5 ส ในโรงงาน ส สะสาง

5 ส ในโรงงาน

วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม 5ส

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งผลิตสินค้ามีคุณภาพที่ดี ราคาถูก มีการส่งมอบที่
รวดเร็ว โดยที่สถานประกอบการมีความปลอดภัยในการทำงาน
2. สร้างความคิดริเริ่มของพนักงานและเกิดความร่วมมือในองค์กร
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
4. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน
5. เพื่อลดระดับสินค้าคงคลังและลดต้นทุน

ความหมายของ 5ส
ประเทศในโลกตะวันตกและญี่ปุ่นถือว่าความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งใน
สถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน
บริษัทเอ็น เอส เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทแรกที่นำระบบ 5ส มาใช้ใน
วงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย แต่มีการใช้ 3ส คือ สะสาง, สะดวก และสะอาด เท่านั้น
ต่อมาบริษัทที่นำระบบ 5ส มาใช้ครบระบบคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด ซึ่งในเวลาต่อมาได้มี
การกำหนดเป็นภาษาไทยว่า 5ส เพื่อง่ายต่อการจดจำและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกๆ
หน่วยงาน
กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยปรับปรุงพื้นที่การทำงานเพื่อค้นหาปัญหาและ
สาเหตุความบกพร่อง และเป็นกิจกรรมที่เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน 5ส ตามประเทศต่างๆ ประกอบไปด้วย

 

Visitors: 157,076