ทีมคณะกรรมการ 5ส

วัสดีครับ

           โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส  

            ประธาน 5ส เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาในการพัฒนาระบบ ประธานควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากต้องเป็นผลักดันหรือให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างจริงจัง หรือหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่อาจจัดตั้งผู้บริหารระดับรองมาเป็นประธาน 5ส ก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารหมายเลขหนึ่งขององค์กรรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษา

          ในโครงสร้างคณะกรรมการควรประกอบด้วย เลขานุการ 5ส ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าและประสานงาน โดยอาจเป็นบุคคลที่จะถูกผลักดันหรือส่งเสริมเป็นประธาน 5ส ในอนาคต     

                 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส แล้ว เราก็ต้องมาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมคณะกรรมการ ดังนี้

               -           กลุ่มวิชาการ

               -           กลุ่มมาตรฐาน

               -           กลุ่มประชาสัมพันธ์

               -           กลุ่มประเมินผล

 

 

ที่มา จากหนังสือ 5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ ของอาจารย์ อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา

Visitors: 575,589