สารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

หลักสูตรสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

แนวคิด

        การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการหรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายทั้งนี้เกิดจากองค์กรขาดการจัดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพรวมทั้งบุคลากรขาดจิตสำนึกและความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่าง ปลอดภัย จึงควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้าน สารเคมีวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอันตรายของสารเคมีในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ

      2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี การใช้ การเก็บรักษา การขนย้าย และแนวทางปฏิบัติงานให้ปลอดภัย

       3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้บทบาทหน้าที่ของทีมงานกองอำนวยการแผนระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

       4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หัวข้อบรรยาย

           เกมส์สันทนาการ ละลายพฤติกรรม เช็คความพร้อมก่อนการอบรม

          คุยกันก่อนอบรม  ทัศนคติ นำไปสู่  พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
      1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี

      2.  กฎหมาย และ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับสารเคมีอันตราย
      3.  สัญลักษณ์ และ ป้ายเตือนอันตรายสารเคมี

      4. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี SDS ( Safety Data Sheet) +Workshop

      5.  แนวทางในการจัดเก็บสารเคมีอันตราย

      6. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)

      7. มาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล ขั้นรุนแรง การสื่อสารตามหลักสากล
         7.1. เรียนรู้การจัดทำแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลขั้นรุนแรง และ มาตรฐานการประสานงาน

         7.2  มาตรฐานการจัดเตรียมทีมฉุกเฉินภายในองค์กรเพื่อเข้าระงับเหตุ

         7.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล

      8.  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

      9.  ประชุมแผนเพื่อเตรียมซ้อมแผนเก็บกู้ระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหลขั้นรุนแรง

      10. ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลขั้นรุนแรงตามแผนที่เตรียมไว้

      11. สรุปปัญหาที่พบจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

       ( หัวข้ออบรม สามารถยืดหยุ่นตามความต้องการของสถานประกอบการได้ )

กลุ่มเป้าหมาย

           พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี  พนักงานทั่วไป  หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ระยะเวลาการอบรม

             จำนวน 1 วัน  ( 6 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าอบรม

             30-50  คน/รุ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของสารเคมีแต่ละกลุ่ม
       2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเครื่องหมาย หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
       3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
      4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำทักษะจากการฝึกภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 

ภาพตัวอย่างของการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

Visitors: 580,709