การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย

หลักสูตร : การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัย

หลักการและเหตุผล       

                 การยศาสตร์ (Ergonomics)เป็นการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านชีววิทยาของมนุษย์และวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ากับคนงานและ สิ่งแวดล้อมในการทำงานของเขา เพื่อให้คนงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และได้ผลผลิตสูงสุด  จึงเกี่ยวข้องกับการปรับ งานให้เข้ากับความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งข้อจำกัดของคนงาน การเรียนรู้ความสามารถ และข้อจำกัดของมนุษย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น  เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการออกแบบลักษณะ และวิธีการทำงาน ให้เกิดความเหมาะสมกับมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้มากที่สุด  เพื่อให้มนุษย์สามารถทำงานได้ดีขึ้น  เร็วขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น การใช้การยศาสตร์จึงส่งผลเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ บุคลากรและองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์         

  1.     ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านการยศาสตร์กับการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต   อาชีวอนามัยและความ            ปลอดภัยในการทำงาน        
  2.     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้หลักการของกายศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
  3.     ผู้เข้าอบรมทราบหลักการในการควบคุมและป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์

หัวข้อการบรรยาย      

               หัวข้อที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การยศาสตร์                 

                                •  การยศาสตร์ คืออะไร                  

                                •  การยศาสตร์ เกี่ยวกับเราอย่างไร                 

                                •  องค์ประกอบของการยศาสตร์            

              หัวข้อที่ 2  ปัจจัยด้านการยศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและประโยชน์ของการจัดทำระบบ

                                การยศาสตร์ในการทำงาน      

              หัวข้อที่ 3  ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการยศาสตร์       

              หัวข้อที่ 4  การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการยศาสตร์      

              หัวข้อที่ 5  การค้นหา ปัญหาการยศาสตร์ในการทำงาน       ( Workshop  )     

              หัวข้อที่ 6  การป้องกันปัญหาทางด้านการยศาสตร์      

              หัวข้อที่ 7  การประเมินท่าทางการทำงานแบบ    REBA    ( Workshop)     

              หัวข้อที่ 8  แนวทางบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านการยศาสตร์                  

                                • ท่าทางการปฏิบัติงาน                  

                                •  ท่ากายบริหารและการบริหารร่างกาย                  

                                • การออกแบบพื้นที่ทำงาน เพื่อให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์

รูปแบบการอบรม :  บรรยาย 60  % Workshop  30 %  เกมส์สันทนาการ 10 %

ผู้เข้าอบรม            : ผู้บริหาร  ผจก. หน.แผนก หน.งาน  วิศวกร / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาอบรม    :  1 วัน ( 09.00 น - 16.00 น. )

วิทยากร                :  อ. วินัย  ดวงใจ

เจ้าชองเว็ปไซด์    :  www.welovesafety.com 

 

              &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 184 สไลด์ ในการอบรม เนื้อหาจัดเต็ม

 

 

 

Visitors: 575,593