สีเกี่ยวกับความปลอดภัย

มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์ เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้ง ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตามที่อธิบดีประกาศกาหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถาน ประกอบกิจการ โทษ จาคุก ๓ เดือน/ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก 

อาจารย์แมน  ( ภัทรกร)

Visitors: 572,238