ทำ Noise Contour ปีละกี่ครั้ง

บริษัทต้องทำ Noise Contour ปีละกี่ครั้ง

ตาม "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ"

อ้างอิงจากข้อที่ ๙ เลยครับ
"ข้อ ๙ ให้นายจ้างประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง"

 

 

Visitors: 572,247