5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต ( 2 วัน)

 คลิ๊กเข้าไปดู แนวทางการสอนได้ครับ  คลิปนี้ อธิบายความหมาย 5 ส แต่ละ ส  คืออะไร  ทำอย่างไร นะครับ

จากประสบการณ์ทำ 5 ส มา 30 กว่าปี เป็นประธานกิจกรรม 5 ส เป็นปีที่6 ทำงานด้านฝึกอบรมพนักงานในบริษัทมากกว่าพันกว่าคน ผมพร้อมจะนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแบบง่ายๆ สื่อด้วยภาพ ตัวอย่างสถานที่จริง เพื่อให้เกิดไอเดียในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข...ให้สอดคล้องกับ กิจกรรม 5 ส สไลด์อบรมมากว่า 300 สไลด์ เสมือนไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ที่ทำ 5 ส.

หลักสูตร 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต  ( 2 วัน)

       ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน

       การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส. และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต 

 หัวข้อการบรรยาย วันแรก

           •  ประวัติความเป็นมา 5ส

           • เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส

           • ความหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการทำ 5ส แต่ละตัว

                   S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)

                   S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)

                   S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning

                   S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)

                   S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)

            •  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส

                    1. ประกาศให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน

                    2. ให้การศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

                    3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส แบ่งเป็น 4 ทีม

                        (ทีมวิชาการ,ทีมประชาสัมพันธ์,ทีมมาตรฐานและทีมตรวจประเมิน

                     4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนร่วมกัน

                     5. จัดแบ่งโซนและเขตและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ

                     6. ถ่ายภาพ ก่อนทำกิจกรรม

                     7. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง

                     8. ตรวจผล ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข

                     9. ตั้งมาตรฐาน 5ส

                   10. มีการตรวจเช็คพื้นที่ โดยผู้บริหารอยู่เสมอ

                   11. ถ่ายรูป หลังทำกิจกรรม

                   12. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

                   13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

                   14. การวัดผล

          •   5ส  กับบทบาทหน้าที่ทีมคณะกรรมการ 5ส ยุคใหม่  (เลือกทีมงาน )

                        •  ทีมวิชาการ   ทำแผนงาน การเป็นวิทยากรสอน 5สในบริษัท และทำคู่มือ 5ส

                        •  ทีมประชาสัมพันธ์  ทำแผนงาน  การประชาสัมพันธ์ การทำบอร์ด และ

                             ประสานงานกับทีมวิชาการในการทำกิจกรรมส่งเสริม 5ส

                        •  ทีมสร้างมาตรฐาน  ทำแผนงาน สร้างมาตรฐานกลาง และให้เจ้าของพื้นที่สร้าง

                            มาตรฐานพื้นที่ของตัวเอง  และส่งให้มาตรฐานกลางให้ทีมวิชาการเพื่อจัดทำคู่มือ

                            5ส

                       •  ทีมตรวจประเมิน ทำแผนงาน สร้างแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน ถ่ายรูปพื้นที่ที่

                           ไม่สอดคล้อง แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของตัวเอง ทำเป็นมาตรฐาน

                            พื้นที่ต่อไป   ประเมินตรวจ 5ส ให้คะแนนส่งให้ประธาน 5สทราบ และทำบอร์ด

                            ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทั้งบริษัททราบ ผลการดำเนินงานแต่ละเดือน                               

                      •    หลังลงพื้นที่ถ่ายรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5ส ในบริษัท แล้วนำภาพในบริษัทมา

                            มาระดมสมองช่วยกันหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้เจ้าของพื้นที่

                           ปรับปรุงภายใน 7-15 วัน แล้วส่งทีมตรวจประเมิน เพื่อไปตรวจรับการปรับปรุง

                           แก้ไข แล้วรายงานให้ประธาน 5ส ทราบ ถึงผลการดำเนินงาน 5ส

            •  การบ้าน ให้แต่ละทีมงาน ไปทำแผนงาน แล้วมานำเสนอในครั้งต่อไป ซึ่งมีตัวอย่างให้ดู  

