เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

หลักสูตร : เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(Accident Investigation Techniques and Making Accident Report) 

หลักการและเหตุผล

          การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ เป็นการชี้บ่งถึงสาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากประเด็นรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสาเหตุทางตรง และสาเหตุทางอ้อม ซึ่งในการปฏิบัติที่ถูกต้องสถานประกอบการต้องมีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดทํามาตรการป้องกัน และควบคุม ทั้งนี้วัตถุประสงค์สําคัญของการสอบสวน วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วนำมาจัดทำมาตรการป้องกัน หรือแผนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานนั้นและการรายงานอุบัติเหตุเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำอีก

                ดังนั้น หลักสูตรการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ในสถานประกอบกิจการ มีความจำเป็นสำหรับพนักงานที่ทำการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อสามารถสอบสวน รายงาน และวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงานได้

 วัตถุประสงค์

          - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ

          - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถในการสอบสวนอุบัติเหตุ 

          - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสอบและการรายงานอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

หัวข้อการอบรม

           1.ความหมาย ความเสี่ยง อันตราย อุบัติเหตุ อุบัติการณ์

          2.ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

          3. ขั้นตอนหลักในการสอบสวนอุบัติเหตุ   5W 1H

          4. กระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุ   ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนอุบัติเหตุ

           5. เทคนิคการเก็บรวบรวมหลักฐาน   แหล่งของหลักฐาน ประเภทของพยานบุคคล

            6. ตัวอย่างการสอบสวนอุบัติเหตุ

            7. การสรุปและเขียนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ

            8. วิธีวิเคราะห์ข้อสรุปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

 

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าเหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน   หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก คณะกรรมการความปลอดภัย และผู้สนใจ

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสอบสวน รายงาน และการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วนํามาจัดทํามาตรการป้องกันและควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไข  เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ 

 

Visitors: 580,727