จิตสำนึก 5ส เพื่อเพิมค่านิยมวัฒนธรรมขององค์กร

หลักสูตร จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผล

       5ส เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการเพื่อวางแนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มผลิตภาพ ความปลอดภัย ขวัญกำลังใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเป็นระบบที่มุ่งสร้างมาตรฐานในการทำงาน สร้างวินัย ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทำงานขององค์กร ส่งผลให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในด้านคุณภาพ ประหยัดทรัพยากร ลดปัญหามลภาวะ และลดความสูญเปล่าในการทำงาน ก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม นำพาองค์กรไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

       การดำเนิน 5ส เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการทำ 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่องค์กรกำหนด และสิ่งสำคัญคือ สร้างวินัย อบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนิน 5ส และคณะกรรมการ 5ส จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

       1. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกและประยุกต์ใช้ 5ส. ในปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

        2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการทำ 5ส นำไปปรับปรุงในหน่วยงานตนเองได้

        3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

        4. จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรม

 หัวข้อการสัมมนา

      1l ปัญหา อุปสรรค การทำ  5ส ในองค์กร

      l ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

      l แนวคิดการเพิ่มผลผลิต อธิบายความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และ ลูกค้า

      l เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5ส

      l ทบทวนวิธีการทำ 5ส ของ ส แต่ละตัว 

              S1 : SEIRI : สะสาง

              S2 : SEITON : สะดวก

              S3 : SEISO : สะอาด

              S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน

              S5 : SHITSUKE : สร้างวินัย

                l 5ส ที่มองเห็นและที่มองไม่เห็น   

     l  5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน         

     l    ทบทวนบทบาทหน้าที่ของทีมคณะกรรมการ 5ส และเจ้าของพื้นที่

             -  ทีมวิชาการ

             -  ทีมประชาสัมพันธ์

             -  ทีมมาตรฐาน

             -  ทีมตรวจประเมิน

             -  เจ้าของพื้นที่

        l  Work shop ระดมสมอง หาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน

              และทำมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานพื้นที่ ( ถ่ายภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน)

        l  ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ 5ส

        l  การยกระดับ 5ส

        l  พนักงานจะได้รับอะไรจาก 5ส (ความสุข ,ความสนุก,ความสบาย,ความสามัคคีและความสมดุล)

        l   บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้

           Work shop

            เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ และคงอยู่อย่างยั่งยืน  

     ประสบการณ์ตรง ทำ 5ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5ส ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน เคยเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นมา 6ปี อยู่ในเครือ AJINOMOTO ...     

รูปแบบการอบรม :  บรรยาย 70  % Workshop 30  %

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานทั่วไป  หัวหน้างาน คณะกรรมการ 5ส และผู้บริหาร

ระยะเวลาการอบรม :  1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าการอบรม :  35-40 คน/รุ่น

Visitors: 575,588