ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

นายจ้างหรือผู้บริหารทุกคนและลูกจ้างทุกคน ได้รับการอบรมตามแผนงานที่กำหนดและนอกแผนตามความจำเป็น

 

มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด

            —   ม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
           —กระจายอย่างทั่วถึงทุกแผนก
        —   มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ

 

มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีและมีการรายงานตามแบบที่กำหนด


        ต้องฝึกซ้อมทุกปี
      โดยหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ
       นายจ้างสามารถเขียนแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อขอความเห็นชอบฝึกซ้อมเองได้
      จัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมตามแบบที่กำหนด ส่งที่
             - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
             - กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ (กทม.)


ขอบคุณท่านผู้จัดทำและท่านอาจารย์แพร      

ทีนำมาโพสในกลุ่มไลน์ ความปลอดภัยในการทำงาน ผมขออนุญาตนำบทความบางช่วงมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้น้องๆ จป และผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สิ่งดีดี ขอให้ผู้ให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ......

Visitors: 572,411