พัฒนาทักษะคนขับรับส่งมืออาชีพ

หลักสูตร พัฒนาทักษะคนขับรถรับส่งมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

    พนักงานขับรถผู้บริหารถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ  เพื่อให้ได้คนเก่งคนดี  จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา  พัฒนาและธรรมรงค์รักษา  เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีจิตสำนึก  และขวัญกำลังใจที่ดีต่องานและการบริการ

ชื่อหลักสูตร พัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ (Professional Driver Development Course)

กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานขับรถผู้บริหาร
- พนักงานขับรถส่วนกลาง
- พนักงานขับรถรับส่งพนักงาน
- พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
- พนักงานขับรถที่ต้องมีการประสานงาน หรือให้บริการลูกค้า

ประเภทรถที่ใช้ :

- รถยนต์ขนาดเล็กทุกประเภท ( รถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้, รถบรรทุกขนาดเล็ก )

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ  เป็นผู้ให้บริการที่มีจิตสำนึกแห่งการบริการที่ดี  เป็นที่ยอมรับทั้งภายใน  และภายนอกองค์กร

- เพื่อให้เกิดความมั่นคง  ปลอดภัย  ทั้งต่อองค์กร  และผู้ใช้ทางร่วมกัน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หัวข้อการฝึกอบรม : 

  • ทักษะการขับรถอย่างมืออาชีพ (Defensive Driving) และความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)
       • การตรวจสอบรถประจำวัน และตามแผนการบำรุงรักษา
       • ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจ
       • การสำรวจเส้นทางและการประเมินความเสี่ยงในจุดอันตรายต่าง ๆ
       • การแจ้งเหตุและการประสานงาน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ

 • การรับแจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียนของลูกค้าและประสานต่อผู้บริหาร

 • สาเหตุของการร้องเรียน วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า และเรื่องร้องเรียน
 • ลักษณะของลูกค้าที่ยากจะรับมือ ( Difficult Customers )
     Workshop1 : การรับมือ และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าแต่ละประเภท

 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการทำงานที่เป็นสุข (Positive Think for Happy workplace)

• เปลี่ยน วิธีคิด เพื่อ บริการที่เป็นเลิศ
• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการบริการขับรถส่งของตนเองและองค์กร
• การบริการเป็นเลิศในการขับรถรับส่งลูกค้า (Excellence Service)
• พฤติกรรมของพนักงานขับรถ และความคาดหวังของลูกค้า
• การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ
• การพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานขับรถรับส่งที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

    Workshop 2 : การบริการเป็นเลิศในการขับรถรับส่งที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมประกอบหลักสูตร :

- ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
- ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม Post-Test

เทคนิคการนำเสนอ :

การบรรยาย  ประสมสื่อมัลติมีเดีย  กรณีศึกษาโดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 

      1 วัน ( 9.00 น. - 16.00 น. )

 

 

Visitors: 572,414