ไฟล์อบรม พรบ 2554

สวัสดีครับ

      พอดีนั่งอาจในเพรสบุ๊ท เรื่อยๆ แชร์ ถูกใจ จนไปพบไฟล์อบรม

หลักปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ 54 และกฎกระทรวงที่ผู้บริหารควรรู้
.
.
ที่มา/ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12

 

สวัสดีครับ

      พอดีนั่งอาจในเพรสบุ๊ท เรื่อยๆ แชร์ ถูกใจ จนไปพบไฟล์อบรม

หลักปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ 54 และกฎกระทรวงที่ผู้บริหารควรรู้
.
.
ที่มา/ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12

สวัสดีครับ

      พอดีนั่งอาจในเพรสบุ๊ท เรื่อยๆ แชร์ ถูกใจ จนไปพบไฟล์อบรม

หลักปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ 54 และกฎกระทรวงที่ผู้บริหารควรรู้
.
.
ที่มา/ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12

สวัสดีครับ

      พอดีนั่งอาจในเพรสบุ๊ท เรื่อยๆ แชร์ ถูกใจ จนไปพบไฟล์อบรม

หลักปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ 54 และกฎกระทรวงที่ผู้บริหารควรรู้
.
.
ที่มา/ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12

Visitors: 554,516