โปรเตอร์ Lock out Tag out

สวัสดีครับ

       ขอนำโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักการและข้อกำหนดทั่วไประบบการตัดแยกพลังงาน 

ที่มาของข้อมูล

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

Visitors: 572,408