เช็คลิสต์ตรวจสองรถยกฟ็อคลิฟท์

สวัสดีครับ

       ผมขอนำข้อมูลดีดีมานำเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคน 

ขอบคุณข้อมูลจาก  คุณ

ให้เครดิต คนนี้เลยครับ อาจารย์ น้องเขาทำเช็คลิสต์ 
Sirirat Pimpawat
 
 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
“การตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการทำงานของเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต
“การทดสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบและทดลองใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องโดยวิศวกร
“รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ส่วนที่ 4
รถยก
ข้อ 31 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับรถยกนายจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นได้
(2) จัดทำป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกให้ตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของได้โดยปลอดภัยติดไว้ที่รถยกเพื่อให้ลูกจ้างเห็นได้ชัดเจน
(3) ตรวจสอบรถยกให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้
(4) จัดให้มีสัญญาณเสียงหรือแสงเตือนภัยในขณะทำงานตามความเหมาะสมของการใช้งาน
ข้อ 32 ห้ามนายจ้างทำการดัดแปลงหรือกระทำการใดที่มีผลทำให้ความปลอดภัยในการทำงานของรถยกลดลง
ข้อ 33 นายจ้างต้องกำหนดเส้นทางและตีเส้นช่องทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มีการใช้รถยกเป็นประจำ
ข้อ 34 นายจ้างต้องติดตั้งกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันไว้ที่บริเวณทางแยกหรือทางโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า
ข้อ 35 นายจ้างต้องจัดให้พื้นเส้นทางเดินรถยกมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกของรถยกได้อย่างปลอดภัย
ข้อ 36 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก
ข้อ 37 นายจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้ลูกจ้างนำรถยกไปใช้ปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าใกล้กว่าระยะห่างที่ปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้นกรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อ 38 นายจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอื่นโดยสารไปกับรถยก
ข้อ 39 นายจ้างต้องจัดให้มีคู่มือการใช้งานการตรวจสอบและการบำรุงรักษารถยกให้ลูกจ้างที่ศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2545
ข้อ ๗ การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบของระบบก๊าซต้องได้รับการตรวจทดสอบรับรอง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
Visitors: 568,488