อง  ระเบียบการแต่งกาย

ทำไม? การทำงานในไซด์งานที่มีการควบคุม มีฝ่ายงานความปลอดภัยดูแลถึงต้องมีความเข้มงวดในเรื่องการ

แต่งกายเป็นเบื้องต้น    เพราะว่าการแต่งกายที่ไม่รัดกุมนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายทั้งๆที่ไม่ควรเกิด

หรืออาจทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บเมื่อเรามีการแต่งกายที่รัดกุม เช่น ระเบียบในการสวมใส่รองเท้าหุ้มข้อการที่

เราใส่รองเท้าแตะทำงาน  วัสดุตามพื้นในไซด์งานนั้นมีอยู่ทั่วไปแค่เดินเฉี่ยว  เดินเตะ สะดุด เล็กๆน้อยๆเหล่า

นี้หากใส่รองเท้าแตะก็จะเกิดบาดแผลขึ้นได้ง่ายกว่าการที่เราสวมรองเท้าหุ้มมิดชิด   การสวมใส่กางเกงขาสั้น

ก็เช่นกัน   ย่อมเกิดบาดแผลขึ้นได้ง่ายกว่าการที่เราสวมกางเกงขายาวเช่นกัน  อุบัติเหตุเหล่านี้นั้นล้วนป้องกัน

ได้ทำไมไม่ป้องกัน?

         การสวมใส่ หมวกนิรภัย     ต้องกล่าวถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานก่อสร้างที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ร่างกายและส่วนศรีษะคือส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกาย     การสวมใส่หมวกหากเกิดอุบัติเหตุกับศรีษะอาจจะทำให้ท่านไม่บาดเจ็บเลยหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้    และ   ในปัจจุบันการก่อสร้างนั้นบริษัทที่มีศักยภาพมี

มาตรฐานล้วนต้องมีในเรื่องของงานความปลอดภัย  บริษัทหรืองานการก่อสร้างใดที่ทำงานแบบไม่มีระเบียบ

ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยล้วนเป็นงานการก่อสร้างที่ได้ชื่อว่าล้าหลังไม่พัฒนาจะก้าวขึ้น

สู้กับใครก็ไม่ได้  บริษัทสองบริษัทก่อสร้างอยู่ใกล้กันบริษัทหนึ่งกางเกงขาสั้น  รองเท้าแตะ เสื้อใส่บ้างไม่ใส่บ้าง   หมวกนิรภัยไม่ต้องพูดถึง กับอีกบริษัทมีระบบมีระเบียบผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หมวกนิรภัย การแต่งกายมี

ระเบียบรัดกุม          ผู้ที่มองจากภายนอกจะเกิดข้อเปรียบเทียบถึงมาตรฐานของบริษัททั้งสองอย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้น   เพียงแค่เรื่องการแต่งกาย   การสวมใส่หมวกนิรภัยของทุกคน   ล้วนเป็นหน้าตาของบริษัท เป็นจุดบ่งบอกถึงมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัททั้งสิ้น     อีกทั้งยังแสดงถึงการมีจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานจนถึงระดับบริหารทุกระดับชั้น  ที่ปัจจุบันมีการรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยกันอย่างกว้างขวางบริษัทจึงไม่ควรมองข้ามในเรื่องเหล่านี้.

          อีกทั้งหมวกนิรภัยนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของงานความปลอดภัยอีกด้วย บริษัทใดมีผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หมวกนิรภัยกันทุกคน แสดงให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติงานอยู่.

-                    ว่าด้วยเรื่อง  กฎมาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนในงานความปลอดภัย

ตามที่ฝ่ายงานความปลอดภัยกำหนดตามความเหมาะสม     เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบปฏิบัติไปในทิศทาง

        เดียวกัน.

-                    ว่าด้วยเรื่อง การระวังสามอย่างในการทำงาน.

                   การทำงานคุณต้อง 1.ระวังตัวเอง 2.ระวังเพื่อนที่ทำงานร่วมกันในชุดเดียวกับเรา 3.ระวังผู้อื่นที่ไม่ได้

         ทำงานร่วมกับเรา.

                   การระวังตัวเองนั้นระวังอย่างไร ? 

         การทำงานเมื่อเราต้องเปลี่ยนจุดทำงานต้องเดินไปอีกที่หนึ่งให้เราสังเกตุดูว่ามีอะไรอยู่ใกล้ตัวที่จะทำให้เกิด

         อันตรายกับเราได้บ้าง   ทุกที่ให้เรามีสติหมั่นสังเกตอยู่เสมอ เช่น

                   -  มีใครทำอะไรอยู่ตรงกับหัวด้านบนหรือไม่

                   -  จะเดินผ่านออกมามีใครทำอะไรอยู่ด้านบนตรงทางผ่านที่เราจะต้องเดินไปหรือไม่ 

                   -  รอบๆตัวที่เราต้องทำงานอยู่มีไม้ติดตะปูอยู่หรือไม่   

                   -  รอบๆตัวมีเศษวัสดุเศษเหล็กที่เราจะเดินเตะ เดินเกี่ยวแข้งขา เท้า อยู่หรือไม่     

                   -  ใกล้ๆตัวมีหลุมลึกที่ไม่มีการป้องกันอยู่หรือไม่

                   -  เราทำงานบนที่สูง หรือในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยแล้วหรือไม่

                   การระวังเพื่อนร่วมงานในชุดเดียวกันระวังอย่างไร ?     

          การทำงานร่วมกันในทีมงานเดียวกัน เพื่อนอาจกำลังอยู่ในสถานะการณ์อันตรายเราเห็นเราอยู่ใกล้ ร้องบอก

          เตือนเพื่อน แม้เหตุการณ์มันยังไม่เกิดก็ควรที่จะต้องมีการร้องบอกเตือนกันอยู่เสมอๆ อันตรายมักเกิดขึ้นกับ

          ชุดทำงานที่ทำกันแบบตัวใครตัวมัน !

                   -  ยกตัวอย่างเหตุการณ์ ไซด์งานที่ จ.เชียงใหม่    เป็นชุดผู้รับเหมาปฏิบัติงานรื้อแปรหลังคาซึ่งเป็นไม้

          และกระเบื้องหลังคาอาคารสองชั้น หลังคากระเบื้องรื้อออกแล้วก็มาถึงการรื้อไม้แปรหลังคา  กลุ่มที่งัดก็งัด

          กันใหญ่โดยที่ยังมีเพื่อนอยู่ที่ปลายของแปรหลังคาอีกด้าน          เพื่อนอีกฝั่งก็ทำงานเพลินไม่ทันได้ระวังตัว

         แปรไม้ได้หลุดออกทั้งแผงดีที่กลุ่มเพื่อนร้องบอกเตือนทัน เพื่อนอีกคนจึงโดดเกาะได้ทันไม่อย่างนั้นก็คงตก

         ลงมาจากความสูงเหนืออาคารสองชั้น จะเป็นยังไงถ้าเพื่อนร้องบอกไม่ทันต่างคนต่างทำ !

