การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)

หลักสูตร การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)

 

หลักการและเหตุผล

         ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ ้น ที่สําคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัย
เกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั ้นผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่
บนท้องถนน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องในการขับขี่ ตลอดจนการสร้าง
อุปนิสัยให้เป็ นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการ
สร้างเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์ ผู้ที่ขับขี่รถถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้สร้ างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี หากมีการพัฒนา
ทักษะด้านการบริการที่เป็นเลิศ ทักษะมารยาทการบริการควบคู่กันกับทักษะด้านการขับขี่ปลอดภัย จะทําให้องค์กรและตัวผู้
ขับขี่ได้ทั้งความปลอดภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรในครั้งเดียวกันด้วย
ปัญหา
     ผู้ขับรถคิดว่าขับรถเป็ น ได้ใบขับขี่มาแล้ว และขับรถมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว คิดว่าจะสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย
     ผู้ขับรถคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ ้นเกิดจากเคราะห์ร้ายของเขาซึ่งหลีกเลี่ยงมิได้
     ผู้ขับรถยังไม่รู้จักเทคนิคในการขับรถอย่างปลอดภัยซึ่งมีอยู่มากมายหลายประการ ซึ่งถ้าใช้เทคนิคนี ้แล้วสามารถลด
         การเกิดอุบัติเหตุได้เป็ นอย่างมาก
     ผู้ขับรถคิดว่าการละเมิดกฎจราจรในบ้างครั้งเป็นเรื่องจําเป็ น
     ผู้ขับรถไม่คิดว่าสาเหตุเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ ้นอาจเป็นอันตรายให้ตนและผู้โดยสารเสียชีวิตได้
     ผู้ขับรถยังใช้วิธีผิดๆ ในการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ มาโดยตลอด โดยนึกว่าสิ่งที่ทํามาตลอดเวลานั ้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
     ผู้ขับรถยังขับรถอย่างไม่ปลอดภัย
     ผู้ขับขี่ยังขาดมาตรฐานการบริการเมื่อไปพบลูกค้า ทําให้ภาพลักษณ์องกรไม่ดี


วัตถุประสงค์
    สร้างทัศนคติของผู้ขับรถเสียใหม่ในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ว่าอุบัติเหตุนั ้นสามารถป้องกันได้ อุบัติเหตุที่
เกิดขึ ้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมและพัฒนาให้เป็ นพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ
   

    เพื่อสอนให้ผู้ขับรถรู้จักหลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย

    สอนให้พนักงานขับรถรู้จักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้เขามาชนเราและไม่ทําให้เขาชนกัน

    เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

    เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

    เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริการที่ประใจ

ระดับผู้เข้ารับการสัมมนา 

     ผู้ที่มีหน้าที่จะต้องขับรถทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็ นการขับรถเพื่อการทํางาน รถยนต์ที่ใช้ในธุรกิจขององค์กร เจ้าหน้าที่ขับ รถรับส่งผู้บริหาร รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารขององค์กร หรือขับรถยนต์ส่วนตัว

รูปแบบการสัมมนา

    การบรรยาย (Lecture)

    การศึกษาจากกรณีศึกษา (Case Study)

   การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)

หัวข้อการฝึ กอบรม/สัมมนา

    1. การขับรถเชิงป้ องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving )

       1.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในขณะขับรถ

            1.1.1 สถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากกรณีศึกษาเชิงลึกถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ ้นบนท้องถนน

            1.1.2 ปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ

            1.1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

                           - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากคน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม

                          - พฤติกรรมของผู้ขับรถที่เป็นความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

                          - ยาที่มีผลกระทบต่อการขับรถ

            1.1.3 ความเข้าใจถึงลักษณะของอุบัติเหตุและการป้ องกัน       

    1.2 เทคนิคการขับและทักษะการมอง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย

           1.2.1 องค์ประกอบที่สําคัญในการขับรถอย่างปลอดภัย

           1.2.2 แนวทางในการขับรถเชิงป้ องกันอุบัติเหตุ

          1.2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการขับรถ

          1.2.4 การเตรียมตัวก่อนการขับรถ

                    - การปรับที่นั่งขับ การปรับกระจก การคาดเข็มขัดนิรภัย การใช้เบรกมือ

          1.2.5 การเตรียมตัวก่อนการออกรถ และการออกรถ  

                   - การตรวจสอบสัญญาณไฟ การทดสอบเบรกเท้า

         1.2.6 การขับรถในจราจร

                 1.2.6.1 เทคนิคและวิธีในการใช้อุปกรณ์ควบคุมในการขับรถ

                        - การจับและการหมุนพวงมาลัย การใช้คลัตช์การใช้เกียร์การใช้เบรกเท้า

                        - การมองกระจก การให้สัญญาณ และการลงมือปฏิบัติ

                        - การสังเกตและการคาดการณ์ล่วงหน้า 1.2.6.2 ทักษะการมองเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย

