อบรมความปลอดภัย

การอบรมพนักงานใหม่เรื่องความปลอดภัย


ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสำคัญสำหรับทุกอุตสาหกรรม กิจการรับเหมาก่อสร้างก็เช่นกัน อุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันอย่างรอบคอบเอาจริงตลอดเวลา เมื่อมีเงื่อนไขสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น คนงานใหม่ การเปลี่ยนงาน การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เป็นต้น


กฎหมายคือตัวช่วย
กฎหมายที่ว่านี้คือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประกาศกฎกระทรวง “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป


ในส่วนการจัดฝึกอบรมลูกจ้างที่ทำงานอยู่แล้ว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2555 ไปแล้ว งานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องคือ การฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง หลักการคือปฏิบัติตาม ข้อ 2 วรรคสอง ของประกาศนี้
“กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน”
การฝึกอบรมต้องได้ตามข้อกำหนด นั่นคือ ข้อ 2 วรรคสามและสี่กำหนดบังคับไว้ชัดเจน
“การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตรฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรม ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้”
“กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดหรือยอมรับ”


เนื้อหาการอบรม


เนื้อหาการฝึกอบรมกำหนดไว้ใน ข้อ 7 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(3) ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง
สำหรับลูกจ้างที่ผ่านการอบรมตามวรรคหนึ่งจากสถานประกอบกิจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะ (3) เท่านั้น
ลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
ข้อ 8 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(1) ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(2) ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
ข้อกำหนดการฝึกอบรม
ข้อ3 กำหนดให้ผู้จัดฝึกอบรมต้องดำเนินการดังนี้
(1) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร
(2) จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน
(3) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(4) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ข้อ 4 ให้นายจ้างเก็บหลักฐานการฝึกอบรมตามข้อ 2 ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างซึ่งผ่านการอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อของวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
นอกจากนี้ยังมีส่วนกำหนดการอบรมลูกจ้างระดับบริหารด้วย

Visitors: 172,028