                     การระวังผู้อื่นที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับเราระวังอย่างไร ?

         โดยเฉพาะการทำงานที่เราอยู่บนที่สูง     นอกจากเราต้องระวังตัวเองแล้วเราก็ยังต้องระวังคนอื่นที่อยู่ข้างล่าง

         ด้วย  หรือการทิ้งหรือโยนวัสดุจากที่สูงหรือจากหน้าต่างอาคารก่อนโยนลงมาต้องมองข้างล่างให้ดีก่อนหรือ

         เมื่อเห็นคนกำลังเดินผ่านด้านล่างต้องร้องบอกเตือนให้ระวังด้วย   อย่าทำงานแบบประมาทอาจจะทำให้ผู้อื่น

         บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตโดยไม่เจตนาได้

                     ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นที่ไซด์งานระยอง ชุดผู้รับเหมางานเชื่อมได้ปฏิบัติงานตัดปลาย

         เหล็กหัวเสาซึ่งเป็นเหล็กเสริมชนิดข้ออ้อยขนาด 12 มิล.ยาว 1 ฟุต. ตัดโดยใช้ไฟเป่าปลายเหล็กด้านหนึ่งก็จะ

         ร้อนแดง ช่างเชื่อมนายนี้ก็ไม่รู้จะรีบอะไรนักหนาโยนเจ้าท่อนเหล็กร้อนๆลงข้างล่างโดย    ไม่ดูด้านล่างให้ดี

         เสียก่อน ซึ่งข้างล่างก็มีกรรมกรผู้หญิงทำงานปรับพื้นด้านล่างกันอยู่เจ้าท่อนเหล็กร้อนนี้ก็ลงถากสีข้างผู้หญิง

         ที่อยู่ข้างล่างคนหนึ่ง จากการสอบสวนอุบัติเหตุพบว่าเหล็กท่อนดังกล่าวมีน้ำหนักที่มากพอสมควร ยังโชคดี

         ที่ไม่ปักลงหลังหรือคอ รายนี้บาดเจ็บเสื้อไหม้ขาด  เป็นแผลไหม้พองลึกพอสมควร ผลสุดท้ายสรุปการสอบ

         สวนอุบัติเหตุ   จริงอยู่ที่ต่างฝ่ายก็ต่างต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันแต่ผู้มีวัตถุในมือและอยู่ที่สูงปล่อยวัตถุลง

         มาย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทหากมีการเสียชีวิต  ก็ย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง

         แก่ชีวิต   ทางฝ่ายผู้รับเหมางานเชื่อมเหล็กจึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บากเจ็บรวมถึงชดเชยค่าแรงใน

         กรณีบาดเจ็บหยุดงานอีกด้วย  ซึ่งในกรณีนี้ก็จะขอกล่าวว่าคนอยู่ด้านบนก็ต้องระวังด้านล่าง คนอยู่ด้านล่างก็

         ต้องระวังด้านบน   หากไม่อยากเป็นผู้บาดเจ็บและไม่อยากเป็นผู้ทำให้ผู้อื่นต้องได้รับบาดเจ็บจากการกระทำ

         อันประมาทของเรา.

-                     ว่าด้วยเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ประเภทต่างๆ

การปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไปตามที่กฎหมายกำหนดต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย หรือ ใน

         จุดเสี่ยงที่มีความสูงไม่ถึง 4 เมตร( จุดยืนเหยียบปฏิบัติงานมีน้อย , ไม่มั่นคง แข็งแรง ) ก็ต้องสวมใส่เข็มขัด

         เช่นกัน.

                     เรื่องการตรวจเข็มขัดนั้นจะควบคู่ไปกับการสาธิตการสวมใส่เข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง ถ้ามีเราคนเดียว

         ให้หาคนงานมาเป็นแบบในการสาธิตการสวมเข็มขัด      ซึ่งก่อนการสาธิตจะยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นที่       

         ระยองก็ได้เพื่อให้คนงานเกิดความตั้งใจฟังถึงการสวมใส่ที่ไม่ถูกต้องแล้วเกิดอะไรขึ้น    เหตุการณ์ที่เคยเกิด

         ขึ้นนั้นเป็นชุดคนงานช่างหลังคาชุดหนึ่ง          ผมได้รับแจ้งเหตุมีช่างหลังคาตกจากโครงเหล็กกันสาดประตู 

          โรงงาน          เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุคนเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วดูที่เกิดเหตุพบเข็มขัดห้อยอยู่กับ

          โครงเหล็ก นำเข็มขัดลงมาเช็คก็พบว่ามันมีสภาพใหม่มากทุกอย่างไม่มีข้อบกพร่อง   ซึ่งถามหัวหน้างานชุด

           ดังกล่าวก็ได้รับคำตอบว่าการสวมใส่ก็ใส่ถูกต้อง      มันก็น่าขัดกันเนื่องจากถ้าใส่ถูกจริงยิ่งดึงจะยิ่งแน่นยิ่ง

          รับน้ำหนักตัวด้วยแล้วจะยิ่งแน่น        ไปถึงโรงพยาบาลก็พบว่าคนเจ็บเอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นอะไรแค่จุกแน่น

          หน้าอกเนื่องจากตกลงในลักษณะนอนราบลง     แต่คนเจ็บมีอายุน้อยกระดูกยังแข็งแรงหากเป็นคนอายุมาก

          สักหน่อยเหตุการณ์นี้คงสาหัสในเบื้องต้นคนเจ็บก็ให้การว่าใส่ถูก  กลับมาถึงห้องพักให้ลองใส่ให้ดูก็พบว่า

          ใส่ถูก ?  ผลสุดท้ายคาดคั้นไปมาชักแม่น้ำทั้งห้าหลอกล่อ เราต้องการหามูลเหตุความเป็นจริงไว้ป้องกันหาก

          เกิดในที่สูงกว่านี้คงมีการสูญเสีย   อีกทั้งค่ารักษาทางบริษัทก็จ่ายให้ไปแล้วถึงยังไงก็ตามแต่จะผิดถูกก็จะไม่

          มีการเก็บเงินหรอก เราเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ใช่ตำรวจมาสอบสวนเพื่อเอาผิดอะไรเพียงต้องการรู้

          ความจริงเพื่อป้องกันชีวิตคนอื่นไม่ให้เกิดขึ้นอีก ” สุดท้ายจึงได้รู้ความจริงว่าใส่สายเข็มขัดผิดช่องจึงรูดตก

