หลักสูตร “ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพยุคใหม่”

หลักสูตร “ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพยุคใหม่”

(Effective Supervisor Skills)

หลักการและแนวความคิด

          หัวหน้างาน เป็นผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานระดับปฏิบัติการ ทำงานใกล้ชิดและ

บริหารการทำงานของพนักงานปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของการทำงาน ตลอดจนเป็นผู้สร้าง

แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจให้พนักงานผู้ปฏิบัติการ ในการทำงานร่วมกันกับทีมงานและบริษัท บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่ จึงเป็นผู้พัฒนางาน สอนงานพนักงานผู้ปฏิบัติการ มอบหมายงาน สร้างแรงจูงใจ กำกับติดตามงานให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการงานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

            1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำ

            2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างาน

            3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            4. เพื่อสนับสนุนพันธกิจขององค์กร ตลอดจนเป็นผู้บริหารงานมืออาชีพ

            5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ไปบริหารทีมงานสู่ความเป็นเลิศได้

หัวข้อของการฝึกอบรม

         รูปแบบการอบรมสัมมนา บรรยาย สลับกับ กิจกรรมกลุ่ม

          1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

          2. ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

         3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

         4. เทคนิคการสอนงาน

         5. เทคนิคการจูงใจ

         6. การมอบหมายงาน

         7. การควบคุมติดตามงาน

         8. การบริหารทีมงาน

แนวทางในการฝึกอบรม

บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ / ถาม-ตอบ

 ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 หัวหน้างานระดับต้น กลาง  ไม่เกิน 30 คน / รุ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้

           2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะการเป็นหัวหน้าที่มีภาวะผู้นำมากขึ้น

           3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความสามารถในการสอนงานติดตามงานและประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ

               มากยิ่งขึ้น

           4 .ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะในการท างานเป็นทีมเพิ่มขึ้น

                                  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

Visitors: 568,485