KYT การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลำปาง

สวัสดีครับ 

    ผมขออนุญาตนำกิจกรรมดีดี ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ลำปางได้นำ KYT  มาปฏิบ้ัติก่อนทำงาน 

 

Visitors: 212,790