                ง่ายต่อการจัดทำคู่มือ 5ส การทำมาตรฐานกลาง และนโยบาย 5ส

            •  บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้

หัวข้อการบรรยาย วันที่สอง ( ระยะห่างอย่างน้อย   7-10 วัน)

              ติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละทีมไปจัดทำ และออกมานำเสนอแผนงานของแต่ละทีม 4 ทีม

           •   ติดตามงาน ปรับปรุง แผนงาน   5ส แต่ละทีม  แล้ว นำเสนอหน้าห้อง 1-2 ครั้ง

                   •  ทีมวิชาการ   แผนงาน การเป็นวิทยากรสอน 5สในโรงงาน และทำคู่มือ 5ส

                   •  ทีมประชาสัมพันธ์  แผนงาน  การประชาสัมพันธ์ การทำบอร์ด และประสานงานกับ

                       ทีมวิชาการในการทำกิจกรรมส่งเสริม 5ส

                   •   ทีมมาตรฐาน  แผนงาน สร้างมาตรฐานกลาง และให้หน่วยงานสร้างมาตรฐานพื้นที่ของ

                        ตัวเอง  และส่งให้มาตรฐานกลางให้ทีมวิชาการเพื่อจัดทำคู่มือ 5ส

                    •  ทีมตรวจประเมิน แผนงาน สร้างแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน ถ่ายรูปพื้นที่ที่ไม่

                        สอดคล้อง แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของตัวเอง และทำเป็นมาตรฐานพื้นที่ต่อไป 

               •  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการตรวจประเมิน 5ส และถ่ายรูป

                •   ลงพื้นที่ถ่ายรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5ส ทั้งหมดในโรงงาน  เพื่อปรับปรุงแก้ไข

                     ก่อนจะมีการ Kick off  ทำ  วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ "Big Cleaning Day"

                •    Work shop ระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และทำมาตรฐาน 5ส

                    ภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน) แล้วส่งให้เจ้าของพื้นที่ทำการปรับปรุงจริง ก่อน

                     มีการตรวจประเมินจริง

                •     ถาม ตอบ

            เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ?

              ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5ส ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน อดีตเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 6ปี ในโรงงานญี่ปุ่น  เครืออายิโน๊ะโมโต๊ะ..    

รูปแบบการอบรม  : บรรยาย 70  % Workshop 30  %

กลุ่มเป้าหมาย       : พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ระยะเวลาการอบรม       :  2 วัน ( 12ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าการอบรม  :  วันแรก   พนักงานทุกระดับชั้น

                                    วันที่สอง เฉพาะคณะกรรมการ5ส และเจ้าของพื้นที่แต่ละพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการทำกิจกรรม 5ส และเกิดความ

       ตระหนักของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส และสามารถนำไป

        ประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม 5ส ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตร 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต  ( 2 วัน)

       ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน

       การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส. และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต 

 หัวข้อการบรรยาย วันแรก

           •  ประวัติความเป็นมา 5ส

           • เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส

           • ความหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการทำ 5ส แต่ละตัว

                   S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)

                   S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)

                   S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning

                   S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)

                   S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)

            •  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส

                    1. ประกาศให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน

                    2. ให้การศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

                    3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส แบ่งเป็น 4 ทีม

                        (ทีมวิชาการ,ทีมประชาสัมพันธ์,ทีมมาตรฐานและทีมตรวจประเมิน

                     4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนร่วมกัน

                     5. จัดแบ่งโซนและเขตและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ

                     6. ถ่ายภาพ ก่อนทำกิจกรรม

                     7. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง

                     8. ตรวจผล ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข

                     9. ตั้งมาตรฐาน 5ส

                   10. มีการตรวจเช็คพื้นที่ โดยผู้บริหารอยู่เสมอ

                   11. ถ่ายรูป หลังทำกิจกรรม

                   12. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

                   13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

                   14. การวัดผล

          •   5ส  กับบทบาทหน้าที่ทีมคณะกรรมการ 5ส ยุคใหม่  (เลือกทีมงาน )

