คำถามตอบเเกี่่ยวกับ คปอ

สวัสดีครับ

 

หน้าที่ของ คปอ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง ?

 

     หน้าที่ของ คปอ. 11 ข้อ  คนที่ผ่านฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยแล้วจะต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

     1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
     2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
    3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
    4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
    5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
   6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
   7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
   8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
   9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
   10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
   11.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

 

หมายเหตุ:
เมื่ออบรมเรียบร้อยแล้วนายจ้างต้องทำการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยให้คณะ คปอ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 11 ข้อด้านบน จึงจะถือว่าทุกอย่างได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยครบถ้วน

 

    ผมพยายามหาคำถาม ตอบ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ คปอ คณะกรรมความปลอดภัย มาให้ทราบกัน ติดตามมาดูกันครับ

           1. ถ้าหากมีคณะกรรมการ คปอ. เสียชีวิต ต้องทำการแจ้งย้ายออกหรือแต่งตั้งทดแทน ภายในกี่วัน

               ตอบ   ทำหนังสือเเต่งตั้งแทน พร้อมทั้งเหตุผลที่แทนคนเก่า (เสียชีวิต, ลาออก) พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน Certificate คปอ./สำเนาบัตร ปชช. ให้ส่งสำเนาหนังสือเเต่งตั้งแทน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ หากผู้เเทนยังไม่อบรมคปอ. ให้ส่งเอกสารแต่งตั้งไปก่อนเเล้วส่งเอกสาร Certificate คปอ. ตามหลัง ซึ่งต้องไม่เกิน 60 วันหลังแต่งตั้ง

 ขอบคุณ คุณวรรณวัฒน์ บุญจันทร์

           2. บริษัทมีพนักงานเกิน 100 คน คปอ.มีสมาชิก จำนวน 7 คน
               ปัจจุบันพนักงานไม่ถึง 100 คน และผู้แทนลูกจ้างลาออก 1 คน
               - เราจำเป็นต้องเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างใหม่ไหม
               - หรือประกาศรายชื่อคปอ.ใหม่ มีสมาชิก 5 คน ผู้แทนลูกจ้างยังเหมือนเดิม (2 คน)

                  และลดตัวแทนนายจ้างจำนวน 1 คน แบบนี้ได้ไหม?

           ตอบ   ถ้ายังไม่ครบวาระแนะนำให้ไล่ลำดับผู้แทนลูกจ้างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในคะแนนลำดับถัดจากตัวแทนปัจจุบันแล้วแต่งตั้งขึ้นไปดำรงตำแหน่งเลยครับ ไม่ต้องลดจำนวน คปอ. ลงก็ได้ครับเพราะถือว่าทำเกินกฎหมายอยู่แล้ว และเมื่อหมดวาระของชุดนี้ค่อยมาดูยอดพนักงานก่อนเลือกตั้งว่าจะคงจำนวน คปอ. ไว้กี่ท่านก็ได้ครับ
ปล.มีคนเยอะ ๆ ไว้ก่อนด้านความปลอดภัยดีแล้วครับ ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างก็ยังขอความร่วมมือในนาม คปอ. ได้ (หน้าที่ตามกฎหมาย)

โดยคุณ: Ljungbass 

 

@Admin.winai ขอสอบถามอาจาร์ยค่ะ
1. จป.ลาออก จะต้องมีจป.ใหม่ ภายใน 30 วันใหม่หรือไม่
- ถ้ายังหาไม่ได้ จะต้องทำอย่างไรค่ะ

2. คปอ.หมดวาระพอดี ในเวลาที่จป.ลาออก จะต้องทำอย่างไรค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ตามกฎการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฯปี 2565 ส่วนที่ 2 ประเด็น ต้องพิจารณาว่าสถานประกอบกิจการ เข้าข่ายตามบัญชี 1/2/3 และมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องจัดให้มี จป.วิชาชีพ ภายใน 180 วัน ประเด็นคือ สถานประกอบการมี จป.วิชาชีพ อยู่แล้ว และมาลาออกไป ทำให้ต่ำแหน่งว่างลง สรุปคือตามตัวกฎหมาย เราจะไปยึด 180 วันไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาสถานประกอบกิจการมี จป.วิชาชีพ และมาลาออก เพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการจัดหา จป.วิชาชีพ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงทันที่และทำการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการอยู่ ภายใน 30 วัน การลาออกของลูกจาก ตาม พรบ.2541 จะต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ฉะนั้น สถานประกอบการ มีเวลาที่จะหา จป.วิชาชีพได้ทัน เพื่อมาทดแทนคนที่ลาออกไปครับ

 

Visitors: 572,243