หลักสูตร 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต ( 1 วัน) เน้นสายการผลิต

หลักสูตร 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต ( 1 วัน) เน้นพนักงานสายการผลิต

หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆให้เหมาะสม โดยการบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างนวินัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยาก  แต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน

       การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5ส. และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน  ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต 

หัวข้อการบรรยาย

           •  ประวัติความเป็นมา 5ส

           • เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส

           • ความหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการทำ 5ส แต่ละตัว

                   S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)

                   S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)

                   S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning)

                   S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)

                   S5 : SHITSUKE : สร้างวินัย : ส5 Training & Discipline)

           •  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส

                    1. ประกาศให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน

                    2. ให้การศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

                    3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส แบ่งเป็น 4 ทีม

                        (ทีมวิชาการ,ทีมประชาสัมพันธ์,ทีมมาตรฐานและทีมตรวจประเมิน

                     4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนร่วมกัน

                     5. จัดแบ่งโซนและเขตและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ

                     6. ถ่ายภาพ ก่อนทำกิจกรรม

                     7. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง

                     8. ตรวจผล ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข

                     9. สร้างมาตรฐาน 5ส

                   10. มีการตรวจเช็คพื้นที่ โดยผู้บริหารอยู่เสมอ

                   11. ถ่ายรูป หลังทำกิจกรรม

                   12. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

                   13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

                   14. การวัดผล

          •   Workshop แบ่งกลุ่มตามแผนก นำรูปภาพในหน่วยงานที่ไม่สอดคล้องกับระบบ 5ส (ภาพก่อนทำ 5ส)  มาช่วยกันหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อส่งให้เจ้าของพื้นที่ทำการปรับปรุง ทำแล้วถ่ายรูปการปรับปรุงแก้ไข (ภาพหลังทำ 5ส)   เน้นการเรียนรู้วิธีการทำ 5ส เพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่ในการทำงาน

            1 วัน เรียนรู้เพื่อนำไปปรับพัฒนาหน่วยงานตัวเอง เท่านั้น  ถ้าจะให้ยั่งยืน ก็ต้องมีจัดตั้งคณะกรรม 5 ส  แบ่งเป็น 4 ทีม (ซึ่งต้อง หลักสูตร 2 วัน หรือ 2.5 วัน จะได้ประสบความสำเร็จ เป็นรูปธรรม)

             1 วัน  เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปพัฒนาหน่วยงานของตัวเอง ว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เป็นสะอาด ไม่เป็นระเบียบหาของยาก มีของเกินความจำเป็น  พนักงานควรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ ทำงานได้ง่ายขึ้น คล่องตัว  ลดการสูญเปล่า ลดการสูญเสีย  ทำให้มีการจัดเก็บหยิบก็ง่ายหายก็รู้  ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนที่จะชำรุดเสียหายกว่าปัจจุบัน ทุกคนมีวินัย มีความสามัคคีช่วยกัน มีความเสียสละในการทำงาน  ถือว่า 5ส ไม่ใช่การเพิ่มงาน แต่เป็นงานที่ทุกคนต้องทำ เพื่อ บ้านหลังที่ 2 คือ โรงงานของเราน่าอยู่น่าทำงาน มีความปลอดภัย

              ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5ส ในโรงงานอุตสาหกรรมมาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5ส ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน อดีตเป็นประธาน 5ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต   6   ปี ในโรงงานญี่ปุ่น  เครืออายิโน๊ะโมโต๊ะ..    

รูปแบบการอบรม  : บรรยาย 70  % Workshop 30  %

กลุ่มเป้าหมาย       : พนักงาน  หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ระยะเวลาการอบรม       :  1 วัน ( 6  ชั่วโมง )

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการทำกิจกรรม 5ส และเกิดความตระหนักของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำ 5ส ในหน่วยงานของตนเอง

    3.เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

     4.สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

     5.สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่ น่าทำงานและมีความปลอดภัยมากขึ้น

Visitors: 575,588