          ลงมาแต่หัวหน้างานเกรงว่าบริษัทจะไม่ช่วยค่ารักษาพยาบาลหากเป็นหนักจึงกำชับคนเจ็บดังที่ได้กล่าวไป

          ในตอนต้น   อีกทั้งคนเจ็บยังเป็นคนงานใหม่ยังไม่คล่องแต่คนที่ทำงานมานานสวมเข็มขัดมานานจะรู้ว่าถ้า

          ใส่ถูกจริงมันจะยิ่งแน่น ใส่ผิดเท่านั้นมันถึงรูด      เจ้าหัวหน้างานคงคิดว่าเราไม่รู้เลยโยนความผิดให้กับเจ้า

          เข็มขัด งานนี้จึงต้องไปว่าเจ้าหัวหน้างาน เอาละเมื่อสาธิตก็ควบคู่กับหัวข้อดังต่อไปนี้

                     ก่อนใช้เข็มขัดหรือเมื่อเบิกเข็มขัดมาใช้ก่อนใช้ต้องตรวจเข็มขัดก่อนใช้งานตรวจเช็คอะไรบ้าง ?

                     -  ตรวจดูว่าสายหรือเชือกช่วยชีวิตมีการแตกขาด , เปื่อยของเกลียวเชือกหรือไม่ ?

                     -  ตรวจดูว่าเข็มขัดที่คาดเอวมีรอยขาดเปื่อย หรือไม่?

                     -  ตรวจดูว่าขอเกี่ยวที่ใช้สำหรับคล้องล็อคมีการกดแล้วค้าง ฝืด ไม่ล๊อค หรือไม่ ?      

                     -  สังเกตดูด้วยว่าจุดที่เราจะใช้คล้องขณะทำงานตรงที่ใดก็ตามแต่มันสามารถรับน้ำหนักของเราได้

                        หรือไม่ ?  

-                     ว่าด้วยเรื่อง การตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนและในระหว่างใช้งาน

                    ค้อนปอนด์   มีทั้งที่ด้ามเสียบด้วยไม้ และ ที่ใช้เชื่อมเป็นด้ามเหล็ก เมื่อเบิกมาใช้งานตรวจดูก่อนว่ามี

         รอยแตกร้าวของไม้ในส่วนที่เป็นด้ามและจุดเสียบระหว่างไม้กับหัวค้อนหรือไม่     หากเป็นด้ามเหล็กแป๊บ

         ก็เช่นกันดูว่ามีรอยร้าวในจุดเชื่อมระหว่างแป๊บกับหัวค้อนหรือไม่      ในขณะที่ใช้ก็ต้องหมั่นตรวจดูเช่นกัน

         ไม่ใช่ตรวจดูตอนเบิกอย่างเดียว  มันเป็นอุปกรณ์ทำงานที่มีการกระแทกอย่างหนักตลอดโอกาสที่จะเกิดการ

         แตกชำรุดจึงมีสูง ยกตัวอย่างการเกือบเกิดอุบัติเหตุที่หน่วยงานเชียงใหม่ กาแลไนท์บาซา      หัวค้อนปอนด์

         เคยหลุดโชคดีที่ไม่หล่นโดนตัวเองและไม่หลุดขณะเหวี่ยงไปโดนคนอื่น

                     ฮิตเตอร์     สำหรับขุดก็เช่นกันมีทั้งด้ามไม้เสียบและด้ามที่ดัดแปลงเชื่อมเหล็กแป๊บ   ต้องตรวจดูเช่น

         เดียวกับค้อนปอนด์    อุปกรณ์ใดๆที่มีการใช้งานโดยการกระแทก ทุบ  นั้นต้องมีการตรวจอยู่เสมอ มิเช่นนั้น

         อันตรายจะเกิดกับตัวท่าน หรือ คนที่ทำงานอยู่ใกล้ๆ.

                      เครื่องเจียรมือหรือลูกหมูทั้งเล็ก และ ใหญ่  อุปกรณ์ตัวนี้ก่อนใช้และขณะใช้งานต้องตรวจใบตัดโดย

         เฉพาะอย่างยิ่งใบตัดเหล็ก ( สีน้ำตาล ) อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นเท่าที่ทราบถึงเสียชีวิตมากกว่าหนึ่งครั้ง  โดยเกิด

         จากใบตัดแตกเศษใบตัดกระเด็นเฉือนเส้นเลือดและหลอดลมที่คอผู้ใช้งาน เหตุการณ์ดังกล่าวลงใน  นสพ.

                      แท่นตัดไฟเบอร์  หรือ แท่นตัด       อุปกรณ์ตัวนี้ผู้ใช้ต้องหมุนตรวจที่ใบตัดก่อนเปิดเครื่องใช้งานทุก

         ครั้ง  ว่ามีรอยแตกร้าวหรือใบตัดมีการเปียกน้ำหรือไม่      การทำงานกับอุปกรณ์ตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยบอก

         กันมาก่อนมักนั่งตรงกับแท่นตัดโดยแท่นตัดอยู่กลางลำตัวและระหว่างขา     เท่าที่ทราบมาเคยมีอุบัติเหตุเกิด

         ขึ้นกับอุปกรณ์ตัวนี้โดยใบตัดแตกเศษใบตัดกระเด็นด้วยความเร็วและแรงเฉือนถูกตัวผู้ปฏิบัติงาน หากเศษที่

         แตกอยู่ภายในการ์ดก็โชคดีไปแต่โอกาสที่จะมีเศษกระเด็นออกมานั้นมีสูงมาก  ดังนั้นการทำงานกับอุปกรณ์

         ตัวนี้ต้องนั่งทำงานโดยให้แท่นตัดอยู่ด้านข้างลำตัว.

-        ว่าด้วยเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล   ตามประเภทงาน

                                                     ถุงมือหนัง  งานใดบ้างที่ต้องสวมใส่ถุงมือหนัง

                       งานที่ใช้เครื่องเจียรมือทั้งใหญ่และเล็ก              อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นที่ทราบคือใบตัดแตกเศษใบตัด

         กระเด็นเฉือนตัดเอ็นข้อมือ ,   เฉือนตัดเอ็นและเส้นเลือดแขน   ,  นิ้ว       ลักษณะเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วดัง

         นั้นการสวมใส่ถุงมือหนังอาจช่วยให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น  นิ้ว  มือ แขน   คุณอาจไม่เป็นอะไรเลย   หรืออย่าง

         น้อยก็ผ่อนหนักให้   เป็นเบาได้.

