ปัญหาที่พบของหัวหน้างาน

หลายๆองค์กร อาจประสบปัญหาจากที่หัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง ก็ทำให้เกิดความเสียหายในการทำงาน อย่างเช่น ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือส่งผลทำให้ทะเลาะเบาะแวง ขัดแย้งกันในระหว่างหน่วยงานในขณะที่ทำงาน

ปัญหาบทบาทหน้าที่ ของการทำงาน
       1. หน้าที่ไม่ชัด บทบาทไม่เคลียร์
       2. สายบังคับบัญชาคลุมเครือ
       3. เข้าใจขอบเขตหน้าที่ตัวเองผิด 
       4. ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
       5. ทำเฉพาะงานในหน้าที่เท่านั้น ขาดน้ำใจ
       6. ใช้เวลาทำงานของลูกน้อง

หลักสำคัญ หน้าที่หัวหน้าลูกน้อง
     1. ภาระกิจของหน่วยงาน คืออะไร
     2. ลูกน้องคนไหนทำหน้าที่อะไร
     3. หน้าที่ของหัวหน้า คือ
         จัดการ ,ควบคุม , แก้ปัญหา , พัฒนา

Flow Chart งานของหน่วยงาน

สิ่งที่หัวหน้าต้องบริหารจัดการ
จัดการ ควบคุม แก้ปัญหา พัฒนา
        1. Productivity              5. Safety
        2. Quality                       6. Moreale
        3. Cost                            7. Environment
        4. Delivery                     8. Ethic


หน้าที่สำคัญของหัวหน้า
      1. การวางแผนงาน
      2. การสอนงาน
      3. การมอบหมายงาน
      4. ควบคุม ติดตามผลงาน
      5. การสร้างแรงจูงใจ
      6. โค้ช ให้คำปรึกษา
      7. การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ
      8. ประเมินผล

 

ข้อมูลดีดีจาก

อาจารย์ เชน

Visitors: 580,722