โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
หลักและเหตุผล
      การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ ลูกจ้าง ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับ การพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือกรมควบคุมโรค เพื่อให้สามารถดำเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที
      “โรคจากการประกอบอาชีพ” หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล เนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพ
     “โรคจากสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล เนื่องมาจากมลพิษ
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย สิ่งปนเปื้อน และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้พนักงานทราบถึงประเภทอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาการและผลกระทบต่อร่างกาย
3. เพื่อให้พนักงานเตรียมข้อมูลสำหรับการตอบคำถามคัดกรอง โรคจากการทำงาน
4. เพื่อให้พนักงานทราบแนวทางการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขอนามัยของลูกจ้าง

หัวข้อการบรรยาย
     หัวข้อที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
     หัวข้อที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
             ● กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความ                      ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

             ● ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน พ.ศ.                    2566 ( จัดเป็น 4 กลุ่มโรค รวมทั้งหมด 106 โรค )
             ● กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563
       หัวข้อที่ 3 กำหนดชนิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน ( แบ่งเป็น 4 กลุ่มโรค รวมทั้งหมด                       106 โรค )
        หัวข้อที่ 4 สาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
        หัวข้อที่ 5 ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค และโรคสิ่งแวดล้อม 2 โรค
       หัวข้อที่ 6 การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง
       หัวข้อที่ 7 คำถามคัดกรอง โรคจากการทำงาน เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วย ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แพทย์จะตรวจวินิจฉัยว่า เป็นโรคอะไร ?                     เป็นเนื่องจากการทำงานหรือไม่ ?
       หัวข้อที่ 8 แนวทางการให้ความรู้และอบรมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน
                    ลูกจ้าง - ตระหนัก - ระวังตัว
                    ลูกจ้าง - มีความรู้ - ป้องกันตัว
                ● Work shop แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง นำเสนองานกลุ่ม ช่วงเช้า และช่วงบ่าย
รูปแบบการอบรม : บรรยาย 70 % Workshop 30 %
ผู้เข้าอบรม : พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน และผู้บริหาร
ระยะเวลาอบรม : 6 ชั่วโมง
วิทยากร : อ.วินัย ดวงใจ

 

Visitors: 572,238