โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หลักและเหตุผล

          การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ ลูกจ้าง ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับการพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือกรมควบคุมโรค เพื่อให้สามารถดำเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที  

           “โรคจากการประกอบอาชีพ” หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพ

        “โรคจากสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากมลพิษ

          “มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย สิ่งปนเปื้อน และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่นความสั่นสะเทือน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อให้พนักงานทราบถึงประเภทอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาการและผลกระทบต่อร่างกาย
  3. เพื่อให้พนักงานเตรียมข้อมูลสำหรับการตอบคำถามคัดกรอง โรคจากการทำงาน
  4. เพื่อให้พนักงานทราบแนวทางการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขอนามัยของลูกจ้าง

 หัวข้อการบรรยาย

       หัวข้อที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

       หัวข้อที่ 2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

                          ●     กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนิน

                                 การด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

                          ●    ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการ

                                 ทำงาน พ.ศ. 2566 ( จัดเป็น 4 กลุ่มโรค รวมทั้งหมด 106 โรค )

                         ●    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563

         หัวข้อที่ 3 กำหนดชนิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน ( แบ่งเป็น 4 กลุ่มโรค รวมทั้งหมด

                     106 โรค )

         หัวข้อที่ 4  สาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

         หัวข้อที่ 5  ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค  และโรคสิ่งแวดล้อม 2 โรค

         หัวข้อที่ 6  คำถามคัดกรอง โรคจากการทำงาน  เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วย ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล  แพทย์จะตรวจวินิจฉัยว่า  เป็นโรค

                      อะไร  ?  เป็นเนื่องจากการทำงานหรือไม่ ?

         หัวข้อที่ 7   การป้องกัน ควบคุม และการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง

         หัวข้อที่ 8   แนวทางการให้ความรู้และอบรมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน

                                   ลูกจ้าง  -   ตระหนัก  - ระวังตัว

                                   ลูกจ้าง   -  มีความรู้   - ป้องกันตัว

        ●  Work shop  แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง นำเสนองานกลุ่ม  ช่วงเช้า และช่วงบ่าย 

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย 70  % Workshop 30  %

ผู้เข้าอบรม   :  พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ระยะเวลาอบรม :   6 ชั่วโมง 

วิทยากร   :  อ.วินัย  ดวงใจ

Visitors: 572,249