การส่งเสริม5ส

เครื่องมือและเทคนิคการส่งเสริม 5ส


       ผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้นำและส่งเสริมให้พนักงานทำ 5ส ทั่วองค์กร ในการส่งเสริมควรใช้เครื่องมือและกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง เครื่องที่ใช้ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง อาจเป็นสิ่งเล็กน้อย เช่น เข็มกลัด เสื้อ กลุ่มไลน์ หรือ คู่มือ 5ส เป็นต้น

       หากเครื่องมือเหล่านี้แพร่หลายถึงพนักงานทั่วทั้งองค์กร การส่งเสริม 5ส จะได้ผลดียิ่งขึ้น องค์กรสามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการ 5ส อย่างยั่งยืนได้
เครื่องมือและเทคนิค

คำอธิบาย

คำขวัญ

คำขวัญ 5ส ใช้สื่อสารแนวคิดหลักของ 5ส ภายในบริษัท คำขวัญ 5ส เป็นเครื่องมือ

 

อันหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เพราะคำขวัญเหล่านี้เกิดจากความคิดประดิษฐ์คำโดย

 

พนักงานเอง สามารถติดคำขวัญบนสติกเกอร์ ธง หรือโปรเตอร์

คู่มือ 5ส ฉบับกระเป๋า

คู่มือ 5ส มีเนื้อหาขอคำนิยามและคำอธิบายของ 5ส แต่ละตัว และมีขบาดกระทัดรัด

เราทำเองของบริษัท

ที่จะใส่กระเป๋าเก็บไว้หยิบอ่านได้ง่าย พนักงานสามารถใช้คู่มือ 5ส เพื่ออ้างอิงใน

 

ส่วนที่สำคัญของการ ทำ 5ส และเรียนรู้ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

โปรเตอร์ 5ส

โปสเตอร์ใช้แสดงคำขวัญ 5ส หรืออธิบายกิจกรรมต่าง ๆ  โดยติดไว้ทั่วสถานที่

 

ปฏิบัติงาน โปสเตอร์ใช้เพื่อเตือนทุกคนให้ทราบความสำคัญของ ส แต่ละตัว

 

หรือสื่อสารผลการดำเนินการ 5ส ของบริษัท

นิทรรศการภาพถ่าย 5ส

เมื่อต้องการสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน 5ส อาจใช้นิทรรศการภาพถ่าย หรือเรื่อง

 

เล่าแสดงภาพก่อนและหลังดำเนินการระบบ 5ส ภาพถ่ายและเรื่องเล่ายังสามารถ

 

สื่อสารให้ทราบถึงสถานะของแต่ละ ส

จดหมาย 5ส

 จดหมายข่าว 5ส เป็นข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 5ส จดหมาย

(กลุ่มไลน์ 5ส แทน)

ข่าวแสดงให้เห็นถึงการรายงานไม่ว่าจะเป็นเงือนไขหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการ

 

ทำ 5ส จดหมายข่าวจะมีประสิทธิภาพความเผยแพร่ตรงตามกำหนดเวลา เช่น

 

รายเดือน หรือรายสองสอง ปัจจุบัน คงเปลี่ยนเป็นกลุ่มไลน์ 5ส แทน ตามยุคสมัย

แผงผัง 5ส

แผนผัง5สใช้แสดงพื้นที่การทำ 5ส ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม

 

ในการปรับปรุง การทำ 5ส แผนผังนี้ควรติดตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของ

 

องค์กรและมีใบเสนอแนะที่สามารถนำไปติดบนิแผนผังได้ เพื่อที่ใครก็ได้สามารถ

 

เสนอแนะการปรับปรุงให้แก่แต่ละพื้นที่

การศึกษาดูงาน 5ส

เมื่อหน่วยงานภายในบริษัทดำเนินระบบ 5ส จนประสบความสำเร็จ สามารถใช้เป็น

 

พื้นที่ต้นแบบสำหรับหน่วยงานอื่น เพื่อให้เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคนี้มีประสิทธิภาพ

 

ในการส่งเสริมการทำ 5ส ทั่วทั้งองค์กร

เดือน 5ส

บริษัทอาจกำหนดให้มีเดือน 5ส  อาจจะ 2-4 เดือนต่อปี ในระหว่างเดือนเหล่านี้

 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการ

 

ประกวด เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงาน 5ส ทั่งทั้งบริษัท

คิอาร์โค๊ต 5ส

บริษัทอาจจัดทำคิวอาร์โค้ด และเว็ปซด์ภายในบริษัทในองค์กร เพื่อให้ความรู้ 5ส

 

และอ้างอิงมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้พนักงานเข้าสู่แหล่งความรู้และมาตรฐานการ

 

ทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านการทางโทรศัพท์

 

ที่มา 5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ อ.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

อ.อภิชาติ ยิ้มแสง และหลายอาจารย์ด้วยนะครับ

สิ่งที่เรียนรู้จากตำราของอาจาย์ บอกได้ว่า สุดยอดครับ

Visitors: 580,713