KYT การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย

สวัสดีครับ
      ผมวินัย ดวงใจ นักคิด นักพัฒนา วิทยากรด้านความปลอดภัย ทุกรอยยิ้ม สีหน้าสดใส แววตาที่เป็นประกายแห่งอยากเรียนรู้ก่อนอบรม และ ความเบิกบาน รื่นเริงแห่งความรู้ ความเข้าใจ ยิ้มแย้มทักทายก่อนจากกัน ...อย่างน้อยไปก็มีของติดมือไปฝากลูกหลาน... ชีวิตเรา...ต้องปลอดภัย แน่นอน...


ผมเป็นอดีตกรรมการบริหาร สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ และ อดีตกรรมการบริหารชมรมอุตสาหกรรมบางปู และเป็นกรรมการบริหารชมรม จป.ชลบุรี

www.samutprakarnsafety.com ,www.bangpoosociety.com ,www.factorysafety2u.com และ www.welovesafety.com

มีความยินดี ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและ รับอบรมเผยแพร่กิจกรรมด้านปลอดภัย 

สนใจติดต่อมาได้ครับ ID: win1791 /0994511789  มือถือ

:0855101555 / 0994511789   Email : welovesafety2014@gmail.com  หรือ winaibangpoo@gmail.com 

   อยากใช้ผม ก็ให้โอกาสผมสักครั้ง ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเพื่อนพนักงาน เพื่อความสร้างความปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์ เพิ่มคุณค่าชีวิต ลดการสูญเสีย การบาดเจ็บ พิการ และทรัพย์สินบริษัท  สือง่าย ด้วยภาพ คลิป กับเหตุการณ์จริง มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันครับ

มิตรภาพ คือ การเริ่มต้น เรามาเริ่มต้นด้วยการให้และแบ่งปันกันครับ คนเราพลาด กันได้ แต่ผลลัพธ์นี่ซิ สำคัญ !!! บางครั้งอาจ การสูญเสีย อาจจะประเมินค่าไม่ได้

กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อปลอดอุบัติภัย ( KYT :  Kiken Yochi Training ) การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย


- ระบบส่งเสริมการปลอดภัย จากทุกหน่วยงานในบริษัท
- ระบบการควบคุมและการจัดการที่กลุ่มกิจกรรมย่อยจัดทำขึ้นเอง
- การรณรงค์เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องอนามัยและความปลอดภัยในทีทำงาน
- กลุ่มทำงานหรือทีมที่ยึดหลักการ ( หัวใจ ) ให้ความสำคัญต่อคน (ปลอดอุบัติภัย) อย่างจริงจัง

 KYT การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย คือ

   กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เป็นกิจกรรมที่ฝึก การคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า ภายใต้แนวความคิดที่ว่า ช่วยกันทำอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
โดยเฉพาะการชี้นิ้ว และพูดย้ำ มีการ ฝึกอบรมทางด้านความรู้ และเทคนิค ความไวของประสาทสัมผัส ด้านอันตราย รวมไปถึงการมีสมาธิ และความกระตือ รือร้น สร้างความสามัคคี ความพร้อมเป็นหนึ่ง

กิจกรรม KYT เน้นการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้พนักงานลงมือ ทำกันเอง ไม่มีใครบังคับ ดังนั้น กิจกรรมนี้ จึงมีความสำคัญในการ สร้างวินัย ความสามัคคี ความกระตือ รือร้น ให้เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม


KYT เป็นการเตือนสติที่ก่อนปฏิบัติงานที่เกิดจากการผิดพลาดของคน เพราะในการทำงานอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ทุกวินาที ทุกนาที ทุกชัวโมง ไม่ได้กำหนดว่าจะเกิดกับใคร เกิดที่ไหน ผลเสียหาย การสูญเสียเป็นอย่างไร ไม่ทราบได้


KYT เป็นวิธีการของญี่ปุ่น ที่นิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ลดเรื่องอุบัติเหตุเป็นอย่างมากแล้ว ยังสามารถเพิ่มผลผลิตในการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

