Hayari Hatto & หยุด เรียก รอ

หลักสูตรการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และการรายงานเมื่อพบความผิดปกติ (หยุด-เรียก-รอ )

Hiyari Hatto Actvity& TYM /Tomeru-Yobu-Matsu

หลักการและเหตุผล

      สถานประกอบการได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมความปลอดภัย เพื่อต้องการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและกลับถึงบ้านในแต่ละวันอย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของฝ่ายบริหาร กิจกรรม Hiyari Hatto ขึ้น ซึ่ง “ฮิยาริ” เป็นภาษาญี่ปุ่นมีคำเดิมว่า “ฮัตโตะ-ฮิยาริ-ฮ้อตโตะ (Hatto-Hiyari-Hotto)” หมายถึง การแสดงออกของความรู้สึกของความตกใจและแสดงอาการนั้นออกมาเป็นคำพูดในลักษณะอุทานเวลาเห็นเหตุการณ์ หรือประสบกับเหตุการณ์ที่เกือบเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับคำอุทานในภาษาไทยว่า “อุ๊ย! เกือบไปแล้ว…มั้ยล่ะ” แต่เนื่องจากคำว่า “ฮัตโตะ-ฮิยาริ-ฮ้อตโตะ” มีความยาวเกินไปจึงละคำว่า “ฮ้อตโตะ” เป็น “ฮิยาริ-ฮัตโตะ (Hiyari-Hatto)” มีความหมายตรงกับภาษาไทยว่า “อุ๊ย! เกือบไปแล้ว”  กิจกรรมดังกล่าว จึงได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ในการร่วมกันชี้จุดเสี่ยง และนำมาป้องกันและแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำ  “กิจกรรม Hiyari Hatto ”และ หยุด เรียก รอ
  2. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมแจ้งปัญหาที่เคยประสบและอาจเกิดอันตรายต่อสมาชิกของพนักงาน
  3. เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและจุดไหนที่เสี่ยงต้องได้รับการปรับปรุง
  4. เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  เชิงรุกป้องกันก่อนที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้น
  5. ส่งเสริมให้การทำงานเป็นทีมในองค์กร มีการสร้างสัมพันธ์ภาพเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี การร่วมแรงร่วมใจกัน ผสานความแตกต่างเพื่อส่งเสริมการการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ถึงแม้ไม่ต้องมีผู้นำ ทีมก็สามารถดำเนินงานด้วยตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรอย่างที่สุด

   หัวข้อการฝึกอบรม
      - หลักในการทำให้อุบัติเหตุเป็น ศูนย์ ZERO ACCIDENT
      -  ความหมายศัพท์ทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

               - ความเสี่ยงอันตราย

               - INCIDENT อุบัติการณ์
               -  ACCIDENT อุบัติเหตุ
               -  NEAR MISS เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
          - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ

           - Workshop ค้นหาอันตราย พร้อมแนวทางการป้องกันแก้ไข
          - กิจกรรม  Hiyari Hatto 

                -  ขั้นตอนและวิธีการ กิจกรรม Hiyari Hatto 

                -  ประเมินความเสี่ยงแยกประเภท   Rang A , Rang B , Rang C

                - การติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

                 - Work Shop : กิจกรรมย่อย ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมค้นหาอันตราย ภายในโรงงานของเรา แล้วนำเสนอ 

          - กิจกรรม กิจกรรม หยุด เรียก รอ (  TYM / Tomeru-Yobu-Matsu)

             - ความสำคัญของมาตรฐาน หยุด เรียก รอ

             - ขั้นตอนมาตรฐาน หยุด เรียก รอ

             - HORENSO หมายถึง การรายงานการติดต่อ และ การปรึกษา ซึ่งการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการลดความสูญเสีย ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับความคิด และทัศนคติของคนในองค์กร ให้มีจิตสำนึกในงานที่ตนเองทำและรับผิดชอบว่าถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาหรือไม่ ต้องเป็นคนช่างสังเกต มี Commonsense สังเกตเห็น สิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดความสูญเสียต่อไป  

          - Work Shop : กิจกรรมย่อย ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมทำกิจกรรม หยุด เรียก รอ 

รูปแบบการอบรม 

          บรรยาย 50 % Workshop  50  %

กลุ่มเป้าหมาย

          พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ระยะเวลาการอบรม

       จำนวน 1 วัน  ( 6 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าอบรม

       30-45  คน/รุ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ การค้นหาอันตราย ทำงานอย่างปลอดภัย
  2. ผู้เข้าอบรมรู้และให้ความสำคัญของการสื่อสารประสานงาน สร้างวินัย สร้างสามัคคี การทำงานเป็นทีม
  3.  ผู้เข้าอบรมรู้ถึงการลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  4. เพื่อส่งเสริมการการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร

Visitors: 568,484