การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย (PEA)
อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ก่อนออกปฏิบัติงาน (SAFETY TALK)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย มอบหมายให้นักเทคนิคระดับ 9 , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (จป.) , หัวหน้าแผนกก่อสร้าง , หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา และ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จัดอบรม ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า(คนงาน) ก่อนออกปฏิบัติงาน (SAFETY TALK) โดยกำหนดให้ดำเนินการทุกวันจันทร์ หรือวันแรกของการทำงานทุกสัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความปลอดภัย โดยยึดหลัก “กฎความปลอดภัยเข้มงวด เพื่อเพื่อนและตนเอง มีสติ ใส่เข็มขัด สวมถุงมือ วัดไฟ ช๊อตกราวด์” อีกทั้งยังเป็นการทบทวนวิธีการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) และร่วมกันบริหารร่างกาย (WARM UP) ก่อนออกปฏิบัติงาน

Visitors: 572,422