KYT หมายถึง การวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่า จะมีอันตรายใด ๆ แอบแฝงอยู่ในงานที่เรากำลังจะทำแล้วหาทางป้องกัน
Kiken = อันตราย
Yoshi = คาดการณ์
Training = การฝึกอบรม

โดยปกติความปลอดภัยจะมาจากการสั่งการของผู้บริหารเพื่อให้คนงานได้รับความปลอดภัยซึ่งเป็นจุดเสีย ทำให้คนงานรอแต่คำสั่งจากฝ่ายบริหารเท่านั้นทำให้เสียเวลาและไม่ตรงกับปัญหา


ลักษณะพิเศษของ KYT เป็นการนำเสนอของคนงานให้ระดับบริหารให้พิจารณาอนุมัติ ทำให้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะจุดนั้น ได้รับการจัดการตั้งแต่แรกทันที สามารถแก้ไขได้ทันการณ์ พัฒนาการสร้างจิตสำนึก ต่อมาได้การพัฒนาการมาเป็น KYT โดยการฝึกฝนเป็นธรรมชาติ ให้ติดเป็นนิสัย ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ดีกว่าเดิมด้วยในการพัฒนาบุคคลที่เข้าร่วมให้มีความสามารถทราบถึงปัญหาที่อยู่รอบตัวหรือเพิ่มความสามารถบุคคลที่ได้เข้ามาทำงานนั้น โดยมองเห็นว่า อะไรที่จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ทำให้ตัวบุคคลนั้น คาดการณ์ได้อัตราความเสี่ยงมีมากน้อยเพียงใด ทำให้สามารถประเมินด้วยตัวเองได้ ในการเข้าไปทำงานทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ ว่า สิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบตัว อาจทำให้อันตรายขึ้นมาได้ มิใช่มองสิ่งต่าง ๆ แค่ผ่านไป โดยไม่คิดถึงอันตรายที่เกิดขึ้น สรุปก็คือ ถ้ามองเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายแล้ว ก็คือ ให้พิจารณาว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง แล้วรีบเรียบเรียงการแก้ไข โดยมิได้ละเลย มีการตัดสินใจก่อนด้วย ตัวของตัวเองก่อน โดยมิต้องมีใครมาสั่ง เรียกว่าให้มีจิตสำนึกระวังภัยอยู่ตลอดเวลา และสามารถสื่อสารให้เพื่อนร่วมงานรับทราบข่าวสารไปด้วย ตลอดให้ชักจูงให้เพื่อนร่วมงานมีความกระตื่อรืนร้น ในการทำกิจกรรมในการป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน

การทำ KYT ทำกันเป็นทีม มิใช่ทำตามลำพัง ปากย้ำ มือชี้

หัวใจของการทำ KYT ทุกคนต้องทำอย่างจริงจังในการช่วยกันคิด หรือระดมสมอง

 เงือนไขของการ KYT คือ

1. ทุกคนต้องพูดมาจากความจริงใจ
2. ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ทั้ง 2 เงื่อนนี้ ทำให้เกิดความคิดในหลาย ๆด้าน อย่าปิดบัง หรือขัดขวางแนวคิดของผู้อื่น ทำให้บุคคลนั้น กระด่าง ไม่กล้าออกความคิดในครั้งต่อไป

กิจกรรม KYT และการชี้นิ้วพร้อมกับพูดย้ำนั้นจะไม่มีวันประสบผลสำเร็จได้เลยหากพนักงานถูกบังคับให้ทำกิจกรรมดังกล่าว แต่ควรจะเป็นกิจกรรมที่พนักงานแต่ละคนเริ่มตระหนักและรู้สึกถึงอันตรายด้วยตนเองเสียก่อน


กิจกรรม New KYT เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนรู้จักคิดหาทางป้องกันอันตรายด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรู้จักลงมือทำกันเอง

โดยไม่มีใครบังคับดังนั้นจึงจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างวินัย ความสามัคคี และความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้นในกลุ่มกิจกรรม โดยได้มีการประยุกต์ KYT ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ได้ผลอย่างจริงจัง โดยใช้ Check sheet,การปฏิญาณ และการเตือนตนเอง

