การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย (Forklift Safety Drive Training)

หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย

(Forklift Safety Drive Training)

หลักการและเหตุผล

การนำรถยก Forklift เข้ามาใช้ในกระบวนการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาวัสดุ ซึ่งเป็น
กระบวนการหลักที่สำคัญของโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย
ภายในและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า แต่ความสะดวกสบายจากการใช้รถยก ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายที่
พร้อมจะเกิดเป็นอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ถ้าพนักงานขับรถยกไม่เข้าใจถึงการใช้รถยกอย่างปลอดภัย
และการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้พนักงานขับรถยกรู้วิธีการใช้รถยก เคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย
      2. เพื่อให้พนักงานขับรถ รู้วิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก
      3. เพื่อให้พนักงานขับรถเกิดความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินเสียหาย

หัวข้อการฝึกอบรม

      ส่วนประกอบของรถยก และอุปกรณ์ป้องกันตัวรถ
      อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับผู้ใช้รถและการตรวจสอบและบำรุงรักษา
      ข้อปฏิบัติขณะใช้รถยก และระเบียบการใช้รถยก
      คุณสมบัติของผู้ขับขี่ และผู้ควบคุมการใช้รถยก
      การตรวจรถ Forklift (Toyota/Nissan, etc.) แบบใช้ก๊าซ / น้ำมัน / ไฟฟ้า
      ทดสอบการขับรถ Forklift

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา และกิจกรรมฝึกทักษะ ุภาคสนามปฏิบัติจริง

ระยะเวลาอบรม  1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม 

    20 ท่าน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานขับรถยก ผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 572,408