หลักสูตรกฏหมายความปลอดภัย

สวัสดีครับ

       ขอนำรายละเอียดหลักสูตรความปลอดภัยที่กฏหมายกำหนดไว้

“เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับหัวหน้ำงำน” (จป.หัวหน้ำงำน)

“เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับหัวบริหาร” (จป.บริหาร)


“เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน คณะกรรมการความปลอดภัย” (คปอ)

Visitors: 572,238