หน่วยที่ทำงานและท่าทางการทำงาน

หน่วยที่ทํางาน คืออะไร..มีความสําคัญอย่างไร

 

ทําไมต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับ..ท่าทางการทํางาน

1. สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสถานที่ทํางาน (Workplace) หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติงาน ณ จุดปฏิบัติงานหรือสถานีงาน (Workstation) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งใน 1 วันทํางาน

องค์ประกอบของสถานที่ปฏิบัติงาน หรือสถานที่ทํางาน

       • จุดปฏิบัติงานหรือสถานีงาน (Workstation)

       •  สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แผง ควบคุม เครื่องจักร ฯลฯ

       • สภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น เสียงดัง ความร้อน  แสงสว่าง สารเคมี ฯลฯ

การออกแบบสถานีงานประเภทต่างๆ (Workstation Design) การออกแบบสถานีงานจึงควรพิจารณาถึงกลุ่มของผู้ที่จะใช้สถานีงาน และทําการออกแบบให้มีความสัมพันธ์กันซึ่งในทางการยศาสตร์ได้ พิจารณาลักษณะของสถานีงานไว้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ ด้วยกันดังนี้

  1. สถานีงานที่ต้องนั่งทํางาน (Seated workstation)
  2. สถานีงานที่ต้องยืนทํางาน (Standing workstation)
  3. สถานีงานที่ต้องนั่งและยืนทํางาน (Sit-Stand workstation)

ลักษณะงานแบบไหน..ที่ควรถูกจัดให้ทํา ในลักษณะ “นั่ง”

  1. สถานีงานที่ต้องนั่งทํางาน (Seated Workstations)

• เป็นงานที่สามารถทำได้อย่างสะดวกในขณะนั่งตลอดช่วงปฏิบัติงาน

• ไม่มีการเอื้อมตัวมากเกินไป (40 เซนติเมตร) หรือตําแหน่งของงานอยู่สูงกว่า พื้นผิวงานมาก

     ไป (15 เซนติเมตร)

• งานที่ไม่ต้องการแรงมาก เช่น การยกของขนาด 4.5 กิโลกรัม ขณะนั่ง

• งานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน หรือการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก

• งานที่ต้องการความละเอียดสูง

• งานที่ต้องใช้คันบังคับเท้า ในขณะปฏิบัติงาน

 

       2. สถานีงานที่ต้องยืนทํางาน (Standing Workstations)

            • งานที่สถานีงานไม่มีที่ว่างให้กับหัวเข่าขณะนั่ง

            • งานที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนักขนาดมากกว่า 4.5 กิโลกรัม

           • งานที่ต้องการเอื้อมในทิศทางต่างๆ มาก และเกิดขึ้นบ่อย

          • งานที่มีการเคลื่อนที่จากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสูง

          • งานที่ต้องมีการใช้แรงกดมาก ๆ เช่น การบรรจุสิ่งของ หรือห่อของ เป็นต้น

3. สถานีงานที่ต้องนั่งและยืนทํางาน (Sit – Stand Workstations)

     •  งานที่มีความหลากหลาย ซึ่งงานบางส่วนเหมาะที่ จะทำในขณะนั่ง และ    

    บางส่วนเหมาะที่จะทํา ในขณะยืน

    •  งานที่มีการเอื้อมไปด้านหน้ามากกว่า 41 เซนติเมตร และโน้มตัวไปด้านหน้า

     มากกว่า 15 เซนติเมตร เหนือพื้นผิวที่ปฏิบัติงาน

กฎทั่วไปสําหรับการออกแบบสถานีงาน

  1. ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องเห็นอะไรในขณะปฏิบัติงาน
  2. ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องได้ยินอะไร
  3. อะไรคืองานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องกระทำ
  4. อะไรคือลําดับของงานทั้งหมดที่ต้องกระทำ
  5. อะไรคือพื้นที่ที่ต้องวางสิ่งของต่าง ๆ  ในขณะปฏิบัติงาน
  6. อะไรคือพื้นที่ว่างที่ต้องวางสิ่งของต่าง ๆ  ในขณะปฏิบัติงานเพื่อ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
Visitors: 572,431