การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย

หลักสูตร : การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย

( Ergonomics for Occupational Health and Safety )

หลักการและเหตุผล

          การยศาสตร์ (Ergonomics)เป็นการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านชีววิทยาของมนุษย์และวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ากับคนงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของเขา เพื่อให้คนงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และได้ผลผลิตสูงสุด  จึงเกี่ยวข้องกับการปรับงานให้เข้ากับความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งข้อจำกัดของคนงาน การเรียนรู้ความสามารถ และข้อจำกัดของมนุษย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น  เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการออกแบบลักษณะและวิธีการทำงาน ให้เกิดความเหมาะสมกับมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้มากที่สุด  เพื่อให้มนุษย์สามารถทำงานได้ดีขึ้น  เร็วขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น การใช้การยศาสตร์จึงส่งผลเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

        •     ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านการยศาสตร์กับการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย     

        •    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้หลักการของกายศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

  

เนื้อหาการอบรม

ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

หัวข้อที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การยศาสตร์

                  •  การยศาสตร์ คืออะไร 

                  •  การยศาสตร์ เกี่ยวกับเราอย่างไร

                  •  องค์ประกอบของการยศาสตร์      

หัวข้อที่ 2  ปัจจัยด้านการยศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและประโยชน์ของการจัดทำระบบการยศาสตร์ในการทำงาน

หัวข้อที่ 3  ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการยศาสตร์

หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการยศาสตร์

หัวข้อที่ 5  การค้นหา ปัญหาการยศาสตร์ในการทำงาน

                 Workshop 

หัวข้อที่ 6  การป้องกันปัญหาทางด้านการยศาสตร์

หัวข้อที่ 7  การประเมินท่าทางการทำงานแบ REBA

                Workshop

หัวข้อที่ 8  แนวทางบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านการยศาสตร์

                   • ท่าทางการปฏิบัติงาน

                   •  ท่ากายบริหารและการบริหารร่างกาย

                   • การออกแบบพื้นที่ทำงาน เพื่อให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์   

ทดสอบหลังอบรม พร้อมเฉลย 

 

 

 

วิทยากร :  อ.วินัย  ดวงใจ         

ผู้เข้าร่วมอบรม :  เจ้าหน้าที่  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจ

วิธีการอบรม :   การบรรยาย / การทำกิจกรรม workshop /การศึกษาจากวีดีทัศน์/ case study

สถานที่อบรม :  บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา :  1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

Visitors: 523,972