                        •  ทีมวิชาการ   ทำแผนงาน การเป็นวิทยากรสอน 5สในบริษัท และทำคู่มือ 5ส

                        •  ทีมประชาสัมพันธ์  ทำแผนงาน  การประชาสัมพันธ์ การทำบอร์ด และ

                             ประสานงานกับทีมวิชาการในการทำกิจกรรมส่งเสริม 5ส

                        •  ทีมสร้างมาตรฐาน  ทำแผนงาน สร้างมาตรฐานกลาง และให้เจ้าของพื้นที่สร้าง

                            มาตรฐานพื้นที่ของตัวเอง  และส่งให้มาตรฐานกลางให้ทีมวิชาการเพื่อจัดทำคู่มือ

                            5ส

                       •  ทีมตรวจประเมิน ทำแผนงาน สร้างแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน ถ่ายรูปพื้นที่ที่

                           ไม่สอดคล้อง แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของตัวเอง ทำเป็นมาตรฐาน

                            พื้นที่ต่อไป   ประเมินตรวจ 5ส ให้คะแนนส่งให้ประธาน 5สทราบ และทำบอร์ด

                            ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทั้งบริษัททราบ ผลการดำเนินงานแต่ละเดือน                               

                      •    หลังลงพื้นที่ถ่ายรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5ส ในบริษัท แล้วนำภาพในบริษัทมา

                            มาระดมสมองช่วยกันหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้เจ้าของพื้นที่

                           ปรับปรุงภายใน 7-15 วัน แล้วส่งทีมตรวจประเมิน เพื่อไปตรวจรับการปรับปรุง

                           แก้ไข แล้วรายงานให้ประธาน 5ส ทราบ ถึงผลการดำเนินงาน 5ส

            •  การบ้าน ให้แต่ละทีมงาน ไปทำแผนงาน แล้วมานำเสนอในครั้งต่อไป ซึ่งมีตัวอย่างให้ดู  

                ง่ายต่อการจัดทำคู่มือ 5ส การทำมาตรฐานกลาง และนโยบาย 5ส

            •  บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้

หัวข้อการบรรยาย วันที่สอง ( ระยะห่างอย่างน้อย

 7-10 วัน)

       ติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละทีมไปจัดทำ และออกมานำเสนอแผนงานของแต่ละทีม 4 ทีม

           •   ติดตามงาน ปรับปรุง แผนงาน   5ส แต่ละทีม  แล้ว นำเสนอหน้าห้อง 1-2 ครั้ง

                 •  ทีมวิชาการ   แผนงาน การเป็นวิทยากรสอน 5สในโรงงาน และทำคู่มือ 5ส

                 •  ทีมประชาสัมพันธ์  แผนงาน  การประชาสัมพันธ์ การทำบอร์ด และประสานงานกับ

                    ทีมวิชาการในการทำกิจกรรมส่งเสริม 5ส

                •  ทีมมาตรฐาน  แผนงาน สร้างมาตรฐานกลาง และให้หน่วยงานสร้างมาตรฐานพื้นที่ของ

                    ตัวเอง  และส่งให้มาตรฐานกลางให้ทีมวิชาการเพื่อจัดทำคู่มือ 5ส

                •  ทีมตรวจประเมิน แผนงาน สร้างแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน ถ่ายรูปพื้นที่ที่ไม่

                    สอดคล้อง แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของตัวเอง และทำเป็นมาตรฐาน

                    พื้นที่ต่อไป

                •  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการตรวจประเมิน 5ส และถ่ายรูป

                •   ลงพื้นที่ถ่ายรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5ส ทั้งหมดในโรงงาน  เพื่อปรับปรุงแก้ไข

                     ก่อนจะมีการ Kick off  ทำ  วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ "Big Cleaning Day"

                •    Work shop ระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และทำ

                         มาตรฐาน   5ส ( ภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน) แล้วส่งให้

                     เจ้าของพื้นที่ทำการปรับปรุงจริง ก่อนมีการตรวจประเมินจริง

                •     ถาม ตอบ

            เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ?

              ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5ส ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน อดีตเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 6ปี ในโรงงานญี่ปุ่น  เครืออายิโน๊ะโมโต๊ะ..    