                       -จุดประสงค์ในการมอง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย

                      - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมองเห็นในการขับรถ

                     - ทักษะการมองกว้างและไกลการมองภาพโดยรวมรอบตัวการมองสอดส่ายสายตา การมองหา พื้นที่ว่างให้กับตัวเองและการทําให้ผู้อื่นมองเห็น

                     - ระยะทางในการหยุดรถ การทิ ้งระยะห่างจากรถคันหน้าในขณะขับรถ

            1.2.7 การหยุดและการจอดรถ

                     - การหยุดรถในจราจร การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า

                     - การเตรียมตัวก่อนการจอดรถ และการจอดรถ

    1.3. การขับรถในสถานการณ์เสี่ยง และการป้องกัน

        1.3.1 สถานการณ์เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

                    - บริเวณทางร่วมทางแยก ขณะฝนตก เขตก่อสร้าง ทางโค้ง การแซง หมอกและควัน

         1.3.2 เทคนิคการขับและทักษะการมองเชิงป้ งกันอุบัติเหตุในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในขณะขับรถ

                   - การขับรถบริเวณทางร่วมทางแยก

                  - การขับรถในขณะฝนตก

                  - การขับรถในบริเวณก่อสร้าง

                  - การขับรถในทางโค้ง

                  - การขับรถแซงผ่านขึ ้นหน้ารถคันอื่น

                  - การขับรถในขณะที่ทัศนะวิสัยการมองเห็นได้ไม่ดี(หมอก, ควัน)

  2. การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Driving )

        2.1 การแก้ปัญหาในกรณีเครื่องยนต์มีความร้อนสูง

        2.2 เทคนิคการขับรถในกรณียางแตกยางระเบิด

        2.3 เทคนิคการขับรถในกรณีระบบเบรกมีปัญหา

        2.4 เทคนิคการขับรถในน้า

       2.5 การแก้ปัญหาในกรณีรถตกน้า

       2.6 การแก้ปัญหาในกรณีกระจกหน้ารถแตก

 3. การขับรถแบบประหยัดพลังงาน (Eco Driving)

       3.1 ขับรถอย่างรู้คุณค่าพลังงาน (Fuel Economy Driving)

      3.2 การบริหารจัดการยานพาหนะ (Vehicle Management)

       3.3 อัตราสิ้นเปลื้องนํ้ำมันคืออะไร ?

       3.4 เส้นทางของน้ำมันเชื้อเพลิง ไปที่ไหนบ้าง ?

       3.5 แรงบิดของเครื่องยนต์กับแรงม้าของยานพาหนะ

        3.6 แรงต้านทานของการหมุนของล้อ

       3.7 แรงดันของลมยาง

       3.8 นํ้ำหนักบรรทุกมีผลกระทบอะไร ?

        3.9 อุปกรณ์ลดแรงต้านจากอากาศ

      3.10 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับการขับรถ (Environment Condition) • สภาพการจราจร • เส้นทางการเดินทาง • การขึ ้นที่ลาดชัน • การลงที่ลาดชัน • แรงต้านทางกลศาสตร์ และ สภาพภูมิอากาศ

     3.11 เทคนิคการขับรถแบบประหยัดพลังงาน (Economy Driving Technique)

    3.12 แนวทางหลัก ๆ สําหรับการประหยัดพลังงานในการเดินทางด้วยรถยนต์ คือ

          • ก่อนขับ

          • ขณะขับ

          • หลังขับ

    3.13 เทคนิคการขับแบบประหยัดพลังงาน (E-C-O-N-O-M-Y)

    3.14 แนวทางปฏิบัติอื่นๆ เพื่อการขับรถอย่างรู้คุณค่าพลังงาน (สําหรับผู้ขับรถทั่วไป)

  4. การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า (Fatigue Management)

