การสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการทำงานหลักการและเหตุผล   

         เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการ บริหารบุคคล ที่เน้นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมในองค์การ เพื่ออธิบาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องแรงจูงใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและ แรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ทำงานอย่างที่เรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการ บริหารงาน

วัตถุประสงค์ 

     1. เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจ คำว่าต้นทุน และโครงสร้างต้นทุน 

     2. เพื่อให้เกิดการวางแผนกลยุทธ์องค์กร ที่มุ่งการบริหารต้นทุน เพื่อความเติบโต ยั่งยืนในการบริหารธุรกิจ 

     3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนประเภทต่างๆ และหาแนวทาง การลดต้นทุน

รายละเอียดหลักสูตร

    1. ความหมายของแรงจูงใจ

        ● องค์ประกอบที่สำคัญของแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงาน

        ● ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ  

        ● บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงาน

   2. การสร้างขวัญแรงจูงใจ และวินัย ในสถานประกอบการ

        ● วินัย และคุณธรรมในการทำงาน  ● ทัศนคติสำหรับพนักงาน (Employee Attitude)

       ● การสร้างทัศนคติที่ดี (Attitude) ในการทำงาน

    3. จิตสำนึกในการทำงาน (Work Awareness) และจงรักภักดีต่อองค์กร 

      ● Workshop: ระดมความคิดสร้าง โรงงานในฝัน

   4. หลักในการทำงานและดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

      ● ความสำเร็จในการงาน และชีวิต

      ● ความปรารถนาของนายจ้างและลูกจ้าง 

     ● เคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบื่องาน)

     ● วิธีทำงานอย่างมีความสุข 

     ● สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

     ● Workshop: กิจกรรมกลุ่มทำงานอย่างไรให้มีสุข

รูปแบบการสัมมนา

    1. การบรรยาย          40 %   

    2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม           40%

    3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์  20 %

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม    

        ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไประยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองในการเป็นมืออาชีพในการทำงาน

  2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถมีวิธีคิดในเชิงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ

  3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหากัน

               &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&                                                                   

Visitors: 580,727