                     งานยกเคลื่อนย้ายเหล็กเส้นเป็นมัด    อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทเรานั้นในลักษณะคนงานสาม

          คนช่วยกันยกเหล็กเส้นขึ้นโต๊ะเพื่อเตรียมดัด เหล็กที่พบการเกิดเหตุมากกว่าหนึ่งครั้งนั้นเป็นเหล็กข้ออ้อย

          ขนาดใหญ่  เมื่อทั้งสามคนยกโยนลงบนโต๊ะเกิดการปล่อยมือไม่พร้อมกันจึงโดนมัดเหล็กหนีบหนังหลุด

          ติดเหล็กส่งเย็บมาแล้ว.

                     งานดัดเหล็กกับเครื่องดัดเหล็ก   อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทเราคือขณะกำลังจับเหล็กเพื่อดัดนั้น

          นิ้วถูกเหล็กเส้นที่กำลังดัดหนีบแล้วเคลื่อนลากไปตามการดัด บาดเจ็บทำแผลกันอีก.

                     งานที่ต้องยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีสังกะสี  อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับเราคือการย้ายห้องน้ำชั่วคราวหน้า

          งานกลับมาแคมป์โดยรถหกล้อติดเครน   ขณะกำลังนำลงจากรถนั้นคนงานเข้าประคองแต่ตำแหน่งมือวาง

          ผิดที่ไปวางอยู่ในช่องบานประตูจึงถูกสังกะสีบานประตูงับมือเลือดใหลไม่หยุดส่งเย็บมาแล้ว.

                     งานเคลื่อนย้ายแผ่นสังกะสี และ งานรื้อถอนวัสดุที่มีสังกะสี  อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับเราในลักษณะ

          สังกะสีบาดเฉือนมีทั้งขณะเคลื่อนย้ายแผ่นสังกะสี  ขณะรื้อถอนห้องพักคนงาน  เหล่านี้เคยเกิดเหตุขึ้นต้อง

          ส่งเย็บทั้งนั้นเนื่องจากความคมของสังกะสี.

                     งานเทคอนกรีตโดยใช้รถเครนยก BUGGET  อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นคือผู้ทำหน้าที่ประคองมือถูก

          BUGGET เบียดเข้ากับวัตถุอย่างน้อยหากสวมใส่ถุงมือหนังก็อาจผ่อนหนักให้เป็นเบาได้.

                              แว่นตานิรภัย แว่นตาใส หรือ SAFETY GLASS  งานใดบ้างที่ต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย  

                     งานที่ใช้สว่านไฟฟ้าในการเจาะในระดับสายตาหรือเหนือระดับสายตา  ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุคือ

         เศษขี้ปูนร่วงใส่ตายังไม่มีสถิติในลักษณะต้องส่งโรงพยาบาล.

                     งานที่ใช้เครื่องเจียรมือ ไม่ว่าจะเป็นการขัดสนิม การตัด การแต่งวัสดุใดๆก็ตาม ลักษณะของอุบัติเหตุ

         ที่เคยเกิดขึ้นคือ       ใช้ฝอยขัดสนิมเหล็กเศษสนิมเหล็กกระเด็นเข้าตาต้องส่งโรงพยาบาลให้พยาบาลเอาออก

         งานตัดแต่งกระเบื้องเศษกระเบื้องเข้าตา.

                     งานที่ต้องใช้แท่นตัดไฟเบอร์  ในการตัดแต่งวัสดุใดๆก็ตาม ก็เคยเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว

                     งานที่ใช้เลื่อยวงเดือนในการตัดไม้ อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นคือ   ขณะทำงานลมพัดเศษเสี้ยน ขี้ไม้ เข้าตา    

          ต้องให้พยาบาลเอาออกอีกเช่นกัน.  

                      งานเทปูนโดยใช้ปั๊ม      โดยเฉพาะคนงานที่ประคองหรืออยู่ใกล้ปากท่อปั๊ม    เหตุที่เคยขึ้นเกิดคือปูน

          เข้าตาไม่ถึงกับต้องส่งโรงพยาบาลแต่ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองตามาก.

                      งานสกัดทำลายพื้นปูน พื้นกระเบื้อง     เหตุที่เคยเกิดขึ้นคือ  กรรมกรผู้หญิงสกัดทำลายพื้นกระเบื้อง

          ห้องน้ำเศษกระเบื้องกระเด็นเข้าตารายนี้พยายามเอาออกเองจนมีเลือดไหลแต่ก็ไม่สามารถเอาออกได้จนคน

          เจ็บทรมานมากเนื่องจากเจ็บปวดทุกครั้งที่กระพริบตาจึงต้องนำส่งโรงพยาบาลให้พยาบาลเอาออกให้.

                      งานตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดเหล็ก       มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่สองครั้งคือระหว่างการตัดเศษขี้เหล็ก

          ขี้สนิมกระเด็นเข้า     ต้องส่งโรงพยาบาลทั้งสองรายเนื่องจากเป็นเศษขี้สนิมซึ่งมีความคม  และ ไม่สามารถ

          เอาออกเองได้.

                      งานทุบทำลายปูน ผนังปูน ด้วยค้อนปอนด์กรณีนี้ก็เคยเกิดการกระเด็นของเศษปูนเข้าตามาแล้ว.

                   สรุปว่ากรณีการเกิดเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นมีหลายลักษณะดังนั้นการปฏิบัติงานใดๆก็ตามแต่ที่ทำให้เกิด

          การกระเด็นของเศษวัสดุ เกิดเศษฝุ่นต่างๆต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย. 

                                                                   ผ้าปิดจมูก  งานใดบ้างที่ต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูก

                      งานปูน   สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานผสมปูนที่มีการฟุ้งของฝุ่นปูน      โดยเฉพาะกับการผสมด้วยโม่

          ผสมปูน      ซึ่งการให้ใช้ผ้าปิดจมูกนั้นคงไม่เป็นการบังคับกันแต่ด้วยความหวังดีที่อยากจะให้มีการป้องกัน

          และมันก็เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ไม่ยาก สโตร์ก็มีให้เบิกทำไมไม่ยอมไปเบิกกัน   (  สำหรับหน่วยงานที่มีผ้าปิด

         จมูกให้เบิกแล้ว ) เนื่องจากฝุ่นปูนนั้นมันเป็นอันตรายสะสมและมีความร้ายแรงกว่าบุหรี่ .

                       งานที่ใช้เครื่องเจียรมือในการตัดแต่งปูน และ งานที่ใช้เครื่องเจียรมือในการขัดสนิมเหล็ก

                       งานตัดผิวคอนกรีตด้วยเครื่องตัดผิวคอนกรีต  ( ตัดจ๊อย )

                     งานตัดแต่งไม้โดยใช้เลื่อยวงเดือน

              ซึ่งในงานเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูกซึ่งทุกงานก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องบังคับกันแต่ด้วย

         ความหวังดีที่อยากจะให้ป้องกัน.