      4.1 สาเหตุของความเหนื่อยล้าที่มีผลกระทบต่อการขับรถ

      4.2 การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า

       -  กฎธรรมชาติ เหตุผลสําคัญของความเหนื่อยล้า

       -  ความเข้าใจในกิจวัตรเวลาส่วนตัว กิจกรรมที่ทํา การดูแลสุขภาพ

       - ข้อบ่งชี ้ของความเหนื่อยล้า ง่วงซึม 

       -  ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพักผ่อน

      -  ยุทธวิธีในการจัดการกับความเหนื่อยล้า

       4.3 กรณีศึกษาการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดจากการเหนื่อยล้า

  5. การตรวจสอบและการดูแลรักษารถยนต์เพื่อความปลอดภัย (Maintenance of Vehicle)

     5.1 การตรวจสอบระบบการทํางานต่างๆ ของรถยนต์และการดูแลรักษาเบื ้องต้น 7 ระบบ

         - การตรวจสอบระบบเบรก (Break)

         - การตรวจสอบระบบไฟฟ้ า(Electric)

        - การตรวจสอบระบบนํ ้า (Water)

        - การตรวจสอบระบบอากาศ (Air)

       - การตรวจสอบระบบเชื ้อเพลิง (Gasoline)

       - การตรวจสอบระบบหล่อลื่น (Oil)

       - การตรวจสอบเสี่ยงที่ผิดปกติ(Noise)

       - คู่มือและเครื่องมือประจํารถ

  6. กฎจราจรที่ควรรู้เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย (Traffic Law)

       6.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

      6.2 พระราชบัญญัติจราจรทางบกที่ควรรู้

          - ความหมายของคําสําคัญที่ควรรู้

          - เครื่องหมายควบคุมจราจรชุดป้ายจราจร

         - เครื่องหมายควบคุมจราจรบนพื้นทาง

        - ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง

         - การใช้สัญญาณของรถ

         - การใช้ทางเดินรถ

         - การขับแซงผ่านขึ ้นหน้ารถคันอื่น

         - การออกรถ การเลี ้ยวรถ การกลับรถ

         - การหยุดและการจอดรถ

         -ข้อกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ

         - การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก วงเวียน

         -ข้อควรทราบอื่นๆ

    6.3 โทษของการฝ่ าฝื นและการตัดคะแนนในแต่ละฐานความผิด

  7. การบริการด้วยหัวใจ (Service Mind)

           - ความหมายของการบริการด้วยหัวใจ

           - การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งตามลักษณะพฤติกรรม

          - การบริการให้เกิดในจิตสํานึกของผู้ให้บริการ

          - เทคนิคของ S-M-I-L-E

 

  8. หน้าที่ของผู้ให้บริการขับรถมืออาชีพ  (Professional Driver)

         - การขับรถด้วยความรับผิดชอบ การดูแลรักษารถยนต์และการให้บริการ

        - บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางบวกสําหรับผู้ทําหน้าที่ให้บริการ

         - คุณสมบัติของพนักงานขับรถมืออาชีพ ในอุดมคติที่องค์กรต้องการ

        - พฤติกรรมสําหรับผู้ทําหน้าที่ให้บริการ

         - การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

  9. การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Investigate)

        - สถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากกรณีศึกษาเชิงลึกถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ ้นบนท้องถนน

        - ปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหต

        - การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

       - ความเข้าใจถึงลักษณะของอุบัติเหตุและการป้ องกัน

       - กรณีศึกษาและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ

   10. เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุขั้นสูง (Advance Defensive Driving Technique)

      10.1 องค์ประกอบที่สําคัญในการขับรถอย่างปลอดภัย

      10.2 แนวทางในการขับรถเชิงป้ องกันอุบัติเหตุ

      10.3 เทคนิคการขับและทักษะการมองเพื่อการขับรถอย่าปลอดภัย (Refresh)

            - การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการขับรถ

            - การเตรียมตัวก่อนการขับรถ

            - การเตรียมตัวก่อนการออกรถ และการออกรถ

           - เทคนิคและวิธีในการใช้อุปกรณ์ควบคุมในการขับรถ     

       10.4 การสังเกตและการคาดการณ์ล่วงหน้า (Hazard Perception)

       10.5 หลักการมอง 5 ประการ เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย (5 Key Seeing)

       10.6. เทคนิคการขับรถเชิงป้ องกันอุบัติเหตุในสถานการณ์ต่างๆ (Defensive Driving Technique)

             - บริเวณทางร่วมทางแยก ขณะฝนตก เขตก่อสร้าง ทางโค้ง การแซง หมอกและควัน

ระยะเวลาสัมมนา

     1   วัน

 

 

 

 

Visitors: 524,090