หลักสูตรที่น่าสนใจของอ.พงศ์สิทธิ์

หลักสูตรระบบบริหารจัดการ มาตรฐาน;                                                                         จำนวนวัน

 

IATF 16949:2016 ระบบคุณภาพ ยานยนต์

 

หลักสูตรข้อกําหนด และ การประยุกต์ ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016

(IATF16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice)

1

หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน System,Process,Product IATF 16949:2016

(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit System, Process, Product Technique)

1

หลักสูตรการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่                                                            

(Advance Products Quality Planning: APQP)

1

หลักสูตรการเสนอขออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

(Production Part Approval Process: PPAP)

1

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านคุณภาพภาพ และ ผลกระทบ

(FMEA Requirement and Implementation Training Course: 4th edition AIAG)

1

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านคุณภาพภาพ และ ผลกระทบ (New version)

(FMEA Requirement and Implementation Training Course: 1st edition 2019 AIAG-VDA)

1

หลักสูตรข้อกําหนด และ การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

(Statistical Process Control Requirement and Implement: SPC)

1

หลักสูตรข้อกําหนด และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด

(MSA Requirement and Implementation Training Course)

1

หลักสูตรการจัดทํา Control Plan ตามข้อกําหนดของ IATF 16949:2016

(Control Plan for IATF 16949:2016)

1

หลักสูตรเครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016

(Basic Core Tools for IATF16949:2016)

1

หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงสําหรับ IATF 16949:2016

(Risk-based think for IATF 16949:2016)

1

หลักสูตรการบำรุงรักษาทวีผล ตามข้อกำหนด IATF 16949:2016

(TPM for IATF 16949:2016)

1

หลักสูตรการดำเนินการแผนสำรองฉุกเฉินตามข้อกำหนด IATF 16949:2016

(Contingency plan for IATF 16949:2016)

1

 

 

ISO 9001:2015ระบบการจัดการคุณภาพ

 

หลักสูตรข้อกําหนด และ การประยุกต์ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

(ISO 9001:2015  Quality Management System Requirement and Practice)

1

หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

(ISO 9001:2015 Internal Quality Audit Technique)

1

หลักสูตรทำความเข้าใจกับ ข้อกำหนดการ Audit ตาม ISO 19011:2018

1

หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงสําหรับ ISO 9001:2015

(Risk-based think for ISO 9001:2015)

1

หลักสูตรความรู้องค์กร ตามข้อกำหนด ISO9001:2015

(Knowledge Organization)

1

หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพSupplierISO 9001:2015

(ISO 9001:2015 Supplier Audit Technique)

1

หลักสูตรการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

1

หลักสูตรการวิเคราะห์บริบทองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1

ISO 14001:2015ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

หลักสูตรข้อกําหนด และ การประยุกต์ ระบบบริหารด้าน สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

(ISO 14001:2015 Management System Requirement and Practice)

1

หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในISO 14001:2015

(ISO 14001:2015 Internal Quality Audit Technique)

1

หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงสําหรับISO 14001:2015

(Risk-based think for ISO 14001:2015)

1

หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับISO 14001:2015

(Aspect analysis for ISO 14001:2015)

1

หลักสูตรจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม

 (Environmental Awareness)

1

ISO 45001:2015ระบบการจัดการ ชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

หลักสูตรข้อกําหนด และ การประยุกต์ ระบบบริหารด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 ISO 45001:2015 (ISO 45001:2015 Management System Requirement and Practice)

1

หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

(ISO 45001:2018 Internal Quality Audit Technique)

1

หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงสําหรับ ISO 45001:2018

(Risk-based think for ISO 45001:2018)

1

หลักสูตรจิตสํานึกด้านความปลอดภัย

(Safety Awareness)

1

 

1

หลักสูตรการควบคุมคุณภาพ

 

หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis

 (Why Why Analysis)

1

หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D

(Problem Solving by 8D)

1

หลักสูตรเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 7 ชนิด

 (7 QC Tools)

1

หลักสูตรจิตสํานึกด้านคุณภาพ

 (Quality Awareness)

1

หลักสูตรการผลิตของเสียแบบเป็นศูนย์

(Zero Defect)

1

หลักสูตรกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC

 

1

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ

(QC Story)

1

การบริหารคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร : TQM

(Total Quality Management)

1

Basic TPM การบำรุงรักษาทวีผล

1

หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต

 

หลักสูตรการลดต้นทุนแห่งความสูญเปล่า 7 ประการ

(Cost Reduction by 7 waste)

1

หลักสูตรหลักการพื้นฐานการประปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย  IE เทคนิค

 (IE technique)

1

หลักสูตรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงสู่ความเป็นเลิศด้วย Kaizen

 (Kaizen Suggestion for Work Improvement)

1

หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน OJT 4 ขั้นตอน TWJI

1

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

(HORENSO) โฮเรนโซ

1

ระบบการผลิตแบบ

(Lean Manufacturing)

1

ระบบการผลิตแบบTOYOTA

 (Toyota Production System)

1

หลักสูตร ลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ ด้วยหลักการ VA/VE

(Value Engineering / Value Analysis)

1

หลักสูตร การกำหนด เป้าหมาย KPI

1

VDA 6.3 Process Audit

1

CQI-9 Heat Treat System Assessment

1

CQI-11 Plating System Assessment

1

CQI-12 Coating System Assessment

1

CQI-15 Welding System Assessment

1

CQI-17 Soldering System Assessment

1

CQI-23 Molding (Plastic) System Assessment

1

CQI-27 Casting System Assessment

1

CQI-8 Layered Process Audits

1

หลักสูตรด้าน ความปลอดภัย

 

หลักสูตรการหยั่งรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

1

หลักสูตรการชี้บ่งและป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิค CCCF

(Completely Check Completely Find out Activity)

1

หลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

(Safety Engineering)

1

หลักสูตร การยศาสตร์ (Ergonomics)

1

Job Safety Analysis (JSA)

Visitors: 572,426