เทคนิคและวิธีการตรวจประเมิน 5ส ในพื้นที่ทำงาน

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส

สำหรับคณะกรรมการ 5ส เน้นทีมตรวจประเมิน 5ส

หลักการและเหตุผล

               5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขั้นและปลอดภัยรวมถึงเป็นพื้นฐานของระบบต่าง ๆ และเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ วิธีการหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคคลากรในองค์กรร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือ การตรวจประเมิน5ส อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง คือการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่อง หลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนน การถ่ายรูปก่อนทำ 5ส การเสนอแนะข้อปรับปรุง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการดำเนินการ 5ส

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับการอบรมไปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือบริษัทของตนเองได้      

หัวข้อการฝึกอบรม

            • เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส

            • หลักการ 5ส ขั้นตอนการดำเนินการ  (อธิบายทบทวน 5ส)        

                 S1 : SEIRI : ส1: สะสาง

                 S2 : SEITON : ส2 : สะดวก 

                 S3 : SEISO : ส3 : สะอาด

                 S4 : SEIKETSU : ส4 : สร้างมาตรฐาน

                 S5 : SHITSUKE : ส5: สร้างนิสัย

           • การขับเคลื่อนระบบ 5ส ตามแนวทาง PDCA 

           • บทบาทหน้าที่ของทีมคณะกรรมการ 5ส ( คราว ๆ)

               -      ทีมวิชาการ

               -      ทีมประชาสัมพันธ์

               -      ทีมสร้างมาตรฐาน

               -      ทีมตรวจประเมิน

         • ทีมตรวจประเมิน  เน้นบทบาทหน้าที่ 

              -  ความหมายและเป้าหมาย ของการตรวจประเมิน 5ส

              -  บทบาทหน้าที่คณะกรรมการการตรวจประเมิน 5ส

              -  ขั้นตอนและประเด็นการตรวจ ( ก่อนการตรวจ 5ส,การปฏิบัติในระหว่างการตรวจ 5ส และภายหลังการตรวจ 5ส

              -  วิธีการตรวจประเมิน 5ส  ( สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ )

              -  การเป็นผู้ตรวจประเมิน 5ส ข้อพึงระวัง   ในการเป็นผู้ตรวจประเมินที่ดี

              -  ระดับการตรวจประเมิน และวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน

              -  แบบฟอร์มการตรวจประเมิน 5ส  มี 2 ประเภท (สำนักงาน และโรงงาน/คลังสินค้า)

              -  แต่ละพื้นที่ ควรตรวจประเมินประเด็นอะไรบ้างแต่ละพื้นที่

              -  การให้คะแนน 5ส และการแปลผล

              -  กำหนดแผนดำเนินการระบบ 5ส และควบคุมติดตามให้แผนสำเร็จตามที่วางไว้

              -  ถ่ายรูปที่ไม่สอดคล้อง 5ส    ทำรายงาน รูปก่อนทำ 5ส ระบุคำแนะนำในการปรับปรุงพื้นที่ ส่งให้เจ้าของพื้นที่ ทำการแก้ไข ปรับปรุงให้เสร็จแล้วถ่ายรูปหลังทำ 5ส กลับให้คณะกรรมการภายใน 7 วันหรือกำหนดเสร็จ (กรณีต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง รออนุมัติ)

              -   สรุปผลการดำเนินงานตรวจประเมิน ด้านการให้คะแนนแต่ละพื้นที่ และ เปอร์เซ็นต์การปรับปรุงแก้ไข ส่งให้ประธาน 5ส  แล้วให้ทีมประชาสัมพันธ์ ในบอร์ด5ส  ต่อไป

          - Work shop  ทีมตรวจประเมิน ลงพื้นที่ถ่ายรูป ก่อนทำ 5ส  แล้ว ระดมสมองหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน  สร้างความยั่งยืน โดยการจัดทำมาตรฐานกลางและมาตรพื้นฐาน แล้วแต่พื้นที่

          -  บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้

            เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มทำ 5ส ใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะมีการตรวจประเมินพื้นที่อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ และคงอยู่อย่างยั่งยืน  

     ประสบการณ์ตรง ทำ 5ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5ส มา 6 ปี ก่อนจะเกษียณอายุการทำงาน  จากการพบเห็นโรงงานต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำมา 3 โรงงาน อบรม5ส ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 20 แห่งที่กำลังเริ่มทำ 5ส  และเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน อ่านเวปไซด์ต่าง ๆ

 

รูปแบบการอบรม บรรยาย 60  % Workshop 40  %

กลุ่มเป้าหมาย     :  คณะกรรมการ 5ส , พนักงานที่เกี่ยวข้อง,  หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ระยะเวลาการอบรม    :   1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าการอบรม 35-40 คน/รุ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส.อย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน
  2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทีมคณะกรรมการ 5 สแต่ละทีม เน้นการตรวจประเมินพื้นที่ 
  3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเทคนิค วิธีการ เป็นคณะกรรมการ 5ส ทีมตรวจประเมินที่ดีมีคุณภาพ
Visitors: 575,590