-                    ว่าด้วยเรื่องการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

              จะอบรมในช่วงการทำงานในตอนต้นหรืออบรมเฉพาะชุดงานเช่นช่างหลังคา หรือ ช่างใดๆก็ตามแต่ที่

        ต้องทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนื่องจากไม่ว่าการทำงานในช่วงใดก็ตามล้วนจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาเกือบ

        ทั้งหมด อยู่ที่เราเห็นสมควรในการจัดการอบรมให้เข้ากับช่วงเวลาและชุดงานที่จะปฏิบัติงาน.

                    การทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นหากไม่ได้ตรวจเช็คและอุปกรณ์นั้นมีการชำรุดจะมีอันตรายร้ายแรง

        ถึงชีวิต ซึ่งในงานก่อสร้างนั้นการเสียชีวิตจากอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมักมีข่าวให้ได้ยินกันอยู่เสมอเนื่องจากขาด

        การระมัดระวัง อุปกรณ์ไฟฟ้าในการทำงานที่เราต้องหมั่นตรวจเช็คก่อนและระหว่างใช้งานนั้นมีอะไรบ้าง

                    แผงไฟชั่วคราว   โดยมากในงานก่อสร้างนั้นแผงไฟชั่วคราวที่มีคัตเอาท์นั้นมักเป็นแบบเปิดเปลือย

        เนื่องจากความมักง่ายเข้าว่า  ขี้เกียจเปิดปิดฝาครอบก็เปิดเปลือยไว้มาถึงก็เกาะเกี่ยวสายทองแดงคล้องไว้ใน

        บางแผงจะเห็นว่ามากันเป็นพวงเกี่ยวกันไว้   อันตรายห้ามเข้าไปสัมผัสบริเวณคัตเอาท์ที่มีการเปิดเปลือยไว้

        เป็นอันขาด    รวมถึงเด็กๆในงานการก่อสร้างถึงห้ามเด็กเข้ามาในบริเวณเด็ดขาด และผู้ไม่มีความรู้ในเรื่อง

        ไฟฟ้าหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแผงหรือตู้ไฟห้ามเข้าไปสัมผัสเด็ดขาดมีอันตราย

        ถึงชีวิต.

                    สายไฟ        จะเป็นสายต่อสายพ่วงจะขนาดใดก็ตามต้องหมั่นตรวจเช็ค       ก่อนใช้งานและระหว่าง

        ใช้งานมีการชำรุด หรือ ไม่โดยมากสายไฟในงานก่อสร้างจะของบริษัท  หรือ ของผู้รับเหมาก็ตามมักใช้กัน

        อย่างคุ้มค่าสุดๆ มีการแตกเปิดเห็นสายทองแดงก็มักจะพันเทปพันสายไฟกันไว้             บางขดบางเส้นที่มี

        ขนาดยาวๆมีรอยชำรุดพันเทปนับสิบจุดก็เคยพบมาแล้ว   และ  หากจุดใดจุดหนึ่งเทปที่พันเอาไว้มันเกิดเลื่อน

        ออกละโอกาสที่ผู้ใช้จะสัมผัสถูกทองแดงก็มีอยู่สูง      จึงต้องหมั่นตรวจดูสายไฟที่เราจะใช้งานว่ามีลักษณะ 

        อันตรายอย่างนี้หรือไม่ หากพบว่าชำรุดมากก็เปลี่ยนเถอะโดยเฉพาะผู้รับเหมาเราเข้าใจว่าสายไฟมีราคาสูง

        แต่หากเกิดอะไรขึ้นถึงชีวิตคุณต้องจ่ายมากกว่าราคาสายไฟเส้นใหม่มากมายนักอย่างเปรียบกันไม่ได้

                     อันตรายจากการทำงานกับสายไฟนั้นที่พบมีอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกันที่เคยเกิดกับบริษัทเราจะขอยก

        ตัวอย่างที่เคยเกิดเพื่อเตือนใจกันในการทำงานลักษณะที่เคยเกิดคือ

                     ในขณะเก็บสายไฟ   เคยมีช่างหลังคาทำงานอยู่บนหลังคาโรงงาน  ขึ้นชื่อก็บอกแล้วว่าช่างหลังคาคง 

      ไม่ปูกระเบื้องอยู่ในห้องน้ำแน่      ในช่วงที่เกิดเหตุอยู่ในเวลาเลิกงานแล้วคนงานในไซด์งานบางส่วนก็ทยอย

        จากไซด์งาน ชุดช่างหลังคาเองก็ลงกันเกือบหมดเหลือแค่ผู้บาดเจ็บกับหัวหน้างานอยู่เพียงสองคนบนหลังคา

        ผู้บาดเจ็บได้เก็บม้วนสายไฟโดยไม่ได้ถอดปลั๊กที่ต้นสายออกก่อนขณะกำลังม้วนเก็บอยู่นั้นตนเองก็ยืนอยู่ที่

        ขอบหลังคา   มือก็ม้วนทบสายเป็นบ่วงคล้องกับแขน  ขณะกำลังม้วนมือได้กำเข้ากับจุดที่สายไฟชำรุดแล้วมี

        การพันเทปไว้แต่เทปนั้นได้เลื่อนออกจากทองแดง          เป็นเหตุให้ถูกไฟดูดที่มือตัวก็ชาแข็งช่วยเหลือตัว

       เองไม่ได้แต่ยังดีที่ยังพอมีสติล้มตัวลงข้างหลัง        หากล้มตัวมาด้านหน้าเนื่องจากหมดสติก็ตกลงมาตาย

       แน่นอนก่อนที่จะถูกไฟดูดตายเสียอีกและในเหตุการณ์นี้   หากเหลือเขาอยู่คนเดียวบนหลังคาก็คงตายแน่

       เนื่องจากสายไฟติดอยู่กับมือที่กำไว้  แต่โชคดีที่หัวหน้างานมีสติรีบวิ่งเข้ามาช่วยกระชากสายไฟออกจากมือ

       ทัน      ได้มีการสอบสวนอุบัติเหตุพบสายไฟของผู้รับเหมางานหลังคารายนี้มีรอยชำรุดและพันสก๊อตเทปไว้

       หลายจุด  หากหัวหน้างานคนนี้โชคไม่ดีกระชากสายไฟไปโดนจุดที่สก๊อตเทปเลื่อนออกอีกก็คงโดนกันทั้งคู่

       และก็คงไม่มีใครรู้กว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้ก็คงตายกันทั้งคู่แล้ว ไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลก็พบว่าฝ่ามือที่

       กำสายไฟที่ไฟดูดนั้นไหม้พองไปหมด  แต่ก็นับว่าเขายังโชคดีมากที่เหมือนรอดตายถึงสองครั้งซ้อนในคราว