รูปแบบการอบรม  : บรรยาย 70  % Workshop 30  %

กลุ่มเป้าหมาย       : พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ระยะเวลาการอบรม       :  2 วัน ( 12ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าการอบรม  :  วันแรก   พนักงานทุกระดับชั้น

                                             วันที่สอง เฉพาะคณะกรรมการ5ส และเจ้าของพื้นที่แต่ละพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการทำกิจกรรม 5ส และเกิดความ

       ตระหนักของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส และสามารถนำไป

        ประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม 5ส ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

หลักสูตร 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต  ( 2 วัน)

       ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน

       การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส. และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต 

 หัวข้อการบรรยาย วันแรก

           •  ประวัติความเป็นมา 5ส

           • เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส

           • ความหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการทำ 5ส แต่ละตัว

                   S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)

                   S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)

                   S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning

                   S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)

                   S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)

            •  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส

                    1. ประกาศให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน

                    2. ให้การศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

                    3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส แบ่งเป็น 4 ทีม

                        (ทีมวิชาการ,ทีมประชาสัมพันธ์,ทีมมาตรฐานและทีมตรวจประเมิน

                     4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนร่วมกัน

                     5. จัดแบ่งโซนและเขตและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ

                     6. ถ่ายภาพ ก่อนทำกิจกรรม

                     7. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง

                     8. ตรวจผล ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข

                     9. ตั้งมาตรฐาน 5ส

                   10. มีการตรวจเช็คพื้นที่ โดยผู้บริหารอยู่เสมอ

                   11. ถ่ายรูป หลังทำกิจกรรม

                   12. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

                   13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

                   14. การวัดผล

          •   5ส  กับบทบาทหน้าที่ทีมคณะกรรมการ 5ส ยุคใหม่  (เลือกทีมงาน )

                        •  ทีมวิชาการ   ทำแผนงาน การเป็นวิทยากรสอน 5สในบริษัท และทำคู่มือ 5ส

                        •  ทีมประชาสัมพันธ์  ทำแผนงาน  การประชาสัมพันธ์ การทำบอร์ด และ

                             ประสานงานกับทีมวิชาการในการทำกิจกรรมส่งเสริม 5ส

                        •  ทีมสร้างมาตรฐาน  ทำแผนงาน สร้างมาตรฐานกลาง และให้เจ้าของพื้นที่สร้าง

                            มาตรฐานพื้นที่ของตัวเอง  และส่งให้มาตรฐานกลางให้ทีมวิชาการเพื่อจัดทำคู่มือ

                            5ส

                       •  ทีมตรวจประเมิน ทำแผนงาน สร้างแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน ถ่ายรูปพื้นที่ที่

                           ไม่สอดคล้อง แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของตัวเอง ทำเป็นมาตรฐาน

                            พื้นที่ต่อไป   ประเมินตรวจ 5ส ให้คะแนนส่งให้ประธาน 5สทราบ และทำบอร์ด

                            ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทั้งบริษัททราบ ผลการดำเนินงานแต่ละเดือน                               

                      •    หลังลงพื้นที่ถ่ายรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5ส ในบริษัท แล้วนำภาพในบริษัทมา

                            มาระดมสมองช่วยกันหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้เจ้าของพื้นที่

                           ปรับปรุงภายใน 7-15 วัน แล้วส่งทีมตรวจประเมิน เพื่อไปตรวจรับการปรับปรุง

                           แก้ไข แล้วรายงานให้ประธาน 5ส ทราบ ถึงผลการดำเนินงาน 5ส

            •  การบ้าน ให้แต่ละทีมงาน ไปทำแผนงาน แล้วมานำเสนอในครั้งต่อไป ซึ่งมีตัวอย่างให้ดู  

                ง่ายต่อการจัดทำคู่มือ 5ส การทำมาตรฐานกลาง และนโยบาย 5ส

            •  บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้

หัวข้อการบรรยาย วันที่สอง ( ระยะห่างอย่างน้อย

 7-10 วัน)

       ติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละทีมไปจัดทำ และออกมานำเสนอแผนงานของแต่ละทีม 4 ทีม

