การป้องกันอุบัติเหตุ 3 E

การป้องกันอุบัติเหตุ                                            
การเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องยึดหลัก 3E ได้แก่  
1. Engineering  (วิศวกรรมศาสตร์)
2. Education  (การศึกษา)
3. Enforcement  (การออกกฎบังคับ)

 

 


E  ตัวแรก  คือ  Engineering  (วิศวกรรมศาสตร์)  คือ  การใช้ความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการคำนวณฯ  และ
ออกแบบเครื่องมือที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด       การติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายให้แก่ส่วนที่เคลื่อนไหวหรืออันตรายของเครื่องจักร  การวางผัง
โรงงาน  ระบบไฟฟ้า  แสงสว่าง  เสียง  การระบายอากาศ  เป็นต้น
E  ตัวที่สอง  คือ  Education  (การศึกษา)  คือ  การให้การศึกษา  หรือการฝึกอบรมและแนะนำคนงาน  หัวหน้างาน  ตลอด
จนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงาน ให้รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้น
และป้องกันได้อย่างไร  และจะทำงานวิธีใดจึงจะปลอดภัยที่สุด  เป็นต้น
E  ตัวสุดท้าย  คือ  Enforcement  (การออกกฎข้อบังคับ)  คือ  การกำหนดวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยและมาตรการควบคุม
ให้คนงานปฏิบัติตาม  เป็นระบบระเบียบปฏิบัติที่ต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ  เพื่อให้เกิดความสำนึก
และหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตราย
ในการป้องกันอุบัติเหตุ  ควรเน้นทั้ง  3E  พร้อม ๆ กัน  โดยเฉพาะตัวที่ 2  Education  เพราะจะทำให้พนักงานรู้วิธีการทำงาน
ที่ปลอดภัย  การป้องกันอุบัติเหตุมีขั้นตอน  และระดับการปฏิบัติการหลายระดับ  ดังนี้
1. การจัดวางผังโรงงานให้ปลอดภัย
2. การจัดระบบและกระบวนการทำงานที่ปลอดภัย
3. การทำให้เครื่องจักรกลมีความปลอดภัย
4. การออกแบบลักษณะการทำงานที่ปลอดภัย
5. การอบรมวิธีการทำงานที่ปลอดภัยแก่คนงาน
6. การปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ปลอดภัย  ฯลฯ
จากทั้ง 6 ระดับพบว่า  ระดับที่ 1-5  อยู่นอกเหนือวิสัยคนธรรมดา  ไม่มีอำนาจ  สติ  ปัญญาทำได้  ระดับ 6 เท่านั้น ที่คนงานมี
สิทธิทำได้  เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองเป็นสำคัญ  และเป็นการลดความสูญเสียทุก ๆ รูปแบบ ได้อย่างดี

Visitors: 572,417