       เดียวกัน

                   ในขณะใช้สายไฟ           เหตุการณ์หนึ่งได้ทราบว่ามีการรั่วของไฟบนหลังคาขณะนั้นบนหลังคามีชุด

       ผู้รับเหมางานหลังคา มีชุดผู้รับเหมางานฉนวนกันความร้อน ชุดช่างเชื่อม  รวมแล้วหลายสิบชีวิต สอบสวน

       ได้ความว่าสายไฟเส้นหนึ่งที่พาดจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนและมีการเสียบไฟไว้ขณะใช้งานได้มีการลากสาย

        ไฟถูกับขอบหลังคาจนจุดที่ชำรุดมีสก๊อตเทปพันไว้ได้รูดออกเป็นเหตุให้ทองแดงสำผัสกับแผ่นหลังคาคนที่

        มือเท้าถูกแผ่นหลังคาจึงรู้สึกได้ถึงไฟดูดแต่ไม่รุนแรงนักเนื่องจากสวมใส่รองเท้ามือไม่เปียกรองเท้าไม่เปียก

        ไฟฟ้าจึงเข้าสู่ร่างกายไม่ครบขั้นตอน   จึงร้องบอกกันทันหากเหตุการณ์นี้หลังคาเปียก    มีคนไม่สวมรองเท้า      

        หรือมีคนสวมใส่รองเท้าเปียกอะไรจะเกิดขึ้น?  เหล่านี้คงเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่ยังโชคดีที่ไม่

        เกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิต.

         ในขณะเริ่มงานตอนเช้า  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน่วยงานสถานฑูตกัมพูชา คืนหนึ่งฝนได้ตกอย่างหนัก

        จนถึงเช้ามืด และได้มีการใช้สปอร์ตไลท์ตลอดทั้งคืนพอตื่นผมจึงออกเดินสำรวจตามบริเวณที่มีสายไฟทุก

        จุดและมักมีน้ำเป็นแอ่งอยู่ทั่วไป   ตัวผมเองก็ไม่เดินลุยน้ำเมื่อต้องผ่านแอ่งน้ำแน่ถ้าไม่สังเกตให้ดีเสียก่อน

        จนมาพบแอ่งน้ำหนึ่งที่เป็นทางผ่านของคนงานต้องเดินผ่านกันมากทุกวันและถึงแม้มีน้ำขังคนงานก็มักจะ

        เดินลุยผ่านทุกวัน แต่วันนี้ผมสังเกตเห็นฟองอากาศในน้ำที่มีสายไฟอยู่เป็นสายไฟสปอร์ตไลท์ที่ใช้งานยังไม่

        ถอดปลั๊กออกและตรงจุดฟองน้ำนั้นมีไอน้ำลอยขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนไอจากน้ำร้อน   นั่นหมายความว่า

        แอ่งน้ำตรงหน้าผมแค่ก้าวเดียวนี้มีไฟฟ้าแน่นอน      ผมจึงรีบถอดปลั๊กไฟแล้วนำสายไฟขึ้นมาสำรวจพบว่า

        จุดที่รั่วเป็นจุดที่มีการพันสก๊อตเทปไว้แต่ได้แช่น้ำมาทั้งคืนประกอบกับเป็นร่องรอยของสก๊อตเทปเก่าน้ำจึง

        ซึมเข้าได้เมื่อน้ำซึมเข้าถึงทองแดงจึงประทุเป็นรอยไหม้ออก  หากผมไม่มาพบเสียก่อนอะไรจะเกิดขึ้นในเช้า

        วันนั้นเมื่อคนงานต้องเดินย่ำผ่านน้ำซึ่งเป็นทางผ่านประจำของพวกเขาในวันนั้น.

               ในขณะที่ต้องใช้งานบนนั่งร้านไม่ว่าจะเป็นสายไฟต่อหรือสปอร์ตไลท์ที่ต้องใช้พาดผ่านกับนั่งร้านหรือ

         ต้องติดตั้งสปอร์ตไลท์บนนั่งร้านก็ตามต้องมีการตรวจเช็คสายไฟก่อนที่จะนำไปใช้งานบนนั่งร้านเนื่องจาก

         หากเกิดการชำรุดของสายไฟจนทองแดงสัมผัสกับนั่งร้านจะเกิดอันตรายร้ายแรงเนื่องจากนั่งร้านนั้นเป็นสื่อ

         ไฟฟ้าที่ไฟจะวิ่งไปทั่วนั่งร้าน.  

                 ในขณะที่ต้องคล้องสายไฟ    เข้ากับแผงไฟชั่วคราวต้องใช้ความระมัดระวังและมือห้ามเปียกเด็ดขาด

                  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นสว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรมือ เป็นต้น ต้องตรวจเช็คสายไฟก่อนนำไปใช้งาน

                    โม่ปูนฉาบ      บริเวณโม่ปูนฉาบนั้นมักมีการเปียกหรือมีน้ำขังในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากในการผสม

        ปูนนั้นต้องมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง            โดยมากจะมีปลั๊กต่ออยู่ในบริเวณโม่เนื่องจากสายไฟของโม่นั้นมักสั้น

        ปลั๊กต่อจึงต้องวางให้สูงสักหน่อยไม่ควรวางอยู่กับพื้นโอกาสที่จะถูกน้ำนั้นมีสูงอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้

        สายไฟจากโม่นั้นต้องหมั่นสำรวจว่ามีการชำรุดหรือไม่มีรอยสก๊อตเทปที่พันอยู่เสื่อมสภาพหรือไม่   หากรอย

        ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่มีน้ำผู้ที่จะเกิดอันตรายก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณโม่นั้นเอง.

                     ว่าด้วยเรื่อง การช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด            ไฟฟ้าในงานก่อสร้างนั้นมีกำลังไฟสูงไม่เหมือนกับ

        ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ตามบ้าน ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดในงานจึงต้องใช้ความรวดเร็ว หากช้านั่นหมาย

         ถึงชีวิตคน  การจะเข้าช่วยเหลือผู้อื่นนั้นอันดับแรก  ต้องตั้งสติ   หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดอยู่ในลักษณะกำสายไฟ 

         ต้องหาทางกระชากสายไฟให้ออกจากมือหรือหาอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นสื่อไฟเช่น   ไม้สอดแล้วตวัดกระชากให้

         หลุดออกจากมือ   โดยที่ไม่ว่าจะหาวัสดุใดๆมาช่วยก็ตามแต่ต้องไม่ใช่โลหะและต้องไม่เปียกน้ำเป็นอันขาด  

         การที่เราจะใช้มือกระชากนั้นก็ต้องมองดูจุดจับให้ดีอย่าไปจับกระชากเอาในจุดที่มีการพันสายไฟที่ชำรุดไว้

