CCCF การค้นหาอันตรายในการทำงาน

กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน
“ CCCF (Completely Check Completely Find-Out)

หลักการและเหตุผล :

          กิจกรรม CCCF ( Completely Check Completely Find Out) เป็นกิจกรรมที่เน้นให้องค์กรหรือสถานประกอบกิจกรรมค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์เฉียด (Near Miss) ที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน เพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
          กิจกรรมการค้นหาจุดอันตราและการจัดการกับจุดอันตราย ทำให้องค์กรหรือสถานประกอบกิจการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อลดและควบคุมอุบัติเหตุในการทำงาน
           กิจกรรม CCCF เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง หรือวิธีการปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยง โดยการค้นหาอันตราย ด้วยการใช้หลัก Genchi – Genbutsu หรือแปลว่า ของจริง สถานที่จริง หรือ การเข้าไปเฝ้าสังเกตุที่หน้างานจริงและช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้อันตรายเหล่านั้นหมดไป
           การค้นหาอันตรายตามหลักกิจกรรม CCCF ต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ให้มองว่าการป้องกันอุบัติเหตุนั้น ควรจะต้องทำการป้องกันที่สาเหตุก่อนที่จะเกิดเหตุ คือ ต้องการให้พนักงานทุกคน สามารถวิเคราะห์หาอันตรายได้
            ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้องค์กรหรือสถานประกอบกิจการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อลดและควบคุมอุบัติเหตุในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำได้จริงถ้าทุกคนเข้าใจ

วัตถุประสงค์
      1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงแนวทางการค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ
      2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยจากการป้องกันอันตรายก่อนเกิดอุบัติเหตุ
      3) เพื่อให้มีความรู้และนำหลักการไปตรวจสถานที่ทั้งหมดทุกจุดทุกพื้นที่ในองค์กร
      4) เพื่อให้มีทักษะการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยโดยยึดหลักไปดูและวิเคราะห์ปัญหาในสถานที่ทำงานจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1) นำความรู้การค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติและสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยจากการป้องกันอันตรายก่อนเกิดอุบัติเหตุ
       2) นำความรู้และหลักการไปตรวจพบสถานที่ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดทุกจุดทุกพื้นที่ในองค์กร
      3) สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยโดยยึดหลักไปดูและวิเคราะห์ในสถานที่ทำงานจริง
      4) อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือสถานประกอบการลดลงจนนำไปสู่เป้าหมาย คือZero Accident

ลักษณะการอบรม :
      1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง และมีตัวอย่างประกอบ โดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น
      2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้


เนื้อหาหลักสูตร :
     1. แนวคิด CCCF
     2. อะไรคือ Incident, Near Miss ,Accident สาเหตุพร้อมผลกระทบของอุบัติเหตุ
     3. หลักการค้นหาอันตรายภายในพื้นที่ปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
           ขั้นที่ 1 : ค้นหาอันตรายด้วยหลัก Genchi- Genbutsu
           ขั้นที่ 2 : การประเมินอันตราย
           ขั้นที่ 3 : กำหนดแผนการแก้ไขปรับปรุง
           ขั้นที่ 4 : ติดตามผล และ จัดทำ visual control board
     4. การแบ่งประเภทของอันตราย ระดับความรุนแรงของอันตราย
          Stop 6 อันตราย 6 ประเภท
          ระดับความรุนแรงของอันตราย
             ระดับ A ตาย พิการ หรือ สูญเสียอวัยวะ
             ระดับ B บาดเจ็บ หรือหยุดการผลิต
             ระดับ C บาดเจ็บเล็กน้อย ( ไม่หยุดงาน )

     5. หลักการคัดเลือก และวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปรับปรุง
     6. ตัวอย่างการแก้ไขปรับปรุง และติดตามผล
     7. การจัดบอร์ด Visual Control


        เหมาะกับทุกบริษัทฯ ที่จะค้นหาอันตรายและแก้ไขปรับปรุงอย่างมีระบบ ป้องกันอันตรายก่อนเกิดอุบัติเหตุ

        พร้อมมอบไฟล์อบรมให้ไว้อบรมพนักงานต่อไปครับ ละเอียดทุกขั้นตอน
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน ( 9.00 -16.00 น )


ทำได้จริง วัดผลได้จริงครับ
วิทยากรผู้อบรม : วินัย ดวงใจ

               $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

 

Visitors: 568,485