5ส และความปลอดภัยในการทำงาน


 

5ส และความปลอดภัยในการทำงาน

         จากประสบการณ์ทำ 5 ส มา 30 กว่าปี เป็นประธานกิจกรรม 5 ส เป็นปีที่ 6 ทำงานด้านฝึกอบรมพนักงานในบริษัทมากกว่าพันกว่าคน ผมพร้อมจะนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแบบง่ายๆ สื่อด้วยภาพ ตัวอย่างสถานที่จริง เพื่อให้เกิดไอเดียในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข...ให้สอดคล้องกับ กิจกรรม 5 ส สไลด์อบรมมากว่า 300 สไลด์ เสมือนไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ที่ทำ 5 ส.

หลักการและเหตุผล 

    ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่

องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย(สร้างวินัย)  การดำเนินกิจกรรม 5ส ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5ส ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน 

      การดำเนินกิจกรรม 5ส เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5ส และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส.จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต   และมีความปลอดภัยในการทำงาน

 ระยะเวลาหลักสูตร :  1 วัน

 หัวข้อการสัมมนา 

       ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

       แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

         - อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และ ลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนิน

            กิจกรรมตามแนวคิด

       เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส

       หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินการ อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

                 S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)

                 S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)

                 S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning

                 S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)

                 S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)

        5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

            -  อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต              

            -  การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน

            -  เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน

            -  ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส

            -  การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

       ความปลอดภัยในการทำงาน

            - ความปลอดภัยเป็นอย่างไร

            -  สาเหตุของอุบัติเหตุ 

            - ความสัมพันธ์ 5ส และความปลอดภัย

           -  ตัวอย่างสภาพที่ไม่ปลอดภัยและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     Work shop ระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ( ภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน)

          บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้

            เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ? 

     ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5 ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5 ส. ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน ปัจจุบันเกษียณอายุการทำงาน  เคยเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 6 ปี ...

      

การอบรม     :    ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / คณะกรรมการ 5 ส ,จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

 ระยะเวลาอบรม  1 วัน       ( 09.00 น - 16.00 น. )

 เอกสารในการอบรม เนื้อหาอัดแน่นด้วยข้อมูล มีตัวอย่าง ภาพประกอบ ง่ายต่อการนำไปใช้ ปรับปรุงแก้ไขตามสถานประกอบการ

แนวพ็อกเกตบู๊ก หนากว่า 200 หน้า   และแบบฟอร์มการทำกิจกรรม 5 ส ต่างๆ  มากมาย ตัวอย่างนโยบาย 5ส  โครงสร้าง 5 ส  การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  หลักมาตรฐาน 5 ส

สุดคุ้ม...รายระเอียดพร้อมภาพประกอบง่ายต่อการเข้าใจ นำไปเป็นไอเดียปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมของท่านได้ 

ค่าเอกสารประกอบการอบรมต่อคนก็เกือบ ร้อยบาทแล้ว ทำมาให้อ่าน และทำได้จริง พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ เข้าใจง่าย แบบฟอร์มพร้อมใช้ได้จริง พิเศษสุดรางวัลในการอบรม ถามตอบ มากมาย ร่วม พันบาท ครับ ตุ๊กตา ของใช้ น่ารักๆ  รอคุณอยู่

Visitors: 572,240