         โอกาสที่เราจะพลาดด้วยก็มี  หากผู้ที่ถูกดูดอยู่ติดกับแผงไฟหรือบริเวณต้องช่วยเหลือโดยการกระชากคนให้

         พ้นออกจากจุดนั้น เราต้องดูก่อนว่าพื้นในบริเวณที่เราจะเข้าไปนั้นมีน้ำอยู่ที่พื้นหรือไม่หากมีให้หาไม้  หรือ

         ผ้าหรือสายยางคล้องตัวแล้วดึงกระชากออกมา        หากตรงจุดนั้นไม่เปียกและไม่สามารถหาวัตถุใดๆได้ทัน

         ท่วงทีก็ให้กระโดดถีบตัวให้กระเด็นออกมา  โดยที่ต้องดูด้วยว่าหากเรากระโดดถีบเขาแล้วเขาจะกระเด็นไป

         โดนอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นมีเหล็กเส้นอยู่ในจุดที่เราจะถีบกระเด็นไปโดนหรือไม่เป็นต้น มิเช่นนั้นเขาอาจ

          จะรอดจากไฟดูดแต่อาจถูกเหล็กเสียบตัวหัวตายหรือพิการแทน       จากความหวังดีของเราก็ได้และหากจะ

          กระโดดถีบเขาเราก็ต้องสวมใส่รองเท้าที่มิดชิดไม่ใช่รองเท้าแตะ และ รองเท้าของเรานั้นก็จะต้องไม่เปียก

          ไม่อย่างนั้นตัวเราก็จะมีโอกาสพลาดไปด้วย. 

                      ว่าด้วยเรื่องการเทคอนกรีตโดยใช้รถเครนยก BUGGET  หัวข้อเรื่องนี้เคยมีข่าวการรูดของสลิงหรือ

          การขาดของสลิงขณะยกกันมาแล้ว  ไม่ใช่แต่เพียงแค่เรื่องการทำงานกับ BUGGET เท่านั้นหมายรวมถึงการ

          ทำงานใดๆก็ตามแต่ที่มีการยกวัตถุหนักจากที่สูงนั้น   หากตัวเราอยู่ด้านล่างต้องหลบเบี่ยงตัวออกไม่ควรอยู่

          ใต้วัตถุเป็นอันขาดอุบัติเหตุคือเรื่องที่ไม่คาดคิด   จึงได้มีการเสียชีวิตจากวัตถุหนักตกทับในการทำงาน กลับ

          มาถึงเรื่องการทำงานกับ  BUGGET หากเครนยก  BUGGET  ผ่านมาทางเราก็ควรมองดูด้วยส่วนอุบัติเหตุที่

          เคยเกิดขึ้นกับบริษัทนั้นถึงแม้แค่ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องถึงชีวิตก็ควรรู้ไว้เป็นเรื่องเตือนใจในการทำงาน.

                        ครั้งแรกคือการเทคอนกรีตคานหลังคาโรงงาน        ชุดผู้รับเหมางานทั่วไปซึ่งต่างคนก็มัวแต่ทำงาน

          ของตนอยู่โดยที่ BUGGET ก็มาใกล้ตัวคนบังคับเครนก็มองเห็นไม่ถนัดและเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนด้วย

           คานจึงบัง  BUGGET  เมื่อมาถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็มีช่างปูนคนหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งเป็นมุมอับ    กล่าวคือ

          อยู่บริเวณหัวมุมเสา  BUGGET  ได้เบียดเข้าตัวโดยที่ตัวเองก็ผลักออกไม่ทันอีกทั้งไม่ทันได้ระวังตัวจึงถูก

          ขอบ BUGGET เบียดเข้าบริเวณโคนขาฉีกเป็นแผลลึกต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อทำการเย็บแผล.

                      ครั้งที่สองที่ได้บันทึกไว้คืองานเทคอนกรีตบ่อพักน้ำทิ้ง  ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บพร้อมกันถึง

          สองคน   เหตุการณ์คือได้ใช้ปูนที่เหลือจากการเทคานโดยใช้เครนยก  BUGGET   เทคอนกรีตบ่อพักน้ำทิ้ง

          ซึ่งด้านบนของการเข้าแบบบ่อพักนั้นมีโครงเหล็กเสริมตั้งเป็นแผงขึ้นและเหล็กเสริมดังกล่าวบริเวณขอบก็

          มีความคมจากการตัด ขณะที่กำลังประคอง BUGGET โดยคนงานสองคนนั้นตำแหน่งการจับ BUGGET

          ของทั้งสองคนนั้นไม่ถูกต้องโดยมือจับประคอง BUGGET อยู่หน้าเหล็กเสริมแทนที่จะจับประคองอยู่ข้าง

           BUGGET มือของทั้งสองคนจึงถูก BUGGET เบียดเข้ากับเหล็กเสริมโดยหลังมือของทั้งสองคนถูกเหล็ก

           เสริมเป็นแผลลึกถึงเอ็นหลังมือขาดต้องส่งเย็บทั้งคู่.

                     อีกครั้งหนึ่งคือการเกือบเกิดอุบัติเหตุ   ก็เป็นงานเทคอนกรีตคานเช่นกันโดยที่ผู้ปฏิบัติงานได้ยืนไม่

             ทันระวังตัวโดน BUGGET เบียดเกือบตกจากคานยังดีที่แม้จะเสียหลักแต่ก็ยังกระโดดไปยืนบนแบบคาน

             ที่อยู่ใกล้ๆกันทัน.

                        ส่วนกรณีนี้เป็นอุบัติเหตุในงานเทคอนกรีตคานแต่ไม่เกี่ยวกับ BUGGET คือตามไม้ค้ำแบบคานมัก

             จะมีไม้เก่าเป็นไม้ค้ำซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานเทคอนกรีต   ต้องสำรวจดูให้ทั่วเสียก่อนว่ามีไม้ที่มีตะปูหันคม   

             ขึ้นติดไม้อยู่หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการปฏิบัติงานกลางคืนขณะกำลังชุลมุนกับการประคอง BUGGET

              ได้มีผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเหยียบตะปูเข้าถึงกับสะดุ้งเซด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากเหยียบเข้าเต็มแรงยังดีที่

              ขณะเหยียบไม่เสียหลักพลาดตกลงมาด้วย.