 

 

KYT 4 รอบ หรือ KYT 4 ขั้นตอน

วิธีปฏิบัติคือ ใช้ Check sheetในการวิเคราะห์หาอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในงานนั้น

การนำไปใช้ ใช้กับงานที่มีอันตราย การวิเคราะห์ใช้เวลา 10 นาที่ โดยพนักงานกลุ่มย่อย ต้องระดมความคิด ห้ามติ ความคิดคนอื่น

การทำ KYT 4 ยก เชิงปฏิบัติการ

 ควรฝึกคนจำนวนน้อย ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก

 ยกที่ 1 ค้นหาอันตราย พร้อมหาสาเหตุ ( มีเหตุและมีผล ) ต้องหาผลของอุบัติเหตุก่อน ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเรา อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ และหาสาเหตุที่เกิดขึ้น

 ยกที่ 2 เลือกอันตรายที่สำคัญที่สุด โดยใช้วิธีการโหวตหาเสียงในกลุ่ม จะดูได้จาก การบาดเจ็บ ระยะเวลาหยุดงาน เป็นหลัก เลือก 1 - 2 ข้อ

 ยกที่ 3 เลือกมาตราป้องกันและแก้ไข เราจะร่วมกันออกความคิด หามาตรการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหา จุดอันตรายหลัก ซึ่องอาจเสนอมาตรการสามารถปฏิบัติได้ออกมา 3-5 ข้อ

 ยกที่ 4 เลือกมาตรการแก้ไขป้องกันที่ดีที่สุด เลือกมาตราแก้ไขที่ดีที่สุด 1-2 ข้อ

 เมื่อเลือกมาตรการแก้ไขป้องกันที่ดีที่สุดมา 2 ข้อ ทำเป็นประโยคเดียวกัน ใช้คำว่า "และ" เป็นตัวเชื่อประโยค


ทำเป็นประโยคสั้น ๆ เพื่อจำได้ง่าย หรือ ทำเป็น สโลแกน เพื่อจำได้ง่าย

 การทำกิจกรรม KYT เน้นท่าทาง มือชิ้ ปากย้ำ สร้างจิตสำนึก ระวังอันตราย ให้คำมั่น สัญญา เตือนตนก่อนทำงาน

 แต่ละที่อาจไม่เหมือนกัน แต่ที่ผม เรียน หรือใช้สอนพนักงานของบริษัทผม กำมือซ้ายตรงหยืนไปข้างหน้า มือขวา ชี้ แล้วพูด .(สโลแกน ความปลอดภัย ) .........

 พอพูดคำว่า โอ ก็ยกขึ้นมาแตะหู คำว่า เค ก็ชี้ไปที่กำปั้นซ้าย พูดพร้อมทำ 3 ครั้ง

 แล้วมือที่กำ กางนิ้วก้อย กับหัวแม่โป้งออก คล้าย ๆ กับสัญญาลักษ์ ( คล้าย คาราบาว ) ในกลุ่มยืนล้อมกันมือมาชนกัน จะเป็นเลข ศูนย์ สื่อถึง อุบัติเหตุเป็นศูนย์

พูด "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" โอ ยกมือที่ชี้ขึ้นมาตั้งฉาก คำว่า เค ชี้กลับไป พร้อมตบมือ 3 ครั้ง จะมี เฮ หรือไม่ ก็แล้วแต่ บริษัท จะปลุกเร้าอารมณ์ก็มี เฮ ก็ไม่ผิดอะไร

ต้องขอขอบคุณทีมงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณ Muk Patcharaปกติทำหรือปฏิบัติกัน ตอนประชุม Production Meeting เช้า สำหรับ ผู้บริหาร และสำหรับพนักงานก็ทำในช่วงประชุมเปลี่ยนกะทำก่อนเลิกการประชุมกะ ทำกันทุกวัน ทำบ่อยๆ ถือเป็น สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ทำบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรต่อไป

ทุกชีวิตปลอดภัย ด้วยมือของเราทุกคน ขอโชคดีครับ อย่าลืม ให้โอกาส ผมสักครั้งนะครับ ......