  • ติดตามงาน ปรับปรุง แผนงาน   5ส แต่ละทีม  แล้ว นำเสนอหน้าห้อง 1-2 ครั้ง

                 •  ทีมวิชาการ   แผนงาน การเป็นวิทยากรสอน 5สในโรงงาน และทำคู่มือ 5ส

                 •  ทีมประชาสัมพันธ์  แผนงาน  การประชาสัมพันธ์ การทำบอร์ด และประสานงานกับ

                    ทีมวิชาการในการทำกิจกรรมส่งเสริม 5ส

                •  ทีมมาตรฐาน  แผนงาน สร้างมาตรฐานกลาง และให้หน่วยงานสร้างมาตรฐานพื้นที่ของ

                    ตัวเอง  และส่งให้มาตรฐานกลางให้ทีมวิชาการเพื่อจัดทำคู่มือ 5ส

                •  ทีมตรวจประเมิน แผนงาน สร้างแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน ถ่ายรูปพื้นที่ที่ไม่

                    สอดคล้อง แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของตัวเอง และทำเป็นมาตรฐาน

                    พื้นที่ต่อไป

                •  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการตรวจประเมิน 5ส และถ่ายรูป

                •   ลงพื้นที่ถ่ายรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5ส ทั้งหมดในโรงงาน  เพื่อปรับปรุงแก้ไข

                     ก่อนจะมีการ Kick off  ทำ  วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ "Big Cleaning Day"

                •    Work shop ระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และทำ

                         มาตรฐาน   5ส ( ภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน) แล้วส่งให้

                     เจ้าของพื้นที่ทำการปรับปรุงจริง ก่อนมีการตรวจประเมินจริง

                •     ถาม ตอบ

            เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ?

              ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5ส ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน อดีตเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 6ปี ในโรงงานญี่ปุ่น  เครืออายิโน๊ะโมโต๊ะ..    

รูปแบบการอบรม  : บรรยาย 70  % Workshop 30  %

กลุ่มเป้าหมาย       : พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ระยะเวลาการอบรม       :  2 วัน ( 12ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าการอบรม  :  วันแรก   พนักงานทุกระดับชั้น

                                             วันที่สอง เฉพาะคณะกรรมการ5ส และเจ้าของพื้นที่แต่ละพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการทำกิจกรรม 5ส และเกิดความ

       ตระหนักของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส และสามารถนำไป

        ประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม 5ส ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

Workshop

      มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ความเข้าใจ กิจกรรม 5 ส นำไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทตัวเอง  โดยนำภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5 ส.ในโรงงานของท่าน   โดยแบ่งกลุ่ม แล้วช่วยกันระดมสมองช่วยกัน ปรับปรุงแก้ไข โดยทำ 3 ส   ส. สะสาง  , ส.สะอาด และ ส.สะอาด  แล้วนำมา PRESENT หน้าห้อง เพื่อให้คนอื่นได้ทราบการแก้ไขปรับปรุง  จะได้เป็นไอเดียและตัวอย่างในการปรับปรุง   พร้อมทั้ง ผมได้แนะนำเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องทำเข้าไปด้วยจากประสบการณ์ด้านโรงงานร่วม 3o ปี และจากการที่ไปพบเห็นตามบริษัทมากกว่า 30 โรงงาน จึงมั่นใจได้ว่า การอบรม 5 ส ในแต่ละครั้งได้ประโยชน์แน่นอนครับ  เพียง…  เปลี่ยนวิธีทำงาน  ปรับทัศนคติ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีน่าอยู่ น่าทำงาน………เพิ่มคุณค่าชีวิติพนักงานแน่นอน  ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน… รับรองเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอน …

 

 

 

ปัญหาเกิดขึ้นมา ..... แต่ไม่เห็นมีใคร ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง

ทุกวันนี้ เราเต็มไปด้วยคนที่คอยเตือนกัน คนที่คอยเป็นห่วง เป็นใยกัน

คนที่คอยตำหนิกัน แต่เราขาดแต่คนเดียว

คนที่ลุกขึ้นมาทำ บางที การทำนอกเหนือหน้าที่ ก็อาจเป็นหน้าที่ของเราทุกคน

หนึ่งในคลิปที่ดีสื่อให้เห็น การพูดกับการกระทำ  ไว้อบรม 5 ส.

Visitors: 572,237