หน่วยงานความปลอดภัย


 หน้าที่หลักของหน่วยงานความปลอดภัย  

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการอบรมพนักงานใหม่ทุกคนให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการวางแผนรับมืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำงานด้านต่างๆ

หน้าที่หลัก

✅ การวางแผนความปลอดภัยตามหนักกฎกระทรวงที่กำหนดขึ้นโดยต้องทราบความเสี่ยงหรืออันตรายของกิจการอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนความปลอดภัยได้รัดกุมขึ้น
✅ ดำเนินการจัดทำคู่มือในการทำงาน คู่มือการเลือกซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ คู่มือการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี
✅ ดำเนินการตั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ข้อห้ามต่างๆในจุดเสี่ยง เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ห้ามถอดอุปกรณ์เซฟตี้ในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
✅ จัดการอบรมการปฐมพยาบาล วิธีการดับเพลิง แนวทางการหนีไฟในสถานการณ์ฉุกเฉิน
✅ ฝึกฝนทักษะการทำงานให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน แถมยังลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
✅ ทำการประเมินผลการวางแผนสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงแผนด้านความปลอดภัยทุกเดือนหรือทุกปี
✅ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หน่วยงานความปลอดภัย ต้องสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อลดอันตรายร้ายแรง ลดอัตราการเสียชีวิต ช่วยเหลือคนเจ็บได้อย่างรวดเร็ว
✅ รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามนโยบาย และมีผลตอบรับอย่างไร

Visitors: 580,722