 

กิจกรรม KYT วางรากฐานให้ผู้ขับขี่

 


“อุบัติเหตุ” เมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะประเมินค่าของความเสียหายเหล่านั้นได้เลย เช่น เดียวกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเมื่อ 6 ปีก่อนของประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ ที่สร้างความสูญเสียอย่างมาก
เนอื่ งจากมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมที่เรียกว่า KYT เพื่อวางรากฐานให้กับผู้ขับขี่มีจิตสำนึกที่ดี รวมไปถึงสร้างความผ่อนคลายก่อน
การขับขี่อีกด้วย

 

คุณประเสริฐ เชาว์ดี พนักงานขับรถโดยสารของประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ ในเส้นทางแปดริ้ว-พนัสนิคม ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 20 ปี ก็ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงเรื่องของข้อคิดดีๆ ในการขับขี่ให้กับสังคมโชเฟอร์
ฉบับนี้ด้วย

 

“ผมว่าในเรื่องของการขับขี่นั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ผู้ขับต้องมีวินัยในตัวเอง นึกถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร และตัวผู้ขับขี่เอง โดยการขับรถตามที่กฎหมายกำหนด ตอนนี้ผมก็ใช้ความเร็วประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ถือเวลาเสียเวลาอีกนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย”

 

ในส่วนของกิจกรรม KYT ถือเป็นกิจกรรมที่น่านำมาเป็นแบบอย่าง เนื่องจากเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ขับขี่ จากการปฏิญาณและทำให้ร่างกายของผู้ขับขี่กระปรี้กระเปร่า จากการวอร์มร่างกายก่อนการทำงาน ซึ่งปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ที่สำคัญก่อนการออกขับรถทุกครั้ง ผู้ขับขี่ต้องทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์เสียก่อน หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ทางบริษัทจะไม่ให้ออกขับขี่ในวันนั้น

 

“เหตุการณ์เมื่อ 6 ปีก่อนผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทุกคนไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดอุบัติเหตุ แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ชีวิตผม เป็นบทเรียนเป็นสิ่งเตือนใจในการขับรถของผมอยู่เสมอ ว่าต้องไม่ขับรถเร็วและจะต้องขับรถด้วยความไม่ประมาท”

 

ถือได้ว่าเป็นอีก 1 ตัวอย่างดีๆ ที่น่าจะนำมาเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพนักขับ เพื่อความปลอดภัย และเป็นการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ซึ่งแน่นอนที่สุด คงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

 

จากวีดีโอนี้  พนักงาน Warehouse  ทำ KYT  ค้นหาอันตราย จุดเสี่ยงอันตราย หาสาเหตุ แล้วมาหาแนวทางการป้องกันแก้ที่พฤติกรรม

ทำ KYT  ปากเปล่า ทำได้ ทำง่าย เป็นงานที่ทำประจำ เตือนสติก่อนปฏิบัติงาน ปากย้ำ มือชี้...

 

 

 

 

 

ต้องขอบทีมงานการไฟฟ้า ที่จัดทำคลิปวีดีโอ KYT เพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจมายิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ต้องตบมือดัง ๆ ให้เลยครับ บอกคำเดียวว่า  สุดยอดครับ

 การทำกิจกรรม KYT   ไม่ได้จบที่เราทำกิจกรรมกลุ่ม  แต่เราต้องเตือนสติเราก่อนปฏิบัติงาน จะทำอะไร ก็จะต้อง

มือชี้ ปากย้ำ เตือนสติอยู่เสมอ ทำบ่อยๆ ให้เป็น  นิสัย ..... ชีวิตปลอดภัยแน่นอน

 

ขอโอกาสสักครั้งนะครับ  พร้อมมอบไฟล์อบรม ให้ไปต่อยอดสอนพนักงานต่อไปครับ ไม่ผิดหวัง ทำได้ วัดผลได้ ลดอุบัติเหตุได้จริง...

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 575,597