ระยะเวลาการอบรมแลขึ้นทะเบียน

คปอ.ต้องรับการอบรมก่อนหรือหลังส่งเอกสารขึ้นทะเบียน

ตามกฎหมายแล้ว กำหนดให้แจ้งรายชื่อ คปอ.ต่อแรงงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง และให้ส่งไปอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันแต่งตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลง

Visitors: 572,240