-                         ว่าด้วยเรื่องการทำงานบนไม้ระนาด

                        อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนั้นอยู่ในขั้นตอนการเข้าแบบคานซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องเดินอยู่บนไม้ระนาด

              แบบคาน           ซึ่งผมได้รับแจ้งเหตุมีช่างไม้บริษัทตกจากไม้ระนาดคานเนื่องจากไม้หักเมื่อไปสอบสวน    

              อุบัติเหตุพบว่าไม้ระนาดท่อนที่หักนั้น มีตาไม้ซึ่งกินเนื้อไม้ลึก  ตาไม้จะเป็นลักษณะวงสีดำกลางท่อน

                         สรุปจากเรื่องนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงต้องขอย้ำเตือนช่างไม้ทุกคนว่า    ในการทำงานขึ้นไม้ระนาด     

               หรืองานที่ต้องใช้ไม้พวกไม้หน้าสามทำงาน      ในลักษณะของงานที่ใช้ไม้ในการเหยียบเดินหรือรับน้ำ

               หนัก  ต้องตรวจดูไม้ที่จะใช้ด้วยว่ามีตาไม้ในลักษณะกินเนื้อไม้ลึกหรือเป็นวงกว้างหรือไม่ ถ้าพบให้คัด

               ออกและบอกเตือนไม่ให้นำมาใช้งาน เพราะคนที่จะเกิดอุบัติเหตุก็คือพวกคุณที่อยู่ข้างบนไม้นั้นนั่นเอง.

          ว่าด้วยเรื่องการทำงานกับนั่งร้านประเภทต่างๆ

                            อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้านนั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับนั่งร้านสูงเสมอไป

             รุนแรงมีถึงขั้นเสียชีวิตที่เกิดกับบริษัทแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานที่นี่และมีขั้นพิการจากอุบัติเหตุนั่งร้าน

              อันจะขอกล่าวต่อไป

                             กรณีเสียชีวิตนั้นเกิดกับคนงานของผู้รับเหมางานทาสีซึ่งปฏิบัติงานกับนั่งร้านซึ่งมีความสูง5ชั้น

             โดยชั้นที่ปฏิบัติงานได้ใช้ไม้กระดานแผ่นเดียวรองนั่ง  ขณะเอื้อมเพื่อทาสีไม้ได้กระดกเป็นเหตุให้ตกลง

             มาถึงแก่ชีวิต ในปัจจุบันงานความปลอดภัยหน่วยงาน จ.ระยอง  ได้มีกฎระเบียบห้ามใช้ไม้กระดานแผ่น

             เดียวในการทำงานไม่ว่านั่งร้านจะมีความสูงเท่าใดก็ตามแต่   และหากมีการใช้ไม้กระดานเนื่องจากความ

             จำเป็น      ไม่มีชานพักเหล็กเพียงพอจริงๆ ต้องใช้ไม้กระดานหนาซ้อนสองแผ่นเท่านั้นและหากเป็นการ

             ทำงานบนที่สูงต้องมีการมัดไม้ทั้งสองแผ่นให้เรียบร้อย

                              กรณีการทำงานกับนั่งร้านเพียงชั้นเดียวแท้ๆก็ยังเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเหตุการณ์นี้เกิดกับ

             คนงานช่างไม้ผู้รับเหมางานทั่วไปงานหนึ่งใช้นั่งร้านชั้นเดียวและใช้หม้กระดานแผ่นเดียวในการเหยียบ

             ยืนทำงานซึ่งผมได้พบและกล่าวเตือนให้ซ้อนไม้แต่คนงานคนดังกล่าวได้ดื้อรั้นเพราะขี้เกียจหาไม้ผมจึง

             บอกหากเกิดเหตุใดๆขึ้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  แต่คนงานคนดังกล่าวก็ยังรั้นว่าอีกแป๊บเดียว

             เมื่อผมออกจากไซด์งานไปไม่ถึงสิบนาทีได้รับแจ้งว่ามีคนงานตกนั่งร้านได้รับบาดเจ็บข้อเท้าไม่สามารถ

             เดินได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วสอบถามชื่อไปจึงได้ทราบว่าเป็นคนงานคนดังกล่าวจริงๆทำให้เสียสถิติ

             อุบัติเหตุในไซด์งานนั้นๆแต่บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น     เมื่อไปดูที่เกิดเหตุก็พบว่าไม้มันหนาก็จริง

             แต่มันก็ยังหักได้  คนงานคนนี้ต้องพักรักษาตัวถึงยี่สิบกว่าวันเนื่องจากเดินไม่ได้ที่ต้องรักษาตัวนานเป็น

             เพราะอายุมากแล้วหากอายุน้อยคงไม่บาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกนานขนาดนี้ และจนปัจจุบันข้อเท้าก็ยังไม่

             เหมือนเดิมทั้งที่ผ่านเหตุการณ์มาเป็นปีแล้ว  ดังนั้นอย่าคิดว่าทำงานกับนั่งร้านความสูงแค่ชั้นเดียวจะไม่

             เป็นไรเนื่องจากเราไม่ได้ระวังตัวไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแม้ความสูงไม่มากก็สามารถทำให้เรา

             บาดเจ็บมากได้.

                       กรณีอุบัติเหตุต่อไปนี้เป็นเหตุให้การทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนที่มีความสูงเกินกว่าสามชั้นขึ้น

             ไปต้องมีฐานสามด้านนับแต่เหตุการณ์นี้กล่าวคือ  ไซด์งาน FZ   มีการปฏิบัติงานของคนงานชุดช่างเชื่อม

              ผู้รับเหมา โดยปฏิบัติงานกับนั่งร้านล้อเลื่อนความสูงสามชั้น   ซึ่งผมเห็นการเข็นไปมาแล้วจึงเข้าไปบอก

              ให้ขณะเข็นให้ลงมาก่อนเสียเวลาขึ้นลงสามชั้นไม่มากมาย  คนงานคนนี้ก็รับปากแต่ก็ไม่ทำตามที่ผมต้อง

              บอกเพราะเห็นการเข็นผ่านบนพื้นมีทั้งสายไฟมีทั้งสายยาง   นั่งร้านก็เป็นนั่งร้านตอนเดียว    เมื่อผมออก

              มาเพื่อจะไปดูที่ไซด์อื่นต่อออกมาได้สักพักใหญ่ก็ได้รับแจ้งนั่งร้านล้มผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

              อาการสาหัส และได้มีการส่งตัวไปรับการผ่าตัดต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดถึงแม้ผมจะโกรธเคืองที่เตือนกัน

              แล้วไม่ฟังไม่อยากจะไปดูหรือช่วยเหลือใดๆ     แต่สุดท้ายก็ไปช่วยเหลือในการเดินเรื่องค่ารักษาในสิทธิ

              บัตรทองให้ จนบัดนี้คนงานคนนี้ก็พิการเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ทางฝ่ายงานความปลอดภัย

             บมจ . เหมราช  จึงได้ออกกฎระเบียบการทำงานกับนั่งร้านชนิดล้อเลื่อนที่มีความสูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป

             ต้องประกอบให้มีวัสดุครบถ้วนดังนี้

                 1. ฐานนั่งร้านต้องมีสามด้าน            &n