KYT การหยั่งรู้ระวังอันตราย สำหรับพนักงานขับรถ

หลักสูตรการฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย สำหรับพนักงานขับรถ

KYT : Kiken Yochi Training For drivers

หลักการและเหตุผล

จุดเริ่มต้น... ของอุบัติเหตุในการทำงาน... HUMAN ERROR !!!

จะต้องแก้ไขอย่างไร? โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานขับรถที่... เสี่ยงไม่ปลอดภัยของพนักงานขับรถ เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซาม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสียในการทำงานทั้งสิ้น

สร้าง... จุดแข็งของพนักงานขับรถ จุดแข็งของเตือนสติ จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ!! เพราะ..องค์กรใด?ที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน(ขับรถ) จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ให้แก่ผู้บริหาร และผลิตภัณฑ์ขององค์กร
อุบัติเหตุต่างๆ...การบาดเจ็บ ทุพพลภาพ  การเสียชีวิตนั้น ท่านรู้หรือไม่? ว่า นอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงานขับรถ ผู้บริหารและองค์กร แล้วยัง...บั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของพนักงานขับรถ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น...ควรป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ!!
คุณรู้หรือไม่ว่า...มีอันตรายอะไร? ซ่อนเร้นอยู่ในการขับรถ และเตรียมความพร้อมของสภาพรถ บ้าง ?
สร้างจิตสำนึก... ในด้านความปลอดภัยร่วมกันกับพนักงานขับรถภายในองค์กรได้อย่างไร?


หัวข้อการฝึกอบรม

         ♥ การสร้างจิตสำนึกการระวังอันตราย อุบัติภัย ร่วมกัน ทำและคิดด้วยตัวเอง  
         ♥ ความแตกต่างและความหมายของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
               - INCIDENT อุบัติการณ์
               - ACCIDENT อุบัติเหตุ
               - NEAR MISS เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
         ♥ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ

        ♥ ทัศนคติและแนวคิดในการขับรถปลอดภัย

            ¶สถิต ประเภทอุบัติเหตุทางถนน

            ¶ทัศนคติ ปรัชญา แนวคิดในการขับรถ

            ¶ ปัจจัยของอุบัติเหตุทางถนน

 

        ♥ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและมารยาท

            ¶อธิบาย ความหมาย การจราจร ไหล่ทาง เขตปลอดภัย ฯลฯ

        ♥ กฎหมายเกี่ยวการรถบยนต์และรถบรรทุก เช่น การขับรถ  การบรรทุก เวลาเดินรถ ฯลฯ

        ♥ มารยาทในการขับรถ เช่น การหยุด-จอดรถ การเลี้ยวรถ การแซง

        ♥ เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

        ♥ กฎการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

                1. มองไกลไปข้างหน้า

                2. มองโดยรอบ

                3. มองเคลื่อนไหวสายตา

                4. ปฏิบัติเพื่อหาพื้นที่ว่าง

                5. ปฏิบัติเพื่อการสื่อสาร

          ¶การเว้นระยะห่างรถคันหน้า

        ♥ กิจกรรม KYT การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย

                ¶   ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา 

                ¶ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการหยั่งรู้ระวังอันตราย KYT

        ♥  ประเภทของ KYT  ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน

                ¶  KYT 4 ยก ( 4 Rounds KYT)

                ¶  KYT  จุดเดียว ( One Point KYT )

                ¶  KYT ปากเปล่า ( Oral KYT )       

        ♥ ขั้นตอนและวิธีการ ทำ KYT  4 ยก  ค้นหาอันตราย วิเคราะห์ ว่ามีกิจกรรมใดบ้าง? และจะต้องปฏิบัติอย่างไร? 

           " มือชี้ ปากย้ำ" เตือนสติ ก่อนปฏิบัติงาน  ด้วยการระดมสมอง

                  ยกที่ 1  ค้นหาจุดอันตราย จากภาพที่ซ่อนเร้น พร้อมสาเหตุ
                  ยกที่ 2  เลือกจุดอันตรายที่สำคัญที่สุด
                  ยกที่ 3  หามาตรการป้องกันแก้ไข
                  ยกที่ 4  เลือกมาตรการป้องกันที่ทำได้ง่าย ทันที

           ตั้งสโลแกน โดยเลือกมาตรการป้องกันที่ดีที่สุด ทำและจำได้ง่าย ... พูดเตือนตนก่อนทำงาน

        ♥  Work Shop : กิจกรรมย่อย ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมค้นหาอันตราย ทำ KYT จากภาพหรืออุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น  

            2  รอบ  KYT ปากเปล่า 1 รอบ

รูปแบบการอบรม  :    บรรยาย 60  % Workshop  40 %

กลุ่มเป้าหมาย  :       พนักงานขับรถ หัวหน้างาน

ระยะเวลาการอบรม :   จำนวน 1 วัน  ( 6 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าอบรม :    30-40  คน/รุ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ผู้เข้ารับการอบรมสร้างสัญชาติญานความปลอดภัย คาดการณ์อันตรายล่วงหน้า เตือนสติก่อนปฏิบัติงาน

          2.ผู้เข้าอบรมค้นหามีการค้นหาอันตรายในการขับรถ สร้างวินัย จิตสำนึกความปลอดภัยตลอดเวลา

          3.ผู้เข้าอบรมรู้กฎหมายการขับรถและย้ำเตือน ตัวเองอยู่เสมอในการขับรถยนต์

 ผมรับรองว่า ทำได้ วัดผลได้  จากประสบการณ์สอน และทำกิจกรรมนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มากกว่า 18 ปี

 

Visitors: 572,432