ขับขี่ปลอดภัยรถขนส่งสารเคมีอันตราย

สวัสดีครับ

         การขับขี่ปลอดภัย สำหรับพนักงานขับรถสารเคมีอันตราย เราควรเรียนรู้และพัฒนาเทคนิควิธีการใดบ้างมาดูกันครับ

 กรมการขนส่งทางบก ออกกฎผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
         กรมการขนส่งทางบก ดีเดย์ !!! 1 มกราคม 2565 ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ท. 4) ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายใช้คู่กับใบขับขี่ ท. 4 พร้อมเริ่ม !!! เดินหน้าอบรม และทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล มุ่งยกระดับความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งเชื้อเพลิงที่จำเป็นต้องมีการขนส่งไปทั่วทั้งประเทศ เพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานของประชาชน ซึ่งหากระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็อาจเป็นสาเหตุของความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าอุ บัติเหตุในการขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งนี้ การที่ผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมไปถึงแนวทางวิธีการในการระงับความเสี่ยง และความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายเมื่อเกิดการรั่วไหล จึงเป็น การยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายได้อีกทางหนึ่ง

           ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ดำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยกำหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทั้ง 9 ประเภท (ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด, ประเภทที่ 2 แกส, ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ, ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ, ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์, ประเภทที่ 6 สารพิษ และสารติดเชื้อ, ประ เภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี, ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน และประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด) ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ควบคู่กับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ซึ่งการจะได้รับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายนั้น ต้องผ่านการอบรม และทดสอบจากหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย

          โดยมีหลักสูตรอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

          หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ขับรถขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกประเภท ต้องผ่านการอบรม และทดสอบในหลักสูตรขั้นพื้นฐานทุกคน และ      หลักสูตรพิเศษ จำนวน 3 หลักสูตร สำหรับผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ขับรถวัตถุอันตรายประเภทที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม ประกอบด้วย หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแทงค์, หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด และหลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายมีลักษณะเป็นบัตรสมาร์ทคาร์ดขนาดเดียวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเพื่อให้สะดวกต่อการพกพา มีอายุไม่เกิน 3 ปี

           โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ขับรถวัตถุอันตราย (ท. 4) ต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบตามหลักสูตรอบรมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามประเภท และลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

             โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายต้องตระหนัก และไม่ยินยอมให้พนักงานขับรถซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ท. 4) และหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด รวมถึงต้องมีเอกสารการขนส่งอยู่ในรถตลอดการขนส่ง ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง และอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของประเทศไทย

 

Visitors: 580,709