รู้เรื่องกฎหมายบันไดหนีไฟ

ทราบหรือไม่ว่า ไม่ว่าจะสร้างบ้านเดี่ยว ตึกแถว หรือบ้านแฝด หากมีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป หรืออาคาร 3 ชั้นที่มีดาดฟ้าพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร พรบ.การควบคุมอาคาร 2522 กฎกระทรวง ฉบับ 55กำหนดว่าต้องทำ “ทางหนีไฟ”และต้องไม่วางสิ่งกีดขวางทางเดินไปยังบันได โดยความลาดชันของบันไดต้องไม่เกิน 60องศา เว้นตึกแถวสูงไม่เกิน 4 ชั้น และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น กรุงเทพฯห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็นบันไดเวียน โดยอาคารที่มีบันไดหนีไฟแบบเวียน พื้นหน้าบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได 90 ซม. บันไดหนีไฟภายในอาคาร ต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดรับแสงภายนอกอาคารได้ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : TerraBKK.com - http://terrabkk.com/news/190698

